Kalendarium – sierpień, wrzesień

08.10.2014

Kalendarium prawne na sierpień i wrzesień.

 

5.08.2014

Rada

Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ma na celu uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Do najważniejszych proponowanych zmian należą:

– wprowadzenie możliwości budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o obszarze oddziaływania niewykraczającym poza granice działki na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym;

– wprowadzenie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę bez oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, w przypadku gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania;

– likwidacja obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych;

– zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich);

– wprowadzenie terminu 14 dni dla organu na wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę;

– likwidacja obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

– rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia;

– skrócenie z 21 do 14 dni czasu oczekiwania na milczącą zgodę organu w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia;

– wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

Dnia 26 sierpnia br. projekt ustawy został przekazany do Sejmu.

6.08.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

 

8.08.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015  (M.P. z 2014 r. poz. 648)

Obwieszczenie określa stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015.

 

23.08.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1107)

Rozporządzenie określa gminy poszkodowane w wyniku działania powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osunięć ziemi lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.).

Rozporządzenie będzie obowiązywało przez 24 miesiące od dnia jego wejścia w życie.

26.08.2014

została

ogłoszona

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.), wprowadzając nowy system koncesjonowania oraz nadzoru państwa nad działalnością poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą w zakresie węglowodorów. W myśl nowych przepisów udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagać będzie przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Niniejsza ustawa dokonuje także zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z dodanym pkt 28 w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto doprecyzowano przepis art. 49 ust. 4a ustawy –  Prawo budowlane, dotyczący decyzji wydawanych przez organ nadzoru budowlanego w toku postępowania legalizacyjnego, tj. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została już zakończona. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu wskazane decyzje mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

Ustawa wejdzie życie dnia 1 stycznia 2015 r.

5.09.2014

weszły

w życie

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1101)

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), której celem jest zmniejszenie negatywnych oddziaływań instalacji przemysłowych na stan środowiska (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, s. 17, ze zm.), zwanej dyrektywą IED. Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) dotyczą m.in. przepisów odnoszących się do ochrony powierzchni ziemi, wykazu instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego będzie obligatoryjne, oraz wymagań szczegółowych, dotyczących funkcjonowania instalacji przemysłowych, w tym dopuszczalnych wielkości emisji.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Akt prawny określa rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.