Kalendarium prawne

02.09.2015

Kalendarium prawne na czerwiec, lipiec i sierpień.

 

25.06.2015

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 880)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-komunikacyjnych.

 

10.07.2015

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 966)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

17.07.2015

weszła
w życie

 

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. z 2015 r. poz. 614)

Opracowanie „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. poz. 1200 z późn. zm.). Zgodnie z zawartą w opracowaniu definicją przez „budynek o niskim zużyciu energii” należy rozumieć budynek, spełniający wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), tj. w szczególności dział X oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie przedstawia działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. Określa także harmonogram osiągnięcia założonych celów.

 

28.07.2015

została
ogłoszona

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045)

Ustawa dokonuje nowelizacji między innymi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Nowe przepisy mają na celu usprawnienie systemu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Do ustawy wprowadzono definicje pojęć, takich jak: „drzewo”, „krzew”, „wywrot”, „złom”, „plantacja” oraz „żywotność drzewa lub krzewu”. Zmodyfikowano pojęcie „tereny zieleni” przez wskazanie, że tereny takie muszą pełnić funkcje publiczne. Zniesiono obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Zamiast tego spółdzielnia mieszkaniowa oraz zarząd wspólnoty mieszkaniowej będą musieli poinformować mieszkańców spółdzielni lub wspólnoty, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, podając termin na zgłaszanie uwag nie krótszy niż 30 dni. Zmodyfikowano wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Jedną ze zmian w tym zakresie jest zastąpienie dotychczasowego obowiązku dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy, obowiązkiem złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. W celu weryfikacji istnienia kolizji zadrzewień z planowanym zamierzeniem budowlanym do wniosku o wydanie zezwolenia trzeba będzie dołączyć rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Wnioskodawca będzie zobowiązany także do przedstawienia projektu planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli takie będą planowane.

Ponadto rozszerzono obecnie obowiązującą regulację zezwalającą na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu, przez określenie wytycznych, jakimi powinien się kierować organ, nakładając w zezwoleniu powyższy warunek. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, wnioskodawca będzie mógł uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepis ten nie będzie miał zastosowania do inwestycji liniowych celu publicznego. Zmieniono oraz rozszerzono katalog przypadków, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia. Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew został uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, tj. na wysokości 5 cm (obecnie wymóg ten uzależniony jest od ich wieku). Istotną zmianą jest także obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych.

Zasadnicza część ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3.08.2015

weszła
w życie

 

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 942)

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dotyczą przepisów określających obowiązki gminy w zakresie planowania i finansowania dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Nowelizacja ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy oraz dokonuje racjonalnego podziału tego finansowania między gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do zadań własnych gminy należeć będzie  finansowanie oświetlenia: dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz dróg krajowych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) przebiegających w granicach terenu zabudowy, a także części dróg krajowych, wymagających odrębnego oświetlenia, i jednocześnie przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej. Planowanie i finansowanie oświetlenia na autostradach, drogach ekspresowych oraz innych drogach krajowych (odcinki poza terenem zabudowy) pozostawione zostało jako zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in