Kalendarium – marzec, kwiecień

10.05.2017

Kalendarium prawne na marzec i kwiecień.

Fot. © rupbilder – Fotolia.com

 

13.03.2017

weszło w życie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

16.03.2017

weszło w życie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2017 r. poz. 552)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

25.03.2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 634)

Rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478 z późn. zm.) określa maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2017 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii (tzw. cena referencyjna). W porównaniu z przepisami obowiązującymi w poprzednim roku w ośmiu przypadkach dokonano podwyższenia wartości cen referencyjnych, a w czterech przypadkach jej obniżenia. Rozporządzenie wyznacza także piętnastoletni okres trwania obowiązku zakupu energii elektrycznej oraz taki sam okres prawa do pokrycia ujemnego salda wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, obowiązujący wytwórców, którzy w 2017 r. wygrają aukcję.

Pojawiły się także dwa inne rozporządzenia dotyczące aukcji na energię z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 712) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 713). Akty te weszły w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r.

3.04.2017

weszło w życie

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 711)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

5.04.2017

zostało ogłoszone

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 723)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 1875) w zakresie stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku.

Akt prawny wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

6.04.2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 615)

Zmieniane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. poz. 200) dotyczy zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu. Nowelizacja rozszerza zakres stosowania zmienianego rozporządzenia o ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920). Zmiany obejmują także załącznik do rozporządzenia określający stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych. Mają one na celu dostosowanie rozporządzenia do znowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

8.04.2017

weszła w życie

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 635)

Ustawa wprowadza zmiany w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1812) polegające na rozszerzeniu wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Dodane do ustawy inwestycje będą podlegały szczególnym zasadom i warunkom przygotowania, realizacji i finansowania określonym w akcie prawnym.

Aneta Malan-Wijata

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.