Kalendarium – luty, marzec

08.04.2015

Kalendarium prawne na luty i marzec.

 

25.02.2015

Komisja
Kodyfikacyjna Prawa
Budowlanego przyjęła

 

Projekt kodeksu budowlanego

Przyjęty przez komisję projekt dotyczy części budowlanej kodeksu urbanistyczno-budowlanego (prace na częścią dotyczącą zagospodarowania przestrzennego nie zostały jeszcze zakończone). W projekcie kodeksu dokonano usystematyzowania  przepisów dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883). Do najważniejszych nowych rozwiązań przewidzianych w kodeksie budowlanym należą:

– wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej, które ma obejmować pozwolenie na budowę oraz tzw. milczącą zgodę;

– zwiększenie katalogu obiektów budowlanych realizowanych na zgłoszenie;

– określenie podstawowych zasad sytuowania budynków od granicy działki;

– wprowadzenie instytucji zgody sąsiada na zbliżenie obiektu budowlanego do granicy działki, która będzie miała formę aktu notarialnego;

– przyjęcie zasady, że wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie będzie wymagało zgody budowlanej (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w kodeksie);

– wprowadzenie zmian dotyczących projektu budowlanego;

– niedopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a także uchylenia takiej decyzji we wznowionym postępowaniu, jeżeli na jej podstawie obiekt budowlany został wybudowany, a od uzyskania zgody na użytkowanie upłynął jeden rok;

– skrócenie terminu rozpatrzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia robót budowlanych do 21 dni;

– określenie zasad doręczania pism w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego sąsiednich nieruchomości, w przypadku niemożności ustalenia adresu stron lub w przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 20 – pisma doręczane będą przez obwieszczenie w siedzibie organu;

– wprowadzenie obowiązku dokonywania odbiorów cząstkowych określonych etapów robót budowlanych;

– zlikwidowanie obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

– wprowadzenie pojęcia zgody na użytkowanie, które ma obejmować pozwolenie na użytkowanie oraz tzw. milczącą zgodę;

– ograniczenie przypadków, w których będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

– zmiana zasad naliczania opłat legalizacyjnych – wysokość opłaty ma być uzależniona od wartości rynkowej samowoli budowlanej;

– zmiana dotycząca postępowania naprawczego polegająca na wprowadzeniu obowiązku  wezwania przez organ nadzoru budowlanego do usunięcia naruszenia prawa w określonym terminie przed wydaniem decyzji nakazowej.

Przewodniczący komisji przekazał projekt Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie ministerstwo analizuje przedstawiony projekt.

9.03.2015

weszły w życie

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200)

Ustawa reguluje zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków. Do najważniejszych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), należy zniesienie obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla domów budowanych na własny użytek. Obowiązek ten będzie wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części. W związku z uregulowaniem problematyki związanej z efektywnością energetyczną budynków w nowym akcie prawnym, niniejszą ustawą, uchylono przepisy art. 5 ust. 3–15,  art. 5¹ i art. 5²; art. 55a,  art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3, art. 93 pkt 11 oraz zmieniono brzmienie przepisów art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawy zostały zamieszczone w „Inżynierze Budownictwa” nr 11/2014, s. 46.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 246)

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w przepisie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200), którym to przepisem ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju) do określenia zakresu i zasad prowadzenia weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, znajdujących się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Minister Infrastruktury i Rozwoju został wyposażony w kompetencje do dokonywania, przy użyciu systemu teleinformatycznego, weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia, biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sposób szczegółowy określa zakres weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, która będzie się odbywała z urzędu lub na wniosek. Wniosek o weryfikację świadectwa charakterystyki energetycznej będzie mógł złożyć: właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podmiot, który zlecił sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub podmiot, który je otrzymał w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku. W przypadku protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji prawo do złożenia wniosku o weryfikację tych dokumentów będzie przysługiwało wyłącznie właścicielowi lub zarządcy budynku. Weryfikacji dokonywanej z urzędu podlegać będą świadectwa charakterystyki energetycznej i protokoły z kontroli wybrane losowo spośród świadectw i protokołów zawartych w wykazach centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Z dokonanych weryfikacji będą sporządzane sprawozdania. Obowiązek weryfikacji dotyczyć będzie wyłącznie świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli sporządzonych nie wcześniej niż w dniu 9 marca 2015 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 247)

Rozporządzenie, stanowiąc realizację upoważnienia zawartego w przepisie art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200), określa wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

 

12.03.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz. 924). Wydanie nowego rozporządzenia spowodowane jest wejściem w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane.

 

13.03.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport (Dz.U. z 2015 r. poz. 271)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Niniejszy akt prawny zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 17, poz. 90 z późn. zm.) w zakresie zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także gospodarka morska i transport. Nowe rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. zawiera nowy wykaz zawodów   regulowanych należących do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 768), zgodnie z którymi zniesiono reglamentację między innymi zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, zawodu zarządcy nieruchomości oraz zawodu urbanisty, a ponadto umożliwiono osobom posiadającym tytuł zawodowy technika lub mistrza uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in