Kalendarium – lipiec, sierpień

11.09.2012

Kalendarium prawne na lipiec i sierpień.

Lipiec

1.07.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji (Dz.U. poz. 737)

 

Rozporządzenie określa zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa, a także sposób i tryb przyznawania tych dotacji przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacje mogą być przyznane na zadania w zakresie zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

7.07.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz.U. poz. 711)

 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oceny zgodności. W akcie określony został sposób ustalania opłat za czynności związane z: obowiązkową oceną zgodności wyrobów, badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów, certyfikacją, sprawdzaniem zgodności wyrobów z wymaganiami oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność. Opłaty będą publikowane w cennikach stanowiących ofertę jednostki notyfikowanej, kompetentnej jednostki albo krajowej jednostki akredytującej.

10.07.2012

został
ogłoszony

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podziału nieruchomości i obciążenia hipoteką (sygn. akt P 15/12) 

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 76 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział. Sędziowie uznali za niezgodne z konstytucją obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką.  

11.07.2012

został
ogłoszony

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ogródków działkowych (sygn. akt K 8/10)

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności 24 fundamentalnych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdaniem sędziów obecna ustawa narusza m.in. prawo do wolności zrzeszania się i równości wobec prawa. Trybunał zakwestionował przepisy zapewniające Polskiemu Związkowi Działkowców pozycję monopolisty w zakresie dostępu do gruntów i zarządzania ogrodami działkowymi.

Wejście w życie wyroku zostało odroczone na 18 miesięcy.

13.07.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz.U. poz. 729)

 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie szczegółowo określa okoliczności wskazane we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące: oznaczenia wnioskodawcy, oznaczenia nabywanej nieruchomości, oznaczenia zbywcy, określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, oraz źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości. W przypadku gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej, wniosek musi zawierać także informacje dotyczące planowanego sposobu wykorzystywania nieruchomości, w tym rodzaju planowanych na niej inwestycji.

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769)

 

Niniejszą ustawą dokonano nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu przesłanek wykluczających wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający będą mogli wykluczać z postępowania:

– wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez jeden rok od dnia uprawomocnienia się wyroku;

– wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez jeden rok od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Przestępstwa, o których mowa powyżej, dotyczą powierzania w tym samym czasie wykonywania pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP oraz  powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP w warunkach szczególnego wykorzystania. Zmiany nie dotyczą zamówień sektorowych.

 

sierpień

3.08.2012

weszła w życie

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. poz. 891)

 

Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace.

Ustawa ma zastosowanie do zamówień publicznych, co do których GDDKiA wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia i udzielił zamówienia przed jej wejściem w życie, jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy nie zostało jeszcze zwrócone wykonawcy. Na podstawie ustawy nie będą natomiast mogły zostać zaspokojone należności, które mogą zostać zaspokojone na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego. Należności spłacane będą do wysokości równej kwocie zabezpieczenia wykonania umowy, którego udzielił wykonawca (art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), a środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego. Na mocy niniejszej ustawy przedsiębiorca będzie mógł zgłosić GDDKiA należność przysługującą mu od wykonawcy, który zalega z zapłatą za zrealizowane i nieodebrane prace co najmniej 30 dni albo wobec którego ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości. W ustawie określono dokumenty, jakie podwykonawcy powinni złożyć do GDDKiA w celu ubiegania się o zwrot należności. GDDKiA sporządzać będzie listę należności, na podstawie której dokonywane będą płatności. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę nie wystarczy na zabezpieczenie wszystkich należności umieszczonych na liście, należności będą zaspokajane proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. Niezaspokojone na podstawie ustawy należności będą mogły być zaspokajane z majątku wykonawcy na ogólnych zasadach. GDDKiA będzie mogła później dochodzić zwrotu wypłaconych pieniędzy od wykonawców.

8.08.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. poz.  868)

 

Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe. Przetarg może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub przetargu pisemnego nieograniczonego. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, przeprowadzony zostanie drugi przetarg. Jeżeli również drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, dyrektor parku będzie mógł zbyć nieruchomość albo zawrzeć umowę użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości w drodze rokowań albo zorganizować kolejne przetargi. Rozporządzenie określa wysokość wadium, która nie może być niższa niż 5% i wyższa niż 20% ceny nieruchomości, o której mowa w ogłoszeniu o przetargu, nie mniejsza niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego albo wysokość rocznych opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy. Rozporządzenie określa także tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej oraz tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.      

10.08.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. poz. 856)

 

Przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego będzie stworzenie jednego aktu prawnego rangi ustawowej, który w sposób kompleksowy będzie regulował sprawy dotyczące całego procesu inwestycyjno-budowlanego. Akt ten będzie obejmował zagadnienia dotyczące procesu budowlanego, w tym opiniowanie i uzgodnienia przez inne organy, planowanie przestrzenne, scalenia i podziały gruntów oraz mechanizmy finansowania inwestycji i inne zagadnienia finansowe, takie jak kary i opłaty legalizacyjne. Komisja zostanie utworzona przy ministrze do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W jej skład wejdą: przewodniczący, jego zastępca, członkowie w liczbie od 8 do 14 osób oraz sekretarz. Przewodniczącego, zastępcę oraz członków Komisji będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra. Będą oni powoływani na okres nie przekraczający czterech lat. W skład Komisji wejdą przedstawiciele nauki oraz osoby posiadające wiedzę z zakresu procesu budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

24.08.2012

weszła w życie

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 840)

 

Nowelizacja wprowadza nowy termin na uzupełnienie przez starostów wykazów nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i przekazanie ich, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, wojewodom, a także marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. Termin został wydłużony do 66 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizowanej ustawy, tj. od dnia 19 listopada 2007 r. Wydłużony został także, do 72 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanej ustawy, termin na złożenie przez uprawnione organy, we właściwych sądach rejonowych, wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Taki sam termin dotyczy obowiązku złożenia przez uprawnione organy, do właściwych sądów, wniosków o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa, jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, zgodnie z przepisami odrębnymi, stanowi orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa.

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in