Kalendarium – kwiecień, maj, czerwiec

15.06.2015

Kalendarium prawne na kwiecień, maj i czerwiec.

14.04.2015

ogłoszono

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

17.04.2015

ogłoszono

 

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

18.04.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 540)

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niniejszy akt prawny zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1667) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.), które określały warunki regionalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska. Nowy akt umożliwia kontynuację programu pomocowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pomoc może być udzielana wyłącznie na inwestycję początkową. Takie inwestycje zostały określone w odpowiednim przepisie rozporządzenia. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zaliczone zostały koszty poniesione bezpośrednio m.in. na: projekt budowlany i wykonawczy, nabycie lub dzierżawę gruntu i prace przygotowawcze na terenie budowy, budowle i budynki, roboty demontażowe, budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu, obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją.

 

30.04.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 528)

Ustawa zmienia treść art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), który reguluje kwestię budowy altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Do powyższego przepisu wprowadzono pojęcie „altany działkowe”. Legalna definicja tego pojęcia została natomiast dodana do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40), znowelizowanej także niniejszą ustawą z dnia 20 marca 2015 r. W myśl tej definicji przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku,  jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Działkowiec będzie mógł wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w powyższej definicji. Ustawa przewiduje możliwość legalizacji obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji, jeżeli  będą spełniały wymagania definicji altany działkowej. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie samowoli budowlanej i nie zostały one zakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, postępowania te będą umarzane. Z kolei jeżeli została już wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, ale nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdzi jej wygaśnięcie.

 

4.05.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478)

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje problematykę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje następujące obszary:

1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz biopłynów;

2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii;

3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;

4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń;

6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.

Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych ustawą jest zastąpienie, z dniem 1 stycznia 2016 r., dotychczasowego systemu świadectw pochodzenia energii (tzw. kolorowe certyfikaty) przez system aukcyjny. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE, którzy wygrają aukcję, będą mogli odsprzedać ją do sieci po stałej cenie. Ponadto ustawa wprowadza tzw. zapis prosumencki, który polega na tym, że posiadacze przydomowych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW będą mieli zagwarantowane odkupienie od nich nadwyżek zielonej energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa przez 15 lat. Obowiązek odkupienia nadwyżki energii elektrycznej będzie spoczywał na tzw. sprzedawcy zobowiązanym.

Z dniem 4 maja 2015 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy. Pozostała część przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1 października 2015 r. oraz dniem 1 stycznia 2016 r.

została
ogłoszona

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605)

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) mające na celu pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego. Zmiany dotyczą między innymi tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia, co wymagało odpowiedniego dostosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Znowelizowany został art. 91 ust. 3a tej ustawy. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ponadto w art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych dodano ust. 1c, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

5.06.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 607)

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. Nr 224, poz. 1802). Konieczność wydania nowego rozporządzenia podyktowana była przeniesieniem upoważnienia ustawowego dla Ministra Finansów do wydania aktu wykonawczego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.).

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in