III Konferencja Programowa delegatów na zjazd Dolnośląskiej OIIB

09.01.2017

III Konferencja Programowa odbyła się 10 grudnia I 2016 r. w Hotelu Novotel we Wrocławiu.

Wzięło w niej udział 104 ze 175 delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady otworzył Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady DOIIB. Mówił o nadchodzących poważnych zmianach legislacyjnych, które zmienią warunki wykonywania naszego zawodu, i trwającej aktualnie dyskusji na ten temat. Od 1 stycznia 2018 r. prawdopodobnie będzie obowiązywał Kodeks urbanistyczno-budowla- ny, którego wprowadzenie pociągnie za sobą istotne zmiany w ważnych dla inżynierów budownictwa aktach prawnych – ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa. Efektem konferencji programowej miało być wypracowanie stanowiska członków DOIIB w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa i w sprawie odpowiedzialności inżynierów budownictwa w świetle proponowanych zmian. Dyskutowano w dwóch grupach roboczych – każda o innej tematyce: „Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżynierów budownictwa w świetle dotychczasowych praktyk i planowanych regulacji prawnych” i „Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa”.

 

 

Dyskusję poprzedził wykład Ewy Karkut-Żabińskiej, radcy prawnego DOIIB, na temat praktycznych aspektów odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków naszego samorządu. Swoje wystąpienie rozpoczęła łacińską sentencją: Ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem), zdaniem, które każdy inżynier budownictwa przez cały czas powinien mieć na uwadze.

Andrzej Pawłowski, zastępca przewodniczącego rady, mówił o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez członków izby inżynierów budownictwa. Przedstawił zasady podnoszenia kwalifikacji wynikające z ustawy samorządowej i Kodeksu etyki PIIB oraz propozycje Krajowej Rady PIIB dotyczące regulacji tego obowiązku. Następnie moderatorzy przedstawili wyniki prac zespołów roboczych. Zespół zajmujący się odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną zwrócił uwagę na potrzebę połączenia tych
trybów odpowiedzialności, zwiększenia katalogu kar o tzw. kary mniejsze i zaostrzenia nadzoru nad praktykami na uprawnienia budowlane.

Efektem pracy zespołu do spraw podnoszenia kwalifikacji zawodowych było przyjęcie stanowiska uczestników konferencji programowej w tej sprawie (przekazane do KR PIIB z prośbą o przekazanie delegatom na Krajowy Zjazd PIIB). Uczestnicy konferencji, uznając podnoszenie kwalifikacji zawodowych za warunek konieczny wykonywania swojego zawodu, są przeciwni jego sformalizowaniu i egzekwowaniu. Jednocześnie uważają, że podnoszenie kwalifikacji powinno być skutecznie wspierane przez okręgowe izby i izbę krajową, szczególnie przez rozbudowę bazy szkoleń internetowych dostępnych dla wszystkich członków każdej okręgowej izby.

Na koniec konferencji Eugeniusz Hotała przedstawił osiągnięcia działających na Dolnym Śląsku 16 Obwodowych Zespołów Członkowskich powołanych przez Radę DOIIB oraz wręczył ich przewodniczącym listy gratulacyjne.

 

Agnieszka Środek

Zdjęcie: Piotr Rudy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in