Gromadzenie deszczówki

15.04.2021

Stajemy się bardziej eko i szukamy także oszczędności, które do tej pory w przypadku wody opadowej nie były dostrzegane. Gromadzenie deszczówki od A do Z.

 

Zbiornik na wodę deszczową jest jak skarbonka, kropla po kropli napełnia się wodą, która nic nie kosztuje. Bardzo szybko zebrane setki litrów wody można wykorzystać do nawadniania terenów zielonych, spłukiwania WC czy innych prac porządkowych. Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dodatkowym impulsem, który ma wpływ na duże zainteresowanie tematami mikroretencji, jest uruchomiony w roku 2020 rządowy program „Moja Woda”. W artykule w kilku zdaniach odniesiemy się do wspomnianego programu „Moja Woda”, scharakteryzowane zostaną także przykładowe systemy deszczowe oraz elementy, które są niezbędne do tego, aby system pracował bezawaryjnie i skutecznie przez wiele lat.

 

gromadzenie deszczówki

Fot. stock.adobe/peshkova

 

PROGRAM „MOJA WODA” ma na celu zbudowanie przydomowej infrastruktury, która umożliwi gromadzenie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych, przez co zapobiegnie odprowadzaniu ich poza teren posesji. Finansowanie obejmowało zakup, montaż i uruchomienie przydomowych instalacji, w których skład wchodziły:

 • instalacje odprowadzające wody opadowe z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, szczelnego lub infiltracyjnego, otwartego lub zamkniętego;
 • instalacje rozsączające zebrane wody z istniejących zbiorników na deszczówkę;
 • zbiorniki retencyjne szczelne lub infiltracyjne (naziemne i podziemne);
 • nawodnienie do wykorzystania zgromadzonej wody.

Dla przykładu, aby w stu procentach wykorzystać dotację, inwestycja musi być na kwotę min. 6250 PLN brutto, wtedy otrzymamy 80% zwrotu, czyli 5000 PLN, a nasz wkład w instalację wyniesie 1250 PLN.

Zwrot środków finansowych dokonywany jest po wykonaniu inwestycji. Wtedy też należy złożyć rozliczenie w NFOŚ, wymagane są następujące dokumenty: faktury/ rachunki opłacone, protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów).

Zobacz:

O wodzie i systemach deszczowych w aktach prawnych

Polskie prawo w kwestii zagospodarowania wody deszczowej jest dość ubogie, a w obecnych przepisach brakuje uregulowań jeszcze wielu zagadnień związanych z tematem małych instalacji zagospodarowujących wodę deszczową. Nie powstała choćby norma lub prawne wytyczne regulujące wykonywanie urządzeń budowlanych służących do retencjonowania deszczówki, dlatego punktem odniesienia dla firm zajmujących się systemami zagospodarowania deszczówki są wzorce innych państw, szczególnie Niemiec (m.in. norma DIN 1989), gdzie tego typu systemy funkcjonują już od bardzo dawna. Brakuje także konkretnych odniesień prawnych dotyczących montażu systemów zagospodarowania deszczówki w terenie – inwestor nie wie, czy instalacja małego zbiornika może być wykonana przez zgłoszenie budowy czy też z wykorzystaniem pozwolenia na budowę.

W wielu przypadkach firmy instalujące systemy deszczowe opierają się na wytycznych jak przy postępowaniu z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, wymagają one zgłoszenia budowy takiej instalacji w starostwie powiatowym. Odnosząc się do technicznych warunków usytuowania budynków (podobnie jak dla przydomowych oczyszczalni ścieków), należy przestrzegać zasad dotyczących umiejscawiania wykopów oraz montażu elementów systemu w odniesieniu do innych istniejących lub planowanych obiektów oraz instalacji.

W przypadku instalacji central deszczowych ważną kwestią jest uniemożliwienie skażenia wtórnego wody wodociągowej wodą deszczową, dlatego urządzenia typu centrale deszczowe powinny posiadać przerwę powietrzną typu AA, zgodnie z normą PN-EN 1717.

W przypadku gdy deszczówka wykorzystywana jest do odbiorników typu WC, pralka, pisuar, należy zgłosić instalację w miejscowym zakładzie wodociągowym w celu jej opomiarowania. W sytuacji jednak kiedy inwestor korzysta z własnej oczyszczalni ścieków, takiego obowiązku nie ma.

Brak konkretów prawnych dotyczących małej retencji wód opadowych pokazuje bardzo dobitnie, że gromadzenie deszczówki, jej magazynowanie i późniejsze wykorzystanie nie było do tej pory traktowane priorytetowo.

 

W dalszej części artykułu:

 • Gromadzenie deszczówki – wsparcie rządowe „Moja Woda”
 • Woda deszczowa – gdzie wykorzystać?
 • Gromadzenie deszczówki – rodzaje systemów
 • Jaka objętość zbiornika do gromadzenia deszczówki
 • Zbiorniki i elementy uzupełniające system
 • Systemy pompowe
 • Przykładowa instalacja deszczówki w budynku

 

mgr inż. Artur Stadnik
doktorant, Uniwersytet Zielonogórski
Filip Stadnik
student, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in