Gospodarka odpadami na placu budowy – jak to się robi?

19.01.2007

Czy odpady powstające na planie budowy można zaplanować i oszacować? Jak można im zapobiec? Która z grup zawodowych na placu budowy wytwarza najwięcej odpadów? Jaką odpowiedzialność w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów ponosi każdy z partnerów procesu budowy?

Czy odpady powstające na planie budowy można zaplanować i oszacować? Jak można im zapobiec? Która z grup zawodowych na placu budowy wytwarza najwięcej odpadów?

Projekt „Waste Tool” rozwijany od 2005 roku w ramach programu Leonardo da Vinci stara się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące gospodarki odpadami na placu budowy.W projekcie uczestniczy 18 partnerów m in. małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, instytucje szkoleniowo-badawcze z  terenu Niemiec, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Polski.

Cel projektu to rozwój zorientowanego na praktykę modułowego oprogramowania dla sektora budownictwa naziemnego dotyczącego redukcji odpadów i ich kosztów. Adresowany jest on do wszystkich uczestników procesu budowy.

Potrzeba takiego oprogramowania staje się oczywista po przestudiowaniu przeprowadzanych analiz rynkowych. Dostępne obecnie na rynku podobne pakiety oprogramowania zawierają jedynie informacje dotyczące indywidualnych komponentów gospodarki odpadami budowlanymi takich jak zapobieganie powstawaniu odpadów lub ich utylizacja. „Waste Tool” oferuje wgląd w całokształt gospodarki odpadami podczas całego cyklu budowlanego od procesu planowania do fazy wykonawczej.

Oprogramowanie Waste Tool składa się z trzech głównych części:

1. Wprowadzenie;
2. Wiedza,
3. Zadania.

We wprowadzaniu przedstawione zostały podstawy gospodarki odpadami na placu budowy, jak i ogólny zarys metod funkcjonowania tej gospodarki. Część wiedza składa się z modułów, które strukturalnie odpowiadają sześciu komponentom gospodarki odpadami. Zawartość modułów została tu przedstawiona przy pomocy wykresów, grafik i fotografii. Grupą docelową są przede wszystkim pracujący „bezpośrednio na placu budowy”  (tzn. robotnicy, brygadziści itd.). Każdy moduł uzupełnia podręcznik, który zarówno poszerza jak i dostosowuje treść danego modułu do specyfiki danego kraju. Grupą docelową w tym przypadku są osoby odpowiedzialne za planowanie (właściciele, architekci itd.).

Trzecia część programu Waste Tool składa się z zadań praktycznych opracowanych według typowych sytuacji. Przekładają one teoretyczne treści modułów na ich praktyczne zastosowanie na stanowisku pracy. Ponadto ważniejsze pojęcia i terminy zostały umieszczone w glosariuszu oraz zilustrowane przy pomocy zdjęć i wykresów.

Aby zapewnić stały dopływ informacji zwrotnej z grup docelowych i móc wykorzystać te informacje we wczesnych stadiach rozwoju oprogramowania z każdej głównej części programu wybrano jeden moduł ćwiczebny funkcjonujący jako tzw. prototyp. Opracowany w formie elektronicznej prototyp został przetestowany przez wyselekcjonowane grupy testerów a następnie w oparciu o wyniki testowania udoskonalony. Ostateczna wersja oprogramowania Waste Tool składająca się z: wprowadzenia, wiedzy, zadań, podręcznika i słowniczka została  przetłumaczona na 5 języków krajów biorących udział w projekcie, w tym na język polski i będzie dostępna u koordymatora projektu, w postaci CD Rom, począwszy od lutego 2007. Więcej informacji na temat projektu można znależć pod adresem www.wastetool.net

Koordynatorem projektu w Polsce jest Maria Kamińska-Dojnikowska
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
16-400 Suwałki,
ul. Kościuszki 62,
tel. 087 565 13 86;
e-mail:mkd@frp.pl

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in