Główny Geodeta Kraju odpowiedział

30.03.2015

Prezes PIIB w dniu 14 stycznia br. wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów, jakie mają członkowie PIIB w związku z wejściem w życie zmian do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. W imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji odpowiedzi udzielił podległy mu urząd, czyli Główny Geodeta Kraju.

Po dokładnej analizie otrzymanej odpowiedzi należy stwierdzić, iż konieczne jest ponowne wystąpienie celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Niezależnie od powyższego PIIB informuje, iż to projektant określa, jakie materiały, o jakiej nazwie i treści chce pozyskać z organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. Nr 2014 poz. 917).

 

Treść odpowiedzi dostępna tutaj.

 

Źródło: PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in