Dlaczego warto stosować izolacje z płyt poliuretanowych THERMANO?

11.06.2015

THERMANO to handlowa nazwa najnowszego dziecka firmy BALEX METAL, izolacji poliuretanowej (PIR) produkowanej w nowej, ultranowoczesnej fabryce w Tomaszowie Mazowieckim.

Historia izolacji poliuretanowej PIR sięga początku XX wieku. Materiał opatentowany został w Niemczech w 1937 roku (przez prof. Otto Bayera i jego zespół), ale przemysłowa produkcja rozpoczęła się dopiero w latach 60. XX wieku. Dynamiczny rozwój zastosowań PIR miał miejsce w USA, gdzie wykorzy­stywano go nawet w programach podboju kosmosu, przygotowywanych przez NASA (Amerykańską Agencję Badań Kosmicznych).

Dziś materiały poliuretanowe to naj­bardziej rozpowszechnione w tech­nice „tworzywa sztuczne”, których paleta sięga od elastomerów wypierających naturalny kauczuk, przez pianki tapicerskie, aż do pianek typu PIR szturmem zdobywających rynek budowlany.

 

THERMANO to mniejsza grubość izolacji

Właściwości termoizolacyjne mate­riałów określa się dzięki zastosowaniu wskaźnika przewodzenia ciepła lamb­da (λ). Dla izolacji THERMANO wynosi on 0,023 [W/mK], a dla przeciętnej wełny mineralnej λ ~ 0,040 [W/mK]. Można powiedzieć zatem, że z punk­tu widzenia właściwości termoizola­cyjnych THERMANO jest izolatorem prawie dwa razy skuteczniej zatrzy­mującym ciepło niż przeciętna wełna mineralna, co w sposób naturalny przekłada się na prawie dwukrotnie mniejszą grubość termoizolacji THERMANO w porównaniu z typową izola­cją z wełny. Porównanie z białym sty­ropianem (λ ~ 0,035) też wypada na korzyść THERMANO.

Dla przykładu, aby osiągnąć izolacyj­ność termiczną przegrody na pozio­mie przyszłej normy EU, np. U = 0,15 (wymaganie dla dachów w 2021 r.), trzeba zastosować warstwę THER­MANO o grubości 15 cm. Aby uzyskać ten sam wskaźnik stosując styropian (λ ~ 0,035), należy zainstalować war­stwę o grubości ~ 23 cm, a tę samą ochronę termiczną wykonaną z wełny mineralnej (λ ~ 0,040) zapewni jej warstwa o grubości aż ~ 25 cm.

 

Thermano – termoizolacja dachu skośnego

 

THERMANO to mniejsze obciążenie konstrukcji dachu

Gdy wziąć dodatkowo pod uwagę znacznie mniejszą gęstość izolacji THERMANO w stosunku do tradycyj­nych materiałów, to efekt ten w po­staci redukcji grubości ma istotny wpływ na obciążenia mechaniczne połaci dachowych, co z kolei pozwala zmniejszyć jej nośność. Daje to możliwość „odchudzenia” masy stali bla­chy trapezowej oraz elementów kon­strukcji dachu, co ma istotny wpływ na obniżenie kosztów dachu.

 

Thermano – termoizolacja ściany trójwarstwowej

 

Dla ilustracji najprostszy przykład. Mamy ocieplić 5000 m2 dachu do wymaganego w 2021 roku poziomu współczynnika przenikania ciepła U = 0,15. Powyżej szacowaliśmy, że do realizacji tego zadania potrzebna jest warstwa izolacji THERMANO o grubo­ści ok. 15 cm. Zastosowanie wełny mineralnej wymaga warstwy o grubo­ści ok. 25 cm. Załóżmy, korzystając z danych technicznych, że gęstość THERMANO kształtuje się na po­ziomie 32 kg/m3, a wełny mineralnej ok. 150 kg/m3. Obliczenia dają szo­kujący wynik. Obciążenie dachu o powierzchni 5000 m2 przy zastosowaniu izolacji poliuretanowej typu THERMA­NO wyniesie 24,0 tony, a przy zasto­sowaniu wełny aż 187,5 tony. Konstrukcja takiego dachu izolowanego THERMANO może być zatem znacz­nie odchudzona.

 


Thermano – termoizolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej

 

THERMANO eliminuje mostki termiczne

Płyty THERMANO, dzięki opisanym powyżej właściwościom termicznym i mechanicznym, pozwalają na zupełnie nowy sposób wykonywania izolacji da­chów w tzw. systemie nakrokwiowym. Oznacza to, że warstwa termoizola­cyjna jest instalowana na krokwiach, a nie, jak w znakomitej większości dotychczas stosowanych rozwiązań, między krokwiami lub pod nimi. Meto­da ta jest sposobem na praktycznie całkowite wyeliminowanie mostków termicznych w konstrukcjach da­chów. Ma to absolutnie podstawowe znaczenie tak z punktu widzenia energooszczędności, jak i sprawnego, wieloletniego działania przegrody (da­chu) oraz z punktu widzenia wymogów fizyki budowli.

 

Płyta poliuretanowa THERMANO

 

Izolacja THERMANO jest odporna chemicznie

Pianki poliuretanowe (PUR) czy też poliizocyjanurowe (PIR) należą do tworzyw najbardziej odpornych na od­działywanie chemiczne czynników organicznych i nieorganicznych. Są górą przy zetknięciu z dowolnymi specyfi­kami stosowanymi we współczesnym budownictwie. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż są to jedyne ma­teriały stosowane od dziesięcioleci w agresywnym budownictwie rolni­czym – fermy kurze, chlewnie, obory czy pieczarkarnie. W tych niezwykłych warunkach obecności chemicznego aerozolu wypełnionego najbardziej agresywnymi związkami organiczny­mi w praktyce tylko poliuretany są w stanie izolować przez długie lata, bez istotnych zmian właściwości che­micznych.

 


Thermano – termoizolacja posadzki

 

THERMANO nie ma wrogów biologicznych

Jest mnóstwo dokumentacji potwier­dzających tezę, że praktycznie każdy z popularnych materiałów ocieplają­cych ma swojego „biologicznego wro­ga”. Zaliczamy do nich drobne glony (algi), grzyby, pleśnie, mchy i porosty. Ich metabolizm rozkłada takie ma­teriały, jak styropian czy organiczne lepiszcze wełny mineralnej i mocno ogranicza trwałość izolacji.

Do biologicznych „fanów” termoizolacji możemy zaliczyć też ptaki. Wszy­scy wiemy, jak brutalnie traktują sty­ropian choćby kura, mewa czy inne ptaki (najbardziej spektakularny jest tu dzięcioł). Atak kuny w głąb ciepłej, szorstkiej warstwy wełny mineralnej potrafi ją praktycznie zniszczyć. Czę­sto kończy się to instalacją całej, no­wej warstwy termoizolacji.

W budowlanej praktyce THERMANO nie ma swoich wrogów biologicznych. Nie mogą zagrozić warstwie termoizolacji ani chemicznie, ani mechanicz­nie. To gwarancja spokoju, a mówi się, że spokój nie ma ceny.

 

mgr inż. Krzysztof Milczarek

 

BALEX METAL sp. z o.o.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
infolinia: 0 801 000 807
tel. +48 58 778 44 44
kontakt@thermano.eu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.