Czy inżynier ochrony środowiska może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej

10.11.2010

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

Mam tytuł inżyniera ochrony środowiska oraz tytuł technika budowlanego i stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych;

2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

b) budowli niebędących budynkami.

Czy w świetle ustawy – Prawo budowlane upoważniony jestem do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

 

W świetle art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzić osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:

a) studia magisterskie albo

b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

W świetle interpretacji Ministerstwa Infrastruktury umieszczonej na stronie internetowej: www.mi.gov.pl w zakładce „świadectwa energetyczne”, za kierunek pokrewny uznaje się te kierunki studiów, które w grupie treści podstawowych zawierają treści kształcenia w zakresie matematyki i fizyki oraz w grupie treści kierunkowych zawierają co najmniej jedną z treści kształcenia obejmującą kierunki architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka. Przy czym warunek ten dla każdego kierunku musi być spełniony łącznie.

Obecnie zdaniem Ministerstwa Infrastruktury kryteria te spełniają następujące kierunki studiów:

– inżynieria materiałowa,

– mechanika i budowa maszyn,

– technika rolnicza i leśna.

W świetle powyższego tytuł inżyniera uzyskany na kierunku ochrony środowiska nie uprawnia do sporządzania z mocy prawa świadectw charakterystyki energetycznej. Wynika to z faktu, iż przedmiotowy kierunek studiów nie został uznany za kierunek odpowiedni lub pokrewny, upoważniający do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej z mocy prawa.

Jednak zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kierunek ochrona środowiska jest jak najbardziej kierunkiem pokrewnym do wymienionych przez ustawodawcę, a osoby kończące przedmiotowy kierunek są odpowiednio przygotowane do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

W związku z powyższym PIIB wystąpiła do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o uznanie kierunku ochrony środowiska za wykształcenie pokrewne, które w przypadku posiadania uprawnień upoważniałoby z mocy prawa do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Mamy nadzieję, że inicjatywa PIIB spotka się z uznaniem ministra, który podejmie działania zmierzające do wprowadzenia odpowiednich zmian w omawianym zakresie.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.