61. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB, Krynica 2015

03.11.2015

20-25 września br. w Krynicy-Zdrój odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.

Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Konferencja krynicka to jedno z największych, najważniejszych i najciekawszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych, pracujących oraz działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków z branży budowlanej.

Uroczystość otwarcia konferencji zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminy Krynica-Zdrój. Podczas uroczystości otwarcia wręczone zostały nagrody i medale PZITB. Nagrodę im. prof. Wacława Żenczykowskiego otrzymał dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, a nagrodę im. prof. Stefana Bryły – dr hab. inż. Piotr Górski. Medalem im. prof. Stefana Kaufmana uhonorowany został dr inż. Tadeusz Jarosz, a medalem im. prof. Romana Ciesielskiego – prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch. Nagrody im. prof. Aleksandra Dyżewskiego otrzymali: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina – za osiągnięcia naukowe, oraz mgr inż. Hubert Matulewicz – za osiągnięcia praktyczne. Wieczór inauguracyjny uświetnił występ Orkiestry im. Johanna Straussa w Bydgoszczy pod dyrekcją Marka Czekały.

 

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Część problemowa tegorocznej Konferencji nosiła nazwę „Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”. Problematyka ta jest w pełni aktualna, bowiem między innymi wiadomo, że:

– Z ostatnio znowelizowanej Dyrektywy UE z dnia 19.05.2010 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wynika, że wszystkie nowo budowane budynki będą musiały spełniać − od 2021 r. − podwyższone wymogi energooszczędności oraz charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii, z wykorzystaniem w bardzo wysokim stopniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalne Programy Operacyjne i inne programy przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 są mocno nakierowane na budownictwo energooszczędne. Chodzi tutaj przede wszystkim o przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną.

– Z komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 31.07.2014 r. wynika, że nowa strategia ożywienia sektora budownictwa w UE ma opierać się w głównej mierze na promowaniu budownictwa energooszczędnego.

– Prawodawstwo w UE, a w tym i w Polsce, jest niejednoznaczne, brak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się do budownictwa energooszczędnego.

Część problemowa podzielona została na siedem sesji, w których zaprezentowane zostały 32 referaty. Jedna z sesji miała charakter warsztatów, podczas których przedstawiono doświadczenia z projektowania i realizacji budynków energooszczędnych w Polsce.

 

 

Część ogólna konferencji obejmowała szeroko rozumiane problemy naukowe i techniczne budownictwa. Podczas 20 sesji zaprezentowano 117 referatów, których problematyka dotyczyła w szczególności następującego obszaru:

  • budownictwo ogólne

– budownictwo energooszczędne i ekologiczne

-nowoczesne techniki radarowe do pomiarów inżynierskich

  • fizyka budowli

– zjawiska fizykalne w przegrodach budowlanych

– wpływ środowiska zewnętrznego na mikrostrukturę elementów murowych

– projektowanie i rozwiązania materiałowe przegród budowlanych

  • geotechnika

– badanie i dobór parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego

– projektowanie i obliczenia geotechniczne

  •  inżynieria komunikacyjna – mosty

– analizy statyczne i rozwiązania materiałowe w konstrukcjach obiektów mostowych i nawierzchniach tych obiektów

– realizacje i technologie wznoszenia obiektów mostowych

– monitoring, diagnostyka, naprawa i trwałość obiektów mostowych

– analizy przestrzenne rozkładów ruchu

  •  inżynieria materiałów budowlanych

– wpływ składników materiałów budowlanych na ich właściwości

– diagnostyka i niezawodność konstrukcji betonowych

  • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

– planowanie i realizacje procesów inwestycyjno-budowlanych

– analiza kosztów budowy i eksploatacji obiektów budowlanych

  •  konstrukcje betonowe

– modelowanie i analiza nośności betonowych układów konstrukcyjnych

– wzmocnienie, niezawodność i trwałość oraz badania doświadczalne

  •  konstrukcje metalowe

– modelowanie i analiza nośności stalowych układów konstrukcyjnych

– trwałość i badania doświadczalne

  • mechanika konstrukcji i materiałów

– modelowanie oraz symulacje analityczne i numeryczne różnego typu konstrukcji inżynierskich

 

Podczas sesji ogólnej odbył się specjalny wykład prof. dr. hab. inż. Wiesława Kurdowskiego, dotyczący znaczenia cynku w chemii cementu.

24 września odbyło się posiedzenie komitetu Naukowego Konferencji Krynica 2015. Ocena konferencji wypadła pozytywnie, tak pod względem naukowym, jak i organizacyjnym.

 

dr inż. Magdalena Dobiszewska – sekretarz konferencji

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr inż. Elżbieta Piotrowska – zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Zdjęcia: Mieczysław Pawłowski

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in