15-lecie Stowarzyszenia DAFA

22.06.2022

W maju 2022 Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA świętowało swój jubileusz. Na uroczystości pojawiło się ponad 100 członków i przedstawicieli firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

 

Obchody jubileuszu połączone zostały z Walnym Zebraniem Członków, które było okazją do podsumowania działalności DAFA w 2021 roku.

Obrady poprowadzili mec. Maciej Boryczko oraz mec. Piotr Tracz z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii Gessel.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Piotr Olgierd Korycki, który podziękował za zaangażowanie wielu osób w projekty Stowarzyszenia, stawiające DAFA na pozycji opiniotwórczej organizacji branżowej.

 

Fot. Uczestnicy Gali 15-lecia DAFA

 

Stowarzyszenie jest cenione za wiedzę przekazywaną w postaci wytycznych, które mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa.

 

Prezes podkreślił, że DAFA ma dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy i wytycznych dzięki współpracy członkowskiej z organizacjami branżowymi: (BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V., IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau, IFD – International Federation for the Roofing Trade, FLL – Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).

 

W swoim przemówieniu wskazał na inicjatywy Stowarzyszenia w ochronie interesów branży, wymieniając poparcie apelu 14 organizacji o umożliwienie ich przedstawicielom zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu dotyczącym CPR ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Adresatem apelu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Prezes podziękował członkom Rady Technicznej DAFA, której działania mają na celu wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

 

Fot. Uczestnicy Walnego Zebrania

 

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała działalność szkoleniową prowadzoną w 2021 roku. Rozpoczęła się ona od szkolenia na temat racjonalizacji ochrony danych osobowych umowach o roboty budowlane. Szkolenie poprowadzili eksperci Kancelarii Gessel – mec. Adam Kraszewski i mec. Marcin Maciejak, specjalizujący się m.in. w prawie własności intelektualnej.

Pani Ewelina Klin zrelacjonowała webinaria WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, obejmujące w ubiegłym roku obszar ppoż, fizyki budowli oraz dachów zielonych.

W maju 2021 r. odbyło się szkolenie „Jak skutecznie zabezpieczyć budowę przed pożarem”, przygotowane i poprowadzone przez Panią Monikę Hyjek.

W lipcu specjalistyczną wiedzą w temacie „Zagadnień cieplno-wilgotnościowych projektowania i realizacji stropodachów żelbetowych” podzielił się dr inż. Paweł Krause z Politechniki Śląskiej.

Zagadnienia „Dachów zielonych w kontekście możliwości i rozwiązań technologicznych” zaprezentował Pan Paweł Kapelanowski w trakcie warsztatów online w ramach projektu Eco-Miasto.

W październiku Stowarzyszenie zorganizowało stacjonarne szkolenie zgłębiające wątek „Gwarancji na materiały i negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją”. Warsztaty dla ponad 40 uczestników poprowadziło dwóch wybitnych specjalistów z kancelarii Gessel: mec. Maciej Boryczko, radca prawny oraz mec. Piotr Tracz, adwokat.

 

Istotną rolę w podnoszeniu świadomości i jakości branży stanowią opracowywane w DAFA wytyczne. W 2021 roku pod egidą Stowarzyszenia działało 8 Grup Merytorycznych i Tematycznych, opracowujących wytyczne techniczne. Efekty ich prac podsumowali reprezentanci grup.

 Pani Ewelina Klin omówiła działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w 2021 roku aktualizacji „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.

 

Ponadto DAFA wzięła udział w konsultacjach projektu Ministerstwa Infrastruktury związanego z retencją oraz wniosła uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej.

 

Pani Monika Hyjek omówiła działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ, skoncentrowane na aktualizacji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” w zakresie bezpiecznego wykonywania instalacji solarnych na dachach płaskich.

Prelegentka wskazała na reprezentowanie przez DAFA interesów branży w postaci zgłoszonych uwag do „Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Uwagi, przygotowane przez Członków Grupy Merytorycznej PPOŻ. – Monikę Hyjek i Krzysztofa Bagińskiego, bazowały w większości na zapisach z wytycznych technicznych DAFA.

 

Następnie Monika Hyjek podsumowała aktywność Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzającą do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”. Prace nad publikacją są na ukończeniu.

 

Realizując fundamentalną misję wspierania firm wykonawczych i reprezentowania ich interesów, pan Adam Krzanik podsumował współpracę DAFA z inicjatywą generalnych wykonawców skupionych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Rozmowy i spotkania różnych organizacji miały na celu przeciwdziałanie problemowi przenoszenia na podwykonawców odpowiedzialności i obciążeń finansowych za BHP oraz określenie czytelnych reguł współpracy podwykonawców z GW.

Wśród wyznaczonych do współpracy celów nakreślono ustalenie wspólnego standardu BHP, określonego przez Porozumienie w „Wytycznych zabezpieczeń zbiorowych”, które zostały przedłożone członkom DAFA do zaakceptowania.

Wsłuchując się informacje od wykonawców, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków panel dyskusyjny online, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych problemów we współpracy z GW oraz wypracowanie spójnych założeń do rozmów z Porozumieniem.

Rozmowy przyniosły bardzo pozytywny efekt, czyli uwzględnienie we wstępie do wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”, opracowanych przez Porozumienie bardzo ważnej dla wykonawców klauzuli, dotyczącej kalkulacji kosztów BHP na etapie ofertowania.

 

Pan Henryk Ziobro zrelacjonował aktywność Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, pracującej nad „Zaleceniami ochrony przeciwkorozyjnej”. Poinformował o zaproszeniu do współpracy i zaopiniowania dokumentu przez dr hab. inż. profesora Politechniki Śląskiej Tomasza Tańskiego.

Uwagi i komentarze do opracowania są na etapie analizy przez członków Grupy.

 

Pani Katarzyna Wiktorska przywołała elementy identyfikacji wizualnej, dostępne wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, dzięki którym firmy rekomendowane przez DAFA wyróżniają się od innych podmiotów na rynku. Widoczny już na budowach symbol „Jakość poparta standardami DAFA”, Katalog Członków DAFA – praktyczne narzędzie, ułatwiające wybór solidnych firm w procesie ofertowania.

Pani Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej oraz wymieniła wydarzenia i konferencje uhonorowane patronatem Stowarzyszenia.

 

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów przedstawione przez reprezentantów firm: VILPE (Andrzej Janusz), ROCKWOOL (Daniel Drozdowicz), RAWLPLUG (Marian Bober), BAUDER (Maciej Lubomski), Blachy Pruszyński (Piotr Olgierd Korycki), WKRĘT-MET (Przemysław Maj).

 

Siłą DAFA pozostaje niezmiennie synergia wykonawców i firm produkcyjno-dostawczych, co sprawia, że organizacja ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Przez 15 lat organizacja rozwinęła się, ale nadal najważniejsze jest dla niej, aby reprezentując najwyższe standardy oraz określając jednolite wytyczne wspierać wykonawców, stanowiąc ich wspólny głos – Prezes Piotr Olgierd Korycki

Na zakończenie Prezes wyraził serdeczną wdzięczność za aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, które przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

 

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a wieczór pod hasłem „15 lat minęło, jak jeden dzień” uświetnił występ muzyków z zespołu Singing Birds.

 

Patrząc z zadowoleniem na dorobek DAFA z perspektywy 15 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na jej koncie nie brakuje, nasuwa się wyśpiewana podczas gali puenta: „Piętnaście lat minęło to piękny wiek,(…) Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie?”

 

>>> Jak oceniać lekkie metalowe okładziny ścian? – wytyczne/poradnik Stowarzyszenia DAFA

>>> Projektowanie ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in