Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dolnośląskie Dni Budownictwa 2015

05.11.2015

Tradycyjnie już od lat wydarze­niem otwierającym organizowa­ne przez DOIIB dolnośląskie dni Budownictwa jest Forum Inżynierskie dolnośląskiej OIIB.

18 września br. w Brunowie k. Lwówka Śląskiego spo­tkali się przedstawiciele dolnośląskiej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego z dolnośląskimi inży­nierami, by rozmawiać o problemach nurtujących nasze środowisko.

W obradach forum wzięli udział: Alicja Meusz, dolnośląski Wojewódzki Inspek­tor Nadzoru Geodezyjnego i Kartogra­ficznego, Barbara Nowak-Obelinda, dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stanisław Chajec, zastęp­ca kierownika Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury dolnośląskie­go Urzędu Wojewódzkiego, Tadeusz Nawracaj, prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, Jacek Miller, czło­nek Rady Krajowej Izby Architektów RP, oraz powiatowi inspektorzy nad­zoru budowlanego i kierownicy wydzia­łów administracji budowlanej z całego Dolnego Śląska. Wśród uczestników forum byli także przewodniczący okrę­gowych izb: śląskiej, opolskiej i podkar­packiej oraz wielu członków DOIIB bę­dących delegatami na zjazd okręgowy. Obrady podzielono na cztery sesje. Tematem pierwszej były „Warunki działalności inżynierów budownic­twa w świetle aktualnych przepi­sów prawnych", drugiej - „Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach orga­nów administracji budowlanej", trze­ciej - „Warunki działalności inżynierów budownictwa w świetle aktualnych przepisów Prawa geodezyjnego i kar­tograficznego". Czwarta część forum - panel dyskusyjny - była próbą podsumowania poruszanych problemów. Uczestnicy wyrażali swoje opinie na temat zmian legislacyjnych, których w ostatnim czasie było bardzo wiele i doszli do wniosku, że praca inżyniera budownictwa staje się coraz trudniej­sza - wzrasta odpowiedzialność przy jednoczesnym zwiększeniu tempa pracy i braku jednoznaczności często zmieniających się przepisów prawa. Kulminacyjnym punktem obchodów dolnośląskich dni Budownictwa była Gala Inżynierska. Patronat nad nią objął Wojewoda dolnośląski.

 

Uczestnicy Forum Inżynierskiego DOIIB, Brunów (fot. Agnieszka Gołuch)

 

25 września do wrocławskiego Teatru Lalek, w którym odbywała się gala, przybyło wielu zaproszonych gości oraz członków i sympatyków naszej izby, przedstawicieli przedsiębiorców budowlanych i związków zawodowych. Wśród gości byli reprezentanci dol­nośląskich parlamentarzystów, władz państwowych i samorządowych, wro­cławskich uczelni oraz stowarzyszeń technicznych. Galę zaszczycili m.in. prof. Alicja Chybicka, Jarosław Obrem- ski i Józef Pinior, senatorowie RP, Al­dona Młyńczak i Ewa Wolak, posłanki na Sejm RP, Joanna Bronowicka, wi­cewojewoda dolnośląski, Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia, i prof. Ce­zary Madryas, prorektor Politechniki Wrocławskiej.

Zebranych przywitał Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady DOIIB. Ważnym punktem programu było przedstawie­nie werdyktu kapituły organizowane­go przez DOIIB konkursu INŻYNIER ROKU. Nagrodę Inżynier Roku 2014 w kategorii „projektant" otrzymał dr inż. Maciej Minch za projekt Afryka- rium - Oceanarium na terenie ZOO we Wrocławiu. W kategorii „kierownik bu­dowy" - mgr inż. Jakub Trojanowski za realizację obiektu Silver Tower Center we Wrocławiu. W kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego" nagrodę do­stał mgr inż. Andrzej Ptak za nadzór nad realizacją hali widowiskowo-spor­towej w Lubinie.

Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2014" organizowanego przez Wro­cławski Oddział PZITB pod patrona­tem DOIIB.

Uroczystość zakończył koncert woka­listki jazzowej Krystyny Prońko.

 

Agnieszka Środek

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube