Wsparcie dla przedsiębiorstw w czasie epidemii. PROPOZYCJE

20.03.2020

Forum Rozwoju Przemysłu przygotowało propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw polskiego przemysłu w czasie i na skutek epidemii koronawirusa.

 

Sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi – a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22-procentowym udziałem.

 

W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję, a pracownicy na stanowiskach biurowych często zostali odesłani na pracę zdalną lub urlopy. Trzeba pamiętać, że tylko w polskim przemyśle zatrudnionych jest ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, a wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Nie ma wątpliwości, że sytuacja już od chwili wprowadzenia ogólnopolskiej kwarantanny, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i całej administracji.

 

Nie można zapomnieć o tym, że na przemysł składają się różne sektory, które często korzystają z wzajemnie wytwarzanych produktów czy usług i nie dotyczy to jedynie krajowego przemysłu. Wiele polskich przedsiębiorstw korzysta zarówno z wytworów przemysłu polskiego, jak i zagranicznego, stąd też obecna sytuacja zmusza do wstrzymania importu części komponentów – co z kolei jest bodźcem to spowolnienia globalnej gospodarki, a w zależności od długości trwania pandemii może dojść nawet do recesji gospodarczej.

 

Polski przemysł działając wspólnie z administracją zobowiązany jest zatem do wypracowania wspólnych stanowisk mających na celu uchronić przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa, a w dalszej perspektywie wprowadzić zmiany pobudzające do intensyfikacji światowych trendów.

Zobacz też: Szkolenia on-line dla wszystkich członków PIIB
 

Fot. stock.adobe / MQ-Illustrations

I. Finansowanie

 1. Uruchomienie kredytowania dla firm przez instytucje państwowe (np. ARP, BGK) dla zabezpieczenia kredytów kupieckich.
 2. Udzielenie gwarancji państwowych do uruchomienia linii kredytowych w bankach (np. do 20 % wartości przychodów lub aktywów lub kapitałów) jeśli firma była rentowna przez ostatnie 3 lata.
 3. Obniżenie wymogów NBP dla akcji kredytowych banków dla przedsiębiorstw (możliwości elastycznego udzielania kredytowania krótko i długoterminowego).
 4. Wprowadzenie możliwość zawieszenia spłaty odsetek i rat kapitałowych np. na 12 m-cy z tytułu zadłużenia w bankach i innych instytucjach finansowych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW).
 5. Utrzymanie 90 dni na korektę naliczoną, lub nawet przywrócenie 150 dni pomoże w płynności przedsiębiorstw. Model finansowania wielu spółek i dealerów przewiduje płatność po 90 dniach od daty wymagalności faktury.
 6. Zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o który mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30% podatkowej EBITDA) – przy spadku rentowności w 2020 r. utrzymanie limitu znaczenie podniesie efektywną stawkę podatkową powyżej 19% dla przedsiębiorców pomimo zdolności uzyskania finansowania zewnętrznego (np. w ramach struktury cashpoolingu).

 

II. Pomoc publiczna
 

 1. Aneksowanie wydłużenia terminów realizacji projektów dofinansowanych z UE i innych zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie.
 2. Możliwość wydłużenia oraz obniżenia warunków związanych z decyzjami administracji w sprawie udzielonych zezwoleń strefowych.
 3. Czasowe zawieszanie wymogów/wskaźników w okresach realizacji/trwałości np. co do ilości zatrudnionych wymaganych przez SSE lub umowę o dofinansowanie

 

III. Podatki:

 

 1. Przyspieszenie zwrotów z urzędów w zakresie VAT – limit do 30 dni – aktualnie jest 60 dni (poprawa płynności przedsiębiorstw) oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.
 2. Przesunięcie terminów deklaracji i płatności: VAT (25.03.2020), CIT (termin 31.03.2020) oraz podatków lokalnych.
 3. Przesunięcie terminu przygotowania sprawozdania do NBP i GUS – najbliższe SP (roczne) zwłaszcza w spółkach, które muszą kalkulować ryzyka i ewentualne zawiązanie rezerw na te cele.
 4. Wydłużenie terminów na obowiązkowe zarejestrowanie / wyrejestrowanie osób z ubezpieczenia społecznego (7 dniowy termin może być zagrożony w przypadku braku pracowników obsługujących ten obszar).
 5. Odroczenie mechanizmu płatności podzielonej ewentualnie ułatwienie w zakresie stosowania split payment w zakresie podwyższenia progu minimalnego do kwoty 100 000 PLN.
 6. Ułatwienie w stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, poprzez skrócenie czasu na uzyskanie zgody urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do 14 dni (obecnie jest 60 dni) – art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT – znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych.
 7. Kwartalne rozliczenie VAT przy jednoczesnym odroczeniu płatności za marzec do 30.05.2020 (znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych; art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT).
 8. Odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku u źródła do końca 2020 r. (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT) – obecnie 01.07.
 9. Czasowe zniesienie sankcji za brak poinformowania Urzędu Skarbowego o płatności na rachunek spoza „Białej Listy”.
 10. Zmiany w schemacie pomocy publicznej poprzez rozszerzenie jej zakresu dla dużych przedsiębiorców.
 11. Zawieszenie sankcji wynikających z ustaw podatkowych przewidzianych za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (wyłącznie sankcji w 2020 r. oraz przesunięcie pierwszego terminu obowiązkowego raportowania za 2021 r.).
 12. Zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne).
 13. Odroczenie wprowadzania nowego jednolitego pliku kontrolnego – JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r. (istotne z uwagi na brak dostępności pracowników w biurze – obecnie 99% pracowników biurowych pracuje zdalnie lub jest na opiece dziecięcej (zamknięcie szkół).
 14. Odroczenie terminu rocznego zeznania CIT-8 (plus wszystkie powiązane z nią deklaracje podatkowe). Proponowany termin to 30.04.2020 r.
 15. Odroczenie terminu raportowania IFT i ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Proponowany termin to 30.04.2020 r.
 16. Wydłużenie terminu na odpowiedź w czasie czynnościami sprawdzających prowadzonych przez urzędu skarbowego; proponowany termin na odpowiedź, min. 14 dni, a nie jak jest obecnie 3 dni.
 17. Przesuniecie terminu zapłaty składek ZUS lub PIT o 90 dni.
 18. Rozłożenie na raty, umorzenie lub zawieszenie płatności składek ZUS w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w okresie epidemii.
 19. Możliwość rozliczenia straty 2020 r. z dochodami 2019 r.
 20. Czasowe zniesienie sankcji i i odsetek w przypadku opóźnień w realizacji płatności do ZUS, US oraz kontrahentów.
 21. Odroczenie wejścia w życie przepisów dostosowujących do dyrektywy VAT w zakresie tzw. Quick Fixes (planowo od 1 kwietnia miało wejść – dla nas lepiej byłoby, aby wciąż w PL funkcjonowały dotychczasowe przepisy, gdzie podatnik ma prawo wybrać czy na krajowych się opiera czy Unijnych. Dla naszej Firmy oznacza to wprowadzenie m.in. większej szczegółowości w ewidencji magazynów konsygnacyjnych, będziemy mieć trudności we wdrożeniu i zmianach w tym zakresie).
 22. Przesunięcie okresu przejściowego na rejestrację umów opałowych w systemie SENT o 4 miesiące (do 1 września), czyli na początek kolejnego okresu grzewczego); duże podmioty gospodarcze współpracujące bezpośrednio z dostawcami oleju opałowego, starają się dokonać rejestracji PPO/ZPO, to ich klienci (osoby fizyczne, rolnicy, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe – szkoły, szpitale, itd.), mogą mieć z tym problem, jeśli nie dokonali rejestracji do tej pory.
 23. W przypadku dłuższego przerwania procesu produkcji lub istotnego ograniczenia produkcji wsparcie w celu utrzymania pracowników:

a) zwolnienie z ZUS/podatku PIT, CIT,

b) proporcjonalne zwolnienie z podatku dochodowego,

c) proporcjonalne zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

IV. Relacje inwestorskie

 

 1. Wprowadzenie możliwości prolongaty terminów wykupu obligacji (w szczególności tych wykupów przypadających na lata 2020-2023) i likwidacja opłat za wcześniejsze zbycie obligacji skarbowych.
 2. Wprowadzenie możliwości zawieszenia/prolongaty wypłat odsetek od obligacji np. przesunięcie o kilka miesięcy (np. spłata wznowiona od 2021 r.).
 3. Wprowadzenie możliwości zmiany oprocentowania obligacji (np. obniżenie o co najmniej 1/2).
 4. Wprowadzenie ułatwień wyjścia z giełdy/zmiana przepisów np. o wezwaniu itp.

 

V. Stosunki pracy

 

 1. Wprowadzenie możliwości wysyłania pracowników na urlopy wypoczynkowe bieżące jednostronnie przez pracodawcę.
 2. Zapewnienie pokrycia kosztów pracodawcy w przypadku przestojów produkcyjnych na wzór „short work” w Niemczech.
 3. Wprowadzenie możliwości zwolnienia pracownika ze świadczenia z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia dla branż produkcyjnych (ewentualnie świadczenie wypłacane przez Państwo, lub określenie minimalnego świadczenia wypłacanego przez pracodawcę dla pracownika).
 4. Wprowadzenie możliwości wypłaty wynagrodzenia pracownikom w formie ratalnej przy zachowaniu wynagrodzenia minimalnego.
 5. Wprowadzenie zasiłków na opiekę na dziecko dla starszych dzieci od 8 do 14 roku życia – płatne od pierwszego dnia przez ZUS. Depois de descarregar e instalar a aplicacao móvel cada um de voces recebera um bonus atraente
 6. Wprowadzenie możliwości jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę stosowania aktów wewnętrznych tj: regulamin wynagradzania, ZUZP, regulamin pracy, bez konieczności uzgodnień ze związkami zawodowymi.
 7. Przełożenie terminu wdrożenie PPK dla firm większych niż 50 pracowników (od kwietnia pierwsze wpłaty).
 8. Zwolnienie z dokonywania wpłat na PPK po stronie pracodawców.
 9. Rozszerzenie kwarantanny na wszystkich domowników – i płatność za nią od pierwszego dnia przez ZUS (teraz kwarantannie poddawana jedna osoba w domu, która np. wróciła z zagranicy).
 10. L4 na koronawirusa płacone od pierwszego dnia przez ZUS.
 11. Zawieszenie wzrostu odpisu na ZFŚS na ten rok i ewentualnie lata kolejne.
 12. Zawieszenie wzrostu płacy minimalnej w kolejnych latach.
 13. Zawieszenie stosowania przepisów o czasie pracy – np. możliwość niezachowywania norm odpoczynku weekendowego i dobowego (to daje możliwość utrzymania ciągłości produkcji), w tym bez możliwości opuszczenia miejsca pracy w przypadku obsługi infrastruktury krytycznej.
 14. Uelastycznienie zasad zmiany harmonogramów czasu pracy w okresie epidemii:

a) możliwość zmiany rozkładu czasu pracy w dowolnym momencie,

b) liberalizacja „doby pracowniczej” i „odpoczynku tygodniowego”,

c) ilość godzin nadliczbowych,

d) roczny okres rozliczeniowy decyzja pracodawcy.

15. Przedłużenie okresu rozliczeniowego z aktualnych 12 miesięcy (art. 129 §2 kodeksu pracy) na 24 miesiące w celu umożliwienia pracodawcy utrzymania stanu zatrudnienia i odebrania należnego czasu pracy w bardziej dogodnym gospodarczo czasie. Wydłużenie okresu rozliczeniowego ponad 12 miesięcy następowałoby w drodze stosownego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Gwarantuje to udział przedstawicieli związków zawodowych w podejmowaniu tej decyzji, bądź zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Strony w ww. porozumieniu ustalałyby czas na jaki wydłużany jest okres rozliczeniowy czasu pracy.

16. Skonfigurowanie konta plus-minus na poziomie 400 godzin.

17. Zniesienie obowiązku ustalania okresu rozliczeniowego (Art.150 §1,3 i inne powiązane z tym przepisy) w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

18. W przypadku konieczności podjęcia decyzji o postoju przedsiębiorstwa, objęcie pracowników świadczeniami z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z jednoczesnym obciążeniem pracodawcy nie większym niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z pominięciem w tym okresie uregulowania składek ubezpieczenia społecznego.

19. Wprowadzenie możliwości skorzystania z części urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju.

20. Określenie wysokości wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21. Podwyższenie kwoty dofinansowania co najmniej do połowy wynagrodzenia pracownika; obecnie dofinansowanie wynagrodzenia pracownika może wynieść do 100% zasiłku dla bezrobotnych czyli 823,60 zł miesięcznie. Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do połowy płacy minimalnej.”

22. Wprowadzenie dodatku za skrócony czas pracy na poziomie płacy minimalnej 2 600 PLN lub najlepiej 50% wynagrodzenia, wynagrodzenie na czas przestoju (na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2 600 PLN).

23. Zawieszenie obowiązków związanych z odnowieniem/przedłużeniem pozwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców.

24. Czasowe zawieszenie badań lekarskich (wstępnych i okresowych) oraz testów wykonywanych przez sanepid (praca z żywnością do sprzedaży na wynos), gdyż badań tych po prostu w czasie epidemii nie można wykonać; służba zdrowia nie oferują takich usług. Z drugiej strony mamy potrzebę zatrudniania nowych pracowników i sporą liczbę chętnych, których miejsca pracy już zniknęły. Przeszkodą są tutaj tylko ww. badania. Jest to o tyle istotne, że przy nadmiernej absencji pracowników np. stacji paliw będzie można sięgnąć po pracowników z rynku.

25. Okres 6 miesięcy spadku obrotów jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy. Należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie średniomiesięcznego spadku obrotów za okres 2 miesięcy w stosunku do średniej miesięcznej z ostatniego roku, przy czym warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp.

26. Usprawnienie procesu legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Kilka lat temu udawało się legalizować zatrudnienie nawet w 45 dni, maksymalnie 3 miesiące. Teraz proces trwa 6-14 miesięcy.

27. Wprowadzenie zezwoleń na pracę w formie elektronicznej, nie wymagających podpisu wojewody z mocą obowiązującą.

28. Usprawnienie obiegu dokumentów w trakcie trwania postępowania przez umożliwienie ich przesyłania za pośrednictwem systemu elektronicznego (np. deklaracje ZUS wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu, zezwolenia na pracę – elektroniczne, oświadczenia o powierzeniu pracy – elektroniczne, deklaracji podatkowych wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru, bankowych potwierdzeń opłat, itp.), – dotyczy dokumentów, które dla swojej ważności nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub okazania ich w oryginale,

29. Umożliwienie Konsulatom Polskim potwierdzania wydanych zezwoleń na pracę lub zarejestrowanych oświadczeń za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego – obecnie konsulaty zwracają się o jego potwierdzenie bezpośrednio do organu, który wydał dokument.

 

VI. Transport i infrastruktura krytyczna (w tym paliw płynnych)

 

1. Funkcjonowanie krytycznej infrastruktury na rynku paliw
 

Koniecznym warunkiem dla zachowania szans na rozwój gospodarczy jest sprawne funkcjonowanie transportu oraz dostaw paliw. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano działania legalizacyjne i certyfikujące urzędów miar i wag. Istnieje ryzyko, że podobnie działania będą wprowadzane przez transportowy dozór techniczny i urzędy dozoru technicznego.
 

Wymagania metrologiczne i dozoru technicznego są warunkami działalności koncesjonowanej przez Prezesa URE w zakresie produkcji i dystrybucji paliw. Brak legalizacji, certyfikacji czy rewizji oznaczać będzie konieczność powstrzymania się od eksploatacji infrastruktury paliw płynnych, co może poważnie zaburzyć funkcjonowanie rynku z przyczyn czysto formalnych. Niespełnienie wymagań metrologicznych i technicznych stanowi jednocześnie naruszenie warunków koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw płynnych oraz obrót w tym obrót z zagranicą paliwami płynnymi. W takim przypadku wysokość sankcji wynosi do 15% przychodu z działalności koncesjonowanej uzyskiwanej przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym.
 

Brak możliwości przedłużenia legalizacji czy też innych sposobów administracyjnego potwierdzenia spełniania powyższych obowiązków może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury paliw płynnych w Polsce, a co za tym idzie możliwość powstania zakłóceń w podaży na rynku paliw płynnych w Polsce. Mając na uwadze powyższe postulujemy, aby w ramach pakietu legislacyjnych rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców wprowadzić zmiany w przepisach metrologicznych, dozoru technicznego oraz warunkach prowadzenia działalności koncesjonowanej dla paliw płynnych, zgodnie z którymi do czasu wznowienia czynności przez administrację miar oraz administrację dozoru technicznego, możliwa będzie czasowa eksploatacja infrastruktury paliw płynnych w oparciu o ostatnie dokumenty metrologiczne lub dozoru technicznego wydane dla tego urządzenia. Takie działanie nie będzie uznawane za naruszenie warunków posiadanych koncesji paliwowych.

W przypadku prawa o miarach proponujemy, aby warunkiem przedłużenia z mocy prawa dokumentów potwierdzających prawną kontrolę metrologiczną eksploatacji do czasu ponownego podjęcia czynności metrologicznej przez organy metrologiczne przyrządu pomiarowego było:

a) dokonanie terminowego zgłoszenie urządzenia do prawnej kontroli metrologicznej przez przedsiębiorcę oraz

b) brak naruszenia cech zabezpieczających nałożonych na przyrząd pomiarowy podczas ostatniej przeprowadzonej legalizacji.
 

W zakresie ustawy o dozorze technicznym, w przypadku ostatecznego potwierdzenia, iż terenowe organy TDT oraz UDT nie będą podejmować czynności dozorowych na terenie kraju w stosunku do infrastruktury paliw płynnych, proponujemy, aby z mocy prawa przedłużona została ważność ostatnich decyzji organów dozoru technicznego, które powinny zachować ważność do czasu podjęcia w stosunku do nich czynności dozoru technicznego przez administrację publiczną.
 

Równocześnie wnosimy o doprecyzowanie postanowień prawa energetycznego, iż eksploatacja w takim trybie infrastruktury paliw płynnych nie będzie stanowić naruszenia warunków udzielonych koncesji przez Prezesa URE w zakresie paliw ciekłych.            

 

Z perspektywy transportu w przemyśle kluczową kwestią jest zachowanie jego płynności, która zależy m.in. od tego, co się dzieje na granicach państwa oraz od dostępności kierowców. Dlatego potrzebne są następujące kroki:

 

2. Utrzymanie dwustronnego ruch towarowy na granicach RP – dotyczy zarówno części do produkcji, wyrobów gotowych, części i maszyn.

3. Przyspieszenie kontroli na granicach – osobne kolejki dla materiałów niebezpiecznych (ADR).

4. Zawieszenie pobierania opłaty drogowej i opłat za autostrady.

5. Wyłączenie/złagodzenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy w sposób umożliwiający dojazd do bazy lub załadunek/rozładunek (przekraczając dozwolony czas pracy).

6. Wyłączenie/złagodzenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy – skrócenia długiej pauzy (tzw. weekendowej) do 24 godzin, w tym także przedłużenia o 8 godzin dopuszczalnego czasu pracy kierowcy, jeśli przekracza on granicę, (na podstawie kontroli na granicy) w stosunku do normalnych limitów.

7. Zwolnienie z wypełniania deklaracji, które kierowcy ciężarówek muszą wypełniać, a które to ponoć są głównym powodem generowania strat czasowych – kierowców ciężarówek.

8. Badanie temperatury kierowców ciężarówek – stworzenie oddzielnego pasa wjazdowego dla pojazdów ciężarowych oraz zwiększenie ilości osób wyposażonych w termometry a badających temperaturę kierowców (na każdym przejściu jest zdecydowanie za mało osób).

9. Całkowite zwolnienie z kwarantanny osób powracających do kraju, które mają aktualną umowę o pracę na stanowisku kierowcy międzynarodowego/kierowcy pojazdów ciężarowych itp.

10. Polska jest największym przewoźnikiem wśród krajów europejskich. Ponad 30 % przewozów transgranicznych w Europie jest wykonywanych przez polskie firmy transportowe. W większości przypadków kierowcy zostawiają swoje pojazdy ciężarowe na postojach w Europie (przeważnie w Niemczech) i są zwożeni do domów na urlopy, odpoczynki, weekendy, samochodami osobowymi lub busami firmowymi. Nie powinni podlegać kwarantannie. Inaczej Polska straci swój prymat na transportowej mapie Europy.

11. Pierwszeństwo w zakresie odpraw surowców i sprzętu – maszyn niezbędnych dla infrastruktury krytycznej.

 

VII. BHP i prewencja

 

 1. Zawieszenie konieczności aktualizacji badań okresowych BHP pracowników (automatyczne przedłużanie na pewien okres) oraz uprawnień specjalistycznych (np. BHP, SEP, SIMP, …).
 2. Rozwiązanie sprawy kończących się badań dozorowych urządzeń technicznych dla urządzeń, którym dwukrotnie przekładano o pół roku termin badania – przedłużenie automatyczne ważności wydanych decyzji na pewien okres lub uproszczenie rewizji tylko do rewizji zewnętrznej i prolongata terminu na kolejne 6 miesięcy.
 3. Korzystanie z Agencji Rezerw Materiałowych.
 4. Pierwszeństwo dla testów na koronawirusa pracowników kluczowych odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury krytycznej.
 5. Wprowadzenie możliwości zmian regulaminów wewnętrznych (w zakresie BHP) bez konsultacji z organizacjami związkowymi – lub ograniczenie ich działalności na czas obowiązywania specustawy (np. pomiar temperatury ciała, stosowanie ochron osobistych itp.).

 

VIII. Prawne i organizacyjne

 

 1. Uelastycznienie reguł przetargów publicznych w zakresie terminów i zamienników.
 2. Czynności notarialne niezbędne w działalności przedsiębiorcy online lub ich ograniczenie.
 3. Zwolnienie przedsiębiorcy z odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązków wynikających z przepisów z powodów związanych z epidemią, odstąpienie od kar i grzywien.
 4. Niewprowadzanie w 2020 r. i 2021 r. dodatkowych obowiązków mogących przełożyć się na zwiększenie koszów prowadzenia działalności (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kasy fiskalne on-line, BDO, ROP, Solidarna odpowiedzialność za zaległe podatki VAT)

 

IX. Rynek energii i mediów energetycznych
 

Umożliwienie renegocjacji zawartych długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej, węgla i gazu ze spółkami Skarbu Państwa na wniosek przedsiębiorcy w celu uniknięcia konieczności wszczynania sporów sądowych na podstawie art. 357 1 KC – takie rozwiązanie ma na celu dostosowanie stawek kontraktowych do realnych cen obowiązujących cen rynkowych, ponieważ nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunku i spełnienie świadczenia wynikającego z tych umów groziłoby przedsiębiorstwom rażącą stratą, czego strony umów nie przewidziały przy ich zawieraniu.

 

X. Zachowanie dojazdu do miejsca pracy i kontynuacji pracy zakładu
 

1. Brak dalszego ograniczania swobody poruszania się, niewłączanie do zakazu ruchu, ruchu towarowego na potrzeby dostawy produktów, z uwzględnieniem obcokrajowców obsługujących pojazd osobowy lub ciężarowy (w zależności od rozwoju sytuacji).

2. W przypadku wprowadzenia zabezpieczeń sanitarnych w województwie wprowadzenie prostych zasad dostępu dla pracowników zakładów przemysłowych:

a) uproszczone przepustki,

b) dedykowany, oddzielny transport,

c) zawieszenie odnawiania obligatoryjnych okresowych badań lekarskich i uprawnień specjalistycznych (np. BHP, SEP, SIMP),

d) uproszczone wstępne badania lekarskie przy zatrudnianiu do pracy.

3. Zapewnienie stałości i ciągłości pracy zakładowej straży pożarnej oraz ratowników medycznych w zakładach, ograniczenie angażowania członków służb wyłącznie do sytuacji krytycznych.

4. Ograniczenia angażowania kadry pracowniczej do Wojsk Obrony Terytorialnej do sytuacji krytycznych.

5. Zapewnienie odpowiedniej ilości środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej pracownikom i obsłudze zakładów przemysłowych.

6. W przypadku wprowadzenia reglamentacji towarów/surowców/mediów – ułatwienia w dostępie.

7. Umożliwienie produkcji płynu do dezynfekcji na potrzeby własne zakładów, z wykorzystaniem produktów nieobjętych podatkiem akcyzowym.

8. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz gazu.

 

Lista postulatów została przekazana do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, a także ministrów, przedstawicieli komisji sejmowych i senackich oraz kluczowych dla bezpieczeństwa urzędów.

 


 

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte z początkiem marca 2020 roku, które zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in