Strategia PIIB w zakresie wdrażania BIM

02.03.2020

Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii.

Głównym celem strategii jest realizacja podstawowego zadania statutowego jakim jest reprezentowanie członków w procesie wdrażania BIM w Polsce. Jej realizacja ma pozwolić Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa mieć realny wpływ na ten proces.

 

Pozostałe cele szczegółowe strategii i wynikających z niej działań PIIB w zakresie wdrażania BIM to:

  • podniesieniepoziomu świadomości i kompetencji w zakresie BIM, zarówno członków PIIB jak i decydentów politycznych i gospodarczych oraz całego środowiska budowlanego;
  • uświadamianie, że BIM to nie tylko etap projektowy, ale również realizacja obiektów budowlanych oraz zarządzanie nimi;
  • ułatwienie wdrażania BIM przez członków PIIB oraz podmioty, w których prowadzą swoją działalność zawodową;
  • monitorowanie związanych z wdrożeniem BIM zmian stanu prawnego w Polsce; zapobieganie zmianom szkodliwym, a wspieranie rozwiązań korzystnych dla członków PIIB i ich interesów zawodowych.

 

Fot. stock.adobe / profit_image

 

Aby osiągnąć wyżej opisane cele organy izby krajowej i izb okręgowych muszą w ramach swoich kompetencji podjąć intensywne i skoordynowane działania skierowane zarówno do wewnątrz, czyli do swoich członków PIIB, ale także na zewnątrz, do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, całego środowiska budowlanego i jego decyzyjnego otoczenia. W strategii omówiono kierunki tych działań oraz wskazano szczególne sposoby jej realizacji w podziale na zidentyfikowane następujące obszary:

  • cyfryzacja procesu budowlanego,
  • standaryzacja,
  • legislacja,
  • popularyzacja BIM.

Zobacz też:

Partnerem PIIB w realizacji opisanych w strategii działań obok jej członków powinny być: inne samorządy zawodowe, organizacje i klastry zrzeszające podmioty działające w sferze BIM, producenci technologii i oprogramowania, zrzeszenia branżowe inżynierów i architektów (krajowe i zagraniczne), uczelnie wyższe, i szkoły zawodowe o profilu budowlanym, organy administracji publicznej (ministerstwa, zarządy infrastruktury branżowej), Polski Komitet Normalizacyjny i inne jednostki certyfikujące oraz inne podmioty.

 

Strategia PIIB w zakresie wdrażania BIM – cały tekst >>>

 

Źródło: PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in