Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa

03.09.2018

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu PIIB delegaci przyjęli w głosowaniu Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 

Załącznik do uchwały nr 28/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

 

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mają ustawowy obowiązek rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji, a Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) także ma ustawowy obowiązek wspierania swoich członków w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. Działania te muszą uwzględniać różnorodność oczekiwań członków izby i być dostosowane do różnych etapów ich kariery zawodowej. Podejście do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych jest indywidualnym wyborem każdego członka samorządu i powinno uwzględniać nie tylko rozwój osobistych zainteresowań, potrzeb i aspiracji zawodowych, ale także interes społeczny, związany ze znaczeniem i prestiżem zawodu zaufania publicznego.

Niniejszy regulamin określa podstawy prawne obowiązku stałego zawodowego doskonalenia się osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, preferowane formy doskonalenia kwalifikacji oraz zasady monitorowania korzystania przez członków PIIB z różnych form doskonalenia organizowanych przez izbę i przez inne podmioty.

 

§ 1 Podstawy prawne obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wynika z następujących aktów prawnych:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz.1332) – art. 12 ust. 1,2, 6 i 7 w zw. z art. 5 ust. 1 in principio;

b) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 1725) – art. 41 pkt. 1-3 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 8 pkt. 8.

O obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest też mowa w dokumentach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB):

a) Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – § 17 pkt. 6;

b) Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB – pkt. 5.2;

c) uchwała Nr 1/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 

§ 2 Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

 1. Listę dostępnych form doskonalenia zawodowego zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przedstawiona w Załączniku Nr 1 lista form doskonalenia zawodowego może być rozszerzona na wniosek członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), członków organów okręgowych izb lub/i Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (KR PIIB). Członkowie PIIB oraz członkowie organów okręgowych izb i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) mogą występować z wnioskami dotyczącymi nowych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych do rad okręgowych izb. Ostateczną decyzję o rozszerzeniu listy form podnoszenia kwalifikacji zawodowych podejmuje KR PIIB.

 

§ 3 Wybór form i zakres podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zasady monitorowania doskonalenia zawodowego

 1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz rady okręgowych izb prowadzą wykazy zalecanych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykazy dostępnych dla członków izby materiałów potrzebnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wszystkich planowanych przedsięwzięć związanych z przedmiotową problematyką.
 2. Zakres i formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wybiera indywidualnie członek PIIB, odpowiednio do swoich potrzeb zawodowych i aspiracji.

 

§ 4

 1. W celu systematycznej oceny dostępności i poziomu różnych form doskonalenia kompetencji zawodowych oraz ich wykorzystywania wprowadza się system monitorowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Formom doskonalenia, wymienionym w Załączniku nr 1, Krajowa Rada przypisze miary punktowe w celu skwantyfikowania ocen, o których mowa w ust. 1.
 3. Monitorowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków PIIB odbywać się będzie w sposób ciągły na reprezentatywnej grupie osób wybranych losowo.
 4. W ramach monitoringu będzie odnotowywana liczba punktów (po ustaleniu miar punktowych przez Krajową Radę) uzyskanych w określonym czasie przez członka PIIB, odpowiadająca podjętym przez niego formom doskonalenia, o których mowa w Załączniku 1. Do tego celu, dla form podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez krajową izbę oraz okręgowe izby, zostanie wykorzystany system informatyczny BUDINFO (www.portal.piib.org.pl), w którym członek PIIB może sprawdzić liczbę uzyskanych przez siebie punktów.
 5. W stosunku do członków PIIB korzystających z innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym organizowanych przez inne podmioty niż krajowa izba lub okręgowe izby, potwierdzenie uzyskania punktów szkoleniowych odbywa się na podstawie oświadczeń członka PIIB. Wykaz form podnoszenia kwalifikacji zawodowych potwierdzanych przez złożenie oświadczenia zawiera Załącznik Nr 1.
 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składane są w formie elektronicznej na portalu PIIB.

 

§ 5 Postanowienia dodatkowe

 1. Okręgowe rady izb i Krajowa Rada PIIB dokonują okresowej analizy wyników monitoringu doskonalenia zawodowego członków izby i odpowiednio do rezultatów tej oceny wprowadzają stosowne działania korygujące oraz doskonalące formy i zakres podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Okręgowe rady izb wprowadzą system nagradzania członków wyróżniających się uczestnictwem w różnych formach doskonalenia zawodowego, np. poprzez dofinansowanie szkoleń członka, przy opiniowaniu na funkcję biegłego sądowego lub/i w procedurze nadawania tytułu rzeczoznawczy budowlanego.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa

Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

Lp.

Rodzaj aktywności

Opis

aktywności

Sposób weryfikacji/sposób odnotowania zdarzenia

1.

Aktywność zawodowa w okresie rozliczeniowym w związku z pełnioną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie

 

Na podstawie rejestru członków izby proporcjonalnie do okresu czynnego członkostwa/zdarzenie odnotowywane automatycznie na koniec roku kalendarzowego

2.

Szkolenia organizowane przez okręgowe izby lub/i krajową izbę

Rozliczenie faktycznych godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna równa się 45 minut)

Na podstawie listy obecności/zdarzenie odnotowywane przez OIIB/PIIB

3.

Samokształcenie:

-korzystanie z kursów e-learningowych zamieszczonych na stronach PIIB i okręgowych izb

 

Na podstawie rejestru aktywności portalu PIIB/ zdarzenie odnotowywane automatycznie

– korzystanie z serwisów branżowych PIIB

 

Na podstawie rejestru aktywności portalu PIIB/ zdarzenie odnotowywane automatycznie

4.

Opieka nad praktykantem (praktyka zawodowa związana z uzyskaniem uprawnień budowlanych)

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

5.

Odbyte studia podyplomowe z zakresu budownictwa

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

6.

Udział w konferencji naukowej/technicznej

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

7.

Udział w wyjeździe technicznym organizowanym przez okręgowe izby lub/i krajową izbę

 

Na podstawie listy obecności/zdarzenie odnotowywane przez OIIB/PIIB

8.

Rozszerzenie zakresu uprawnień budowlanych

 

Na podstawie rejestru członków/zdarzenie odnotowywane automatycznie

9.

Przeprowadzone szkolenie z zakresu budownictwa

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

10.

Aktywne pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

11.

Opublikowany artykuł naukowo-techniczny w czasopiśmie periodycznym (cyklicznym)

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

12.

Udzielenie przez Urząd Patentowy RP praw wyłączonych (patentu lub praw ochronnych)

Na wynalazki Urząd Patentowy RP udziela patentu, a na wzory użytkowe – praw ochronnych

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

13.

Prenumerata czasopism technicznych

 

Elektroniczne oświadczenie/wpis członka na portalu PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.