Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Białej Podlaskiej

09.03.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej.

Inwestycja potrwa ponad trzy lata (1 marca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.) i przyczyni się do poprawy systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Działanie to obejmie m.in. modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń działających na oczyszczalni ścieków, a także wymianę istniejących rurociągów technologicznych. Stanie się to możliwe dzięki zawartej 6 marca 2018 r. umowie o dofinansowanie między NFOŚiGW a spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”.

Bialski projekt będzie realizowany w ramach 10 kontraktów (4 na roboty budowlane i 6 na usługi). Szacunkowy koszt całkowity tych prac wyniesie przeszło 53 mln zł i będzie finansowany z trzech źródeł: 27 mln zł spółka otrzyma w ramach unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (które NFOŚiGW wdraża we współpracy z Ministerstwem Środowiska), 3 mln zł Narodowy Fundusz przekaże ze środków własnych w formie pożyczki, a brakujące pieniądze dołoży beneficjent.

Przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, a także poprawę jakości oczyszczania ścieków. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy aglomeracji Biała Podlaska. Rok po oddaniu do eksploatacji obiekt będzie przystosowany do odbioru nieczystości w ilości prawie 93 tysięcy Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM).

Dofinansowanie obejmie też dostawę maszyn i urządzeń oraz samochodów specjalistycznych do monitoringu i czyszczenia sieci wod.-kan., a ponadto planuje się wdrożenie Zintegrowanego Systemu GIS do zarządzania sieciami.

 

Fot. © Alexey Afanasyev – Fotolia.com

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in