Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - wrzesień, październik

04.11.2015

Kalendarium prawne na wrzesień i październik.

 

12.09.2015

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1363)

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, następujących rodzajów pomocy: inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną, inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach oraz pomocy na badania środowiska.

 

15.09.2015

weszła
w życie

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1265)

Ustawa określa zasady i warunki przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, których wykaz został zawarty w załączniku do ustawy. Niniejszy akt prawny zawiera rozwiązania upraszczające i przyspieszające proces inwestycyjny. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zawierającej elementy decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej. Decyzja taka będzie wydawana przez właściwego miejscowo wojewodę. Organ zobowiązany będzie wydać wskazaną decyzję w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przeciwnym razie zostanie mu wymierzona kara pieniężna w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Ustawa określa wymagania formalnoprawne, jakie powinien spełniać wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wskazuje sposób zawiadamiania przez wojewodę o wszczęciu postępowania w sprawie jej wydania oraz precyzuje, jakie elementy powinna ona zawierać. Ustawa przewiduje wyłączenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co oznacza możliwość wydawania decyzji lokalizacyjnych niezależnie od istnienia lub treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie natomiast wiążąca dla właściwych organów przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazana decyzja stanowić będzie podstawę wydania pozwolenia na budowę. Ustawa zakłada, że pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma być wydawane na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Kompetencje do wydania pozwolenia na budowę przyznano właściwemu wojewodzie, a więc temu samemu organowi, który właściwy jest do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Decyzje wydawane w procesie inwestycyjnym będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Niniejszą ustawą znowelizowano między innymi ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem nadanym art. 29 ust. 4 ustawy roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków oraz roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagać będą odpowiednio pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia. Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

16.09.2015

zostało
opublikowane

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 815)

Obwieszczenie określa górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

 

18.09.2015

zostało
opublikowane

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

19.09.2015

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1414)

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. Pomoc finansowa będzie obejmować roboty realizowane na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Beneficjentami pomocy może być: gmina, związek międzygminny, powiat oraz związek powiatów. Pomoc będzie przyznawana w wysokości 63,63% określonych w rozporządzeniu kosztów kwalifikowanych. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzić będzie właściwy organ samorządu województwa.

 

weszło
w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1420)

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, następujących rodzajów pomocy: na inwestycje w układy wyso­kosprawnej kogeneracji; inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; na badania środowiska.

 

29.09.2015

zostało
opublikowane

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 904)

Obwieszczenie określa wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016.

 

zostało
opublikowane

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

 

6.10.2015

weszła

w życie

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1434)

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniającą, a następnie uchylającą dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 1). Dyrektywa ta reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych, oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Do nowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) dodano definicję pojęcia zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – w myśl której jest to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy. Ponadto w nowelizowa­nej ustawie zmiany dotyczą między innymi przepisów z zakresu ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. Zgodnie z nowymi przepisami dla celów planowania i zagospodarowa­nia przestrzennego komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej będzie mógł, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej obowiązek opracowania i przedłożenia informacji dotyczących: 1) prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 2) potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz jej zasięgu.

Koszty opracowania i przedłożenia takich informacji będą obciążały prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto wprowadzono do nowelizowanej ustawy upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, do wydania rozporządzenia określającego sposób ustalania bezpiecz­nej odległości lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej od siebie, a także między innymi od osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

została
opublikowana

 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549)

Ustawa wprowadza zmianę m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Nowelizacja dotyczy przepisów z zakresu utrzymania obiektów budowlanych i polega na nałożeniu na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku przeprowadzenia kontroli obiektu w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny, znajdujący się w obiekcie budowlanym, o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Kontrola taka musi być przeprowadzona w terminie trzech dni od otrzymania zgłoszenia. Niespełnienie tego obowiązku będzie podlegało karze grzywny. Rozszerzono również katalog decyzji, jakie organ nadzoru budowlanego może wydać w trybie art. 66 ustawy – Prawo budowlane, przez dodanie do tego przepisu ust. 1a, stanowiącego, że w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja będzie podlegać natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. Niezastosowanie się do takiej decyzji w terminie w niej określonym zagrożone jest sankcją karną w postaci grzywny. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia lub ingerencji, lub naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.

Ustawa wejdzie życie z dniem 7 stycznia 2016 r.

9.10.2015

weszło
w życie

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1466)

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane przez: 1) przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 2) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki samorządu terytorialnego działające w ramach porozumienia z innymi jednostkami, na obszarze, na którym żaden z podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie złożył wniosku o udzielenie wsparcia. Rozporządzenie dotyczy projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA, zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego, przy czym projekt musi być realizowany na obszarach, na których nie istnieje taka sieć i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co będzie każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.

 

10.10.2015

weszła
w życie

 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1338)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909). Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej; 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej; 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. Jednocześnie do ustawy wprowadzono definicje pojęć „zwarta zabudowa” i „obszar zwartej zabudowy”.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube