Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - kwieceiń

08.06.2016

Kalendarium prawne na kwiecień.

 

20.04.2016

weszła w życie

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542)

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, harmonizującego wymagania dla produktów wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku UE, oraz ujednolicenie procedur stosowanych w systemie nadzoru rynku. Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynikała z tego, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645), która pozostaje w mocy, nie uwzględnia fundamentalnych  postanowień zawartych w Nowych Ramach Prawnych (NLF) dla prawa unijnego. Nowy akt prawny zasadniczo nie ma zastosowania do wyrobów budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów art. 20, rozdziału 7 oddział 1, z wyłączeniem art. 63, i oddział 4, oraz rozdziałów 4 i 5, które stosuje się odpowiednio. Przedmiotowa ustawa wprowadza natomiast zmiany we wspomnianej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Nowelizacja stanowi, że organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, są wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do podstawowych obowiązków tych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w art. 59 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 62 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Do zmienianej ustawy o wyrobach budowlanych dodano przepisy, które zobowiązują właściwy organ do niezwłocznego przekazania Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3 ustawy, dotyczących wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu CE, wydanych po kontroli u sprzedawcy, producenta albo importera. Na podstawie kopii tych decyzji Prezes UOKiK będzie dokonywał wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. Istotną zmianą dokonaną w ustawie o wyrobach budowlanych jest zastąpienie systemu kar opartych na kodeksie karnym systemem kar pieniężnych podlegających egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na przykład producent albo importer, który wprowadzi do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Przepisy dotyczące kar pieniężnych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

23.04.2016

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 563)

Zmienione zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 435 z późn. zm.). Nowelizacja tego rozporządzenia polega na wydłużeniu okresu dostosowawczego dla urządzenia  pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowych, według nowych wymagań, na okres sześciu lat od dnia wejścia w życie zmienianego rozporządzenia. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. pasy przeciwpożarowe powinny być urządzone jako jedna równoległa do linii kolejowej bruzda o szerokości co naj­mniej 4 m usytuowana w odległości od 2 do 5 m od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania rowów bocznych – od zewnętrznej krawędzi tych rowów.

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube