Zmiany warunków technicznych zabudowy

18.03.2011

W najbliższy poniedziałek, 21 marca, wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one załącznika nr 1 do dotychczasowego rozporządzenia tj. wykazu Polskich Norm.

Celem nowelizacji rozporządzenia było uwzględnienie aktualnego stanu Polskich Norm zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Pierwszym z nich było uaktualnienie w zakresie ochrony odgromowej. Wprowadzono Normy Europejskie (EN) zamiast nieaktualnych Polskich Norm oraz norm IEC lub IEC/TS (wieloarkuszowa Polska Norma PN-EN 62305 pt. „Ochrona odgromowa”). Konieczne było  również uaktualnienie niektórych norm dotyczących wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku (wieloarkuszowa Polska Norma PN-HD 60364 pt. „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”), szczególnie w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym. Istotne jest również uwzględnienie w wykazie normy wprowadzającej zmianę krajową do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem.

– Ważną informacją jest, że w sprawach rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji stosujemy przepisy dotychczasowe – zwraca uwagę Agata Pawlak-Jaszczak, radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy. – Dotyczy to każdego przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przed 21 marca 2011. Podobnie będzie przy zgłoszeniu budowy lub wykonania robót budowlanych, gdzie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – wyjaśnia ekspert kancelarii.

Zmiany wchodzą w życie na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in