Zmiany w Prawie wodnym w praktyce

20.03.2018

Powstał nowy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – który sprawuje zarząd nad wodami.

Państwowe Gospodarstwo Wod­ne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 r. sprawuje zarząd nad wodami. Zwiększona została liczba regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) – z 7 do 11 (nowe w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie). Zlikwidowanych zostało 49 wojewódzkich zarządów meliora­cji i urządzeń wodnych, zastąpiły je zarządy zlewni. Zmianie uległy także struktury zarządzania gospodarką wodną.

 

Wody Polskie i ich kompetencje

Na mocy nowych regulacji zarówno projekty miejscowych planów zago­spodarowania przestrzennego, jak i decyzje o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy linii kolejowych wy­magają uzgodnienia z nowo powoła­nym podmiotem – Wodami Polskimi, który odpowiada teraz za gospodarkę wodną. Uzyskanie pozytywnej opinii od Wód Polskich determinuje wyda­nie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia oraz rozpoczęcie prac budowlanych. War­to zwrócić uwagę, że wcześniej uzy­skane przez inwestora zgody na roz­poczęcie inwestycji nie gwarantuję otrzymania pozwoleń na kontynuacje tych przedsięwzięć. Może to dopro­wadzić do wydłużenia czasu realizacji inwestycji, a nawet ich wstrzymania – stwierdził Andrzej Krzyszczak z fir­my Multiconsult Polska.

Określone ograny Wód Polskich są także kompetentne w sprawach zgód wodnoprawnych. Nowe przepisy prze­widują cztery tryby wydania zgód wodnoprawnych:

  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
  • wydanie oceny wodnoprawnej,
  • wydanie decyzji zwalniającej z nie­których zakazów wynikających z ustawy.

W Prawie wodnym można znaleźć szczegółowy katalog działań wyma­gających pozwolenia wodnoprawnego i czynności wymagających zgłoszenia wodnoprawnego – dodaje A. Krzyszczak.

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzenie – bez okresu przej­ściowego – nowego organu uzgadnia­jącego (Wody Polskie) do procesów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Oznacza to, że również w przypadku trwających już proce­dur administracyjnych związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem do­kumentacji środowiskowej, a nawet np. zaskarżaniem już wydanych de­cyzji o uwarunkowaniach środowi­skowych nowy organ powinien zostać również uwzględniony. Może to po­wodować szereg problemów natury proceduralnej i utrudnić realizację projektów inwestycyjnych – wskazuje A. Krzyszczak.

 

 

Ważne novum – ocena wodnoprawna

Inwestorzy, którzy planują określone w ustawie przedsięwzięcia, zobo­wiązani są do uzyskania tzw. oceny wodnoprawnej. Wydawana jest ona w drodze decyzji na podstawie anali­zy wpływu inwestycji lub działań z nią związanych na osiągnięcie celów śro­dowiskowych określonych w ustawie.

Konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej nie stanowi w żadnym wypadku obowiązku alternatywnego względem pozwolenia wodnoprawnego. Mogą zachodzić sytuacje, w któ­rych konkretne przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskania obu dokumentów – mówi radca prawny Krzysztof Kufel z Kancelarii Gotkowicz Kosmus Ku­czyński i Partnerzy Adwokaci. – Prawo wodne wyłącza obowiązek uzyskania oceny wodnoprawnej w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozu­mieniu przepisów ustawy o udostęp­nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce­nach oddziaływania na środowisko. Ocenę wodnoprawną w tym przypadku zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przepro­wadzona ponowna ocena oddziaływa­nia na środowisko – dodaje.

Ocena wodnoprawna jest kolejną de­cyzją administracyjną, której uzyska­nie warunkuje realizację inwestycji, mogącej wpłynąć na cele środowisko­we wskazane w Prawie wodnym.

 

Wygaśnięcie decyzji

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wygasła część decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomo­ści zagrożonych powodzią wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 546 nowego Prawa wodnego). Co istotne, wygaśnięcie nie dotyczy decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiek­tów liniowych, jak również decyzji, na podstawie których przed dniem wej­ścia w życie ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo doko­nano zgłoszeń, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Wyga­śnięcie nie obejmuje również decyzji dotyczących zagospodarowania te­renu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowero­wej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych. Inwestorzy są zobligowani do ubie­gania się o wydanie nowych decyzji, jednak nie ma pewności, że ich wnio­ski zostaną ponownie pozytywnie rozpatrzone.

 

Źródło: Multiconsult Polska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in