Zjazd Podkarpackiej OIIB

11.06.2013

20 kwietnia br. obradował XII Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Spośród 123 delegatów uczestniczyło w nim 79, co stanowiło 64,2%.

Obrady otworzył Zbigniew Detyna – przewodniczący Rady PDK OIIB. Powitał zaproszonych gości, m.in.: Piotra Koszelnika – dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Jerzego Janika – dyrektora Oddziału UDT w Rzeszowie, Tadeusza Duraka – przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, prezesów rzeszowskich oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych. Po wyborze prezydium zjazdu, w skład którego weszli: Ryszard Pabian – przewodniczący, Leszek Kaczmarczyk – wiceprzewodniczący i Grzegorz Dubik – sekretarz, przyjęto porządek obrad, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2012 r. członków PDK OIIB.

 

 

 

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali dobrą współpracę z podkarpackim samorządem zawodowym i życzyli dalszych sukcesów.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano komisje zjazdowe: mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. W kolejności przedstawiono sprawozdania organów statutowych PDK OIIB za rok 2012 i rozpoczęto dyskusję. Rozmawiano m.in. na temat projektowania budynku pasywnego – przyszłej siedziby izby, podniesienia na ostatnim krajowym zjeździe składek członkowskich, a także konieczności wystawiania przez izby PIT-ów dla członków korzystających z różnych form dofinansowania, np. szkoleń.

 

 

 

Delegaci pozytywnie ocenili działalność organów PDK OIIB, zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz wykonanie budżetu w roku 2012, a następnie udzielili absolutorium Radzie PDK OIIB. Uchwalono również budżet na rok 2013. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski, które zostały przedyskutowane, a zjazd przyjął większość z nich. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zjazdu podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

 

Leszek Kaczmarczyk

sekretarz Rady PDK OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in