Zjazd Dolnośląskiej OIIB

24.04.2017

8 kwietnia br. w Hotelu Novotel & Ibis odbył się XVI Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 134 (78%) ze 171 delegatów.

Zjazd otworzył Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady DOIIB, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze administracyjne i samorządowe, wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe polskie i zagraniczne.

 

 

Głos zabierali także niektórzy z gości zjazdu. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, mówił o swoich obawach związanych z powstającym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i wynikającą z niego liberalizacją prawa budowlanego. Podobna w tonie była wypowiedź Zbigniewa Kledyńskiego, wiceprezesa PIIB, który powiedział o spodziewanych w tym roku zmianach w prawie dotyczącym działalności samorządu inżynierów budownictwa i pracy inżynierów. Wspomniał również, że PIIB zgłosiła 500 uwag szczegółowych do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Inni goście gratulowali izbie dolnośląskiej dotychczasowego dorobku i dziękowali za dobrą współpracę w tej kadencji.

Następnie na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego. Wybrano komisje: mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w 2016 r. przedstawił jej przewodniczący. Podkreślił, że do działań rady skierowanych na realizację stałych strategicznych celów izby, doszły elementy zainicjowane przez radę obecnej kadencji – poszukiwanie nowych form integracji członków naszego samorządu, większe zaangażowanie młodych inżynierów w prace izby oraz zwiększenie udziału problematyki budowlanej w mediach. Tu podkreślił rolę działającej od początku 2016 r. internetowej telewizji TV DOIIB, której programy obejrzało do tej pory ok. 30 tys. osób.

 

 

Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po krótkiej dyskusji delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Przyjęto również budżet na rok 2017.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 17 wniosków zgłoszonych przez delegatów: 9 zostało przekazanych różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia, a 8 nie nadano biegu. Przewodniczący Rady DOIIB zaapelował do delegatów o dużą aktywność w najbliższych miesiącach, aby odbywające się jesienią tego roku zebrania wyborcze członków izby miały dużą frekwencję.

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia: Piotr Rudy

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in