Zasady montażu drzwi

12.10.2010

Odpowiada mgr inż. Jerzy Dylewski – rzeczoznawca budowlany.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym wymieniono drzwi wejściowe z dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe. Kierunek otwarcia nowo zamontowanych drzwi  stanowi uciążliwość utrudniającą wejście do budynku, zwłaszcza dla osób mających ręce zajęte bagażami lub dla wprowadzających wózek dziecinny czy inwalidzki. Kierunek otwarcia drzwi i miejsce ich zawieszenia nie pozwalają na właściwe wykorzystanie zadaszenia przy wejściu do budynku podczas opadów atmosferycznych. Kąt otwarcia drzwi jest ograniczony i niewiele przekracza 90°.

Naturalne oświetlenie pomieszczenia przy wejściu do budynku w opisywanym przypadku też nie ma miejsca, gdyż powierzchnia zaszklonego otworu w drzwiach jest dwukrotnie mniejsza od powierzchni określanej według wymogów określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Proszę o wyjaśnienie, czy przedstawione drzwi (o bardzo niewielkiej szczelności po zamknięciu, wykonane prymitywną metodą) powinny być wymienione, a jeżeli tak, to jakie akty prawne o tym decydują.

 

Patrząc na przysłane przez czytelnika zdjęcia drzwi wejściowych do jego budynku, aż korci, żeby znaleźć przepis uzasadniający ich wymianę na bardziej estetyczne.

Nie uda się go jednak zapewne znaleźć, opierając się na przepisach techniczno-budowlanych, z nadzieją przywołania w treści zadanego pytania. Ale po kolei.

Poprzednie drzwi wejściowe do klatek schodowych budynku, jak pisze czytelnik, były dwuskrzydłowe, a zmieniono je w trakcie remontu elewacji na jednoskrzydłowe. Nie powoduje to jednak kolizji z przepisami, bo żaden przepis nie zabrania stosowania w wejściach do budynków wielorodzinnych drzwi o konstrukcji jednoskrzydłowej. Byleby tylko ich wymiary, mierzone w świetle ościeżnicy, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.):

§  9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy.

2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

spełniały warunki określone z kolei w par. 62, tzn.

§ 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240.

3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m.

Jeśli więc drzwi, będące przedmiotem pytania czytelnika, spełniają podane wyżej warunki wymiarowe, to nie ma podstaw do kwestionowania ich zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.

Kierunek otwierania się skrzydeł obecnych drzwi (na zewnątrz) również odpowiada wymaganiom przepisów ww. rozporządzenia, związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej, § 236 ust. 1 i 4.

§ 236. 1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.

4. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków.

To, czy jest to rozwiązanie wygodne, zwłaszcza w przypadku wnoszenia bagaży czy wózka dziecinnego, i czy spełnione są ogólne wymagania par. 61 rozporządzenia z 12 kwietnia 2020 r., jest zapewne dyskusyjne.

§ 61. 1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.

Subiektywne odczucia muszą tu jednak ustąpić przed jednoznacznym brzmieniem cytowanego par. 236. Ponadto warto zauważyć, że gdyby kierunek otwierania drzwi był odwrotny, analogiczne do obecnych niedogodności dotyczyłyby z kolei wychodzenia z budynku.

Nie da się także zakwestionować niewielkiej powierzchni przeszklenia drzwi. Paragraf 57 rozporządzenia, na który powołuje się w swoim pytaniu czytelnik, dotyczy jedynie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (stały lub czasowy), a za takie pomieszczenie na da się uważać przedsionka klatki schodowej lub wiatrołapu, usytuowanych bezpośrednio za przedmiotowymi drzwiami.

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz  w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie –  co najmniej 1:12.

Czy zatem drzwi te muszą już na stałe „upiększać” budynek czytelnika?

Myślę, że warto spróbować sprawdzić, czy zamontowane drzwi posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wymagane ustawą o wyrobach budowlanych, a więc spróbować „zahaczyć” sprawę poprzez art. 10, 22 (obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót), 25 (obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego) i 93 (odpowiedzialność karna za stosowanie wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie) Prawa budowlanego oraz ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Należałoby także sprawdzić, na ile drzwi te są zgodne z dokumentacją techniczną remontu elewacji budynku (tj. projektem budowlanym lub dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych) oraz zapisami umowy o wykonanie robót, jaką spółdzielnia będąca właścicielem budynku zawarła z firmą wykonującą remont elewacji.

Być może tą drogą uda się doprowadzić do ewentualnej wymiany drzwi na szczelniejsze i bardziej estetyczne.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.