Zaginął dziennik budowy

25.02.2010

Odpowiada Anna Macińska, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Uprzejmie proszę o informację, co należy robić, kiedy w trakcie budowy zaginie dziennik budowy. Budowa jest prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę. 
 
Zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo budowlane prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy. W przypadku utraty dziennika budowy kierownik budowy zostaje pozbawiony możliwości wykonywania swoich obowiązków, tj. kierowania budową w prawidłowy sposób. Również w takiej sytuacji staje się utrudniona profesjonalna kontrola nad realizacją robót budowlanych przez innych uczestników procesu budowlanego oraz organy nadzoru budowlanego. Dziennik budowy jest bowiem przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu (zob. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).
Aby zatem zapobiec negatywnym skutkom wynikającym z kierowania budową prowadzoną niezgodnie z przepisami, kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy. Organ nadzoru budowlanego ma wówczas obowiązek sprawdzić prawidłowość wykonywanych robót budowlanych, przeprowadzając odpowiednie czynności dowodowe na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustawy – Prawo budowlane nie przewidują szczególnego trybu postępowania w przypadku utraty dziennika budowy, w związku z czym dokument taki nie podlega odtworzeniu. W konsekwencji przeprowadza się jedynie postępowanie dowodowe w celu sprawdzenia, czy budowa pomimo braku dziennika budowy prowadzona była zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej.
Należy także zaznaczyć, że jeśli w przypadku zagubienia dziennika budowy roboty budowlane nie zostały zakończone, organ administracji architektoniczno-budowlanej na niezrealizowaną część inwestycji powinien wydać inwestorowi kolejny tom dziennika budowy.
Natomiast gdy roboty budowlane zostały już zakończone, nie ma możliwości wydania inwestorowi kolejnego tomu dziennika budowy. Do uzyskania zgody organu nadzoru budowlanego na przystąpienie do użytkowania takiej inwestycji konieczne będzie wcześniejsze przeprowadzenie postępowania dowodowego w związku z zagubieniem dziennika budowy. Wówczas od inwestora zawiadamiającego o zakończeniu budowy bądź składającego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie można wymagać dołączenia do składanej dokumentacji, zgodnie z art. 57 ustawy – Prawo budowlane, oryginału dziennika budowy. Podstawowym dokumentem będzie wtedy oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (zob. art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).
Dodatkowo należy wyjaśnić, że naruszenie wynikających z ustawy – Prawo budowlane obowiązków dotyczących prowadzenia dziennika budowy zagrożone jest karą grzywny (zob. art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane).
 
Niniejszy tekst nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.