Wykonawca i aukcja elektroniczna

23.10.2006

Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi określenie „aukcja elektroniczna” do sposobu zakończenia trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem.
Aukcja elektroniczna jest to elektroniczna forma postępowania przetargowego, w której wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty drogą elektroniczną. Zamawiający ma okazję uzyskania najlepszej oferty spośród ofert wstępnie wyselekcjonowanych, odpowiadających jego ściśle określonym wymaganiom technicznym.

Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi określenie „aukcja elektroniczna” do sposobu zakończenia trybu przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem.

Aukcja elektroniczna jest to elektroniczna forma postępowania przetargowego, w której wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty drogą elektroniczną. Zamawiający ma okazję uzyskania najlepszej oferty spośród ofert wstępnie wyselekcjonowanych, odpowiadających jego ściśle określonym wymaganiom technicznym.

Anonimowość uczestników względem siebie sprzyja nie tylko wzmożonej rywalizacji, ale także przejrzystości – nie można ustawić wyników ani zaplanować wyniku końcowego takiego przetargu. Tożsamość jest ujawniona po zakończeniu sesji. Emocje towarzyszące takiej rywalizacji powodują daleko większą skłonność do obniżania ceny niż w przypadku zwykłych przetargów.
Podczas aukcji elektronicznej konieczna jest współpraca stron z operatorem platformy przetargowej do wykonania części postępowania ze względu na konieczność obsługi bezpiecznych podpisów elektronicznych (co daje zamawiającemu najwyższy możliwy dziś poziom zabezpieczenia transakcji), a także zbyt wysoki koszt wyposażania się w system aukcyjny na własność. Z drugiej strony dla zamawiającego i wykonawcy zręczniej jest powierzyć składanie elektronicznych ofert i ich przetwarzanie stronie trzeciej, gdyż odsuwa to na bok jakiekolwiek podejrzenia o manipulacje danymi cyfrowymi.

W aukcji elektronicznej można już punktować więcej parametrów niż cena.
Wykonawcy łatwiej brać udział w wielu kolejnych licytacjach czy aukcjach bez konieczności przemieszczania się po całym kraju. Po prostu z własnego biura lub z domu. Co więcej, wykonawca nie musi przeprowadzać bardzo pracochłonnego procesu szacowania optymalnej oferty – wystarczy, że policzy swoje możliwości minimum, co jest znacznie prostsze.
O odpowiedź na kilka pytań dotyczących problemów interesujących wykonawców pragnących wziąć udział w aukcjach elektronicznych poprosiliśmy Lecha Wendołowskiego z platformy e-przetarg.pl (jednej z platform organizujących aukcje elektroniczne w zakresie zamówień publicznych).

Jakim sprzętem i oprogramowaniem musi dysponować wykonawca, aby wziąć udział w aukcji elektronicznej?
– By korzystać z platformy e-przetarg.pl,
wykonawca korzysta z klasycznego komputera klasy PC z systemem operacyjnym Win 98, 2000, XP i przegladarką IE 5.5 lub wyższą. Oczywiście niezbędny jest dostęp do Internetu: dowolne łącze, lecz im szybsze i stabilniejsze, tym lepiej. Ustawa wymaga dodatkowo, by wykonawca posiadał podpis elektroniczny. Może wybrać dowolnego z 4 dostawców podpisów, którzy aktualnie występują na rynku. Na zakupiony podpis elektroniczny składa się: czytnik, karta, certyfikat i oprogramowanie obsługujące ten zestaw na komputerze PC.

Czy dokumentacja niezbędna do przetargu powinna mieć w całości lub znacznej części formę elektroniczną?
– W przetargu nieograniczonym cała dokumentacja, czyli SIWZ, musi być udostępniona z poziomu strony www, a więc musi być w formie elektronicznej. Pozostaje oczywiście problem formatów plików, w jakich ta dokumentacja byłaby udostępniona, tak by mogła być bez problemu odczytana przez wykonawcę. W przypadku prostych zamówień, plik Word, PDF zupełnie wystarczą, lecz tam, gdzie występuje projekt budowlany i kosztorys, już nie. W sytuacji braku pomysłu na rozwiązanie tego problemu pozostaje na razie zastąpienie trybu nieograniczonego trybem ograniczonym, gdzie publikacja SIWZ na stronie www jest fakultatywna, a nie obowiązkowa. (…)
LECH WENDOŁOWSKI
E-PRZETARG.PL

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, listopad 2006. 

Licytacja elektroniczna
Licytacja elektroniczna – to samodzielny tryb udzielania zamówień (art. 74 do 81 włącznie). Słowo „licytacja” zastąpiło poprzednią „aukcję”. Zmienił się dodatkowo zakres przedmiotowy stosowania: do dostaw doszły usługi. Kwota progowa została podniesiona z 60 000 euro do kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8, czyli 137 000 euro. W licytacji obowiązuje tylko 1 kryterium oceny oferty – cena.
Do licytacji nie stosuje się przepisów ustawy art. 36–38 (o SIWZ) i art. 82–92 (wybór najkorzystniejszej oferty).
Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie istotne informacje o sposobie przeprowadzenia licytacji są zawarte w ogłoszeniu o licytacji. Ogłoszenie o licytacji musi być umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie, na której jest prowadzona licytacja (stronie operatora).
Oferta składana w toku licytacji musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym. Obowiązek stosowania podpisu dotyczy wykonawców.
Do momentu zamknięcia licytacji zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców.
Dla licytacji poniżej kwoty 60 000 euro mają zastosowanie przepisy art. 4a ustawy. Zamawiający może także stosować licytację dla zamówień poniżej 6 000 euro – sam wtedy ustala warunki formalne dla tej procedury. 
Źródło: www.e-przetarg.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in