Wskazania znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp. w projekcie budowlanym

02.10.2006

Odpowiadając na pytania Czytelników „IB”, autor omawia wymagania przepisów dotyczące zamieszczania w projekcie budowlanym wskazań znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp., zastosowanych wyrobów budowlanych.

Wymagania przepisów dotyczące zamieszczania w projekcie budowlanym wskazań znaków towarowych, pochodzenia, wytwórcy itp., zastosowanych wyrobów budowlanych
1. Czy projekt budowlany  wykonany  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) może zawierać znaki towarowe i wskazania pochodzenia materiałów budowlanych poprzez podanie producenta, jego adresu i kontaktów?
2. Czy organ wydający pozwolenie na budowę winien wydać pozwolenie na budowę przy tak opisanym przedmiocie tego projektu?
3. Wskazywanie przez projektantów opisu materiałów budowlanych poprzez podanie nazwy, typu producenta zobowiązuje zamawiającego do jego zastosowania. Czy zastosowanie równoważnych materiałów wymagałoby zmian pozwolenia na budowę?
Odpowiedzi na te pytania są różne, zależnie od tego, czy inwestycja budowlana jest realizowana z udziałem środków publicznych i podlega pod rygory ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) czy też – jako prywatna – nie jest objęta przepisami o zamówieniach publicznych. Dla inwestycji niebędących zamówieniami publicznymi właściwe są tylko przepisy ustawy Prawo budowlane (PB) i rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji ustawowej, zawartych w tej ustawie. Natomiast dla inwestycji zakwalifikowanych jako publiczne jest obowiązek uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z PZP, w szczególności w odniesieniu do zasad opisu przedmiotu zamówienia.
Wymagania w projektach budowlanych inwestycji nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych
Z ustawy PB i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) nie wynikają żadne wymagania dotyczące zasad opisu zastosowanych wyrobów budowlanych, jeżeli inwestor nie postawi wymagania ich opisu w taki sposób, jak w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że w projektach budowlanych inwestycji niebędących publicznymi, czyli prywatnych, w opisach technicznych i na rysunkach dla opisu zastosowanych wyrobów budowlanych można używać wskazań znaków towarowych, ich pochodzenia, producenta, adresu itp. – jeżeli taką usługę zamówił inwestor. Celem tej formy opisu zastosowanych wyrobów jest ułatwienie inwestorowi ich pozyskania. Równocześnie podnosi to zaufanie projektanta, że zastosowane wyroby będą mieć odpowiednie parametry, przez co cały obiekt uzyska założone właściwości użytkowe. Istotne jest, czy projektant, wskazując w projekcie dostawców wyrobów budowlanych, kieruje się wyłącznie dobrem inwestycji i swoją wiedzą.

Dopuszczalność zamieszczenia w projekcie budowlanym wskazań producentów lub dostawców zastosowanych wyrobów budowlanych (tylko w zamówieniach niepublicznych) wynika z dyspozycji art. 35 ust. 1 i 4 ustawy PB. Z regulacji tych wynika, że:
1) przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: 
a) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub dokumentami wydanymi na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b) zgodność  projektu  zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletność projektu budowlanego oraz jego uzgodnień,
d) wykonanie i sprawdzenie projektów przez uprawnione osoby,
2) organ nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli projekt budowlany spełnia ww. wymagania przepisów. (…)
dr inż. ALEKSANDER KRUPA
Izba Projektowania Budowlanego

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, wrzesień 2006.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in