Wizytówka Podkarpacia: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Jasionce k. Rzeszowa

14.12.2015

Obiekt, zlokalizowany w bezpo­średnim sąsiedztwie portu lotniczego Rzeszów – Ja­sionka, według założeń ma spełniać szereg funkcji, z których najważniej­sze to funkcje wystawiennicza oraz kongresowa, uzupełnione edukacyjną i integrującą dla biznesu i kultury po­łudniowo-wschodniej Polski. Dodatko­wo będzie dopełnieniem oferty portu lotniczego w zakresie miejsca postoju i atrakcji kulturalnych dla pasażerów korzystających z lotniska Rzeszów – Jasionka.

Inwestor: Województwo Podkarpackie

Jednostka projektowa: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Projektowe „Miastoprojekt”

Generalny wykonawca: konsorcjum firm Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o.

Powierzchnia budynku: 27 276,81 m2 Maksymalna wysokość: 23,50 m

Projekt uszczelnień, dostawa materiałów i wykonanie uszczelnienia części podziemnej: Forbuild SA

 

Wizualizacja obiektu (źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – Biuro Projektu CWK)

 

Bryła budynku składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich – część wystawiennicza to szklana kopuła oparta na rzucie zbliżonym do elipsy, natomiast drugi to część kongreso­wa w kształcie odwróconego stożka, na której znajduje się mała szklana kopuła wraz z tarasem widokowym, umożliwiającym obserwację lądują­cych i startujących samolotów na pa­sie lotniska.

W skład centrum wchodzi sala kon­gresowa na 860 osób, dwie sale konferencyjne o powierzchni ok. 300 i 360 m2, restauracja, sala bankie­towa, zaplecze biurowe, a także po­wierzchnia wystawowa wynosząca łącznie 16 145,45 m2.

W grudniu 2013 r. firma Forbuild przystąpiła do opracowania projek­tu uszczelnienia części podziemnej obiektu. Zgodnie z założeniami, pod­ziemia centrum zostały zrealizowane w systemie izolacji bezpowłokowej. Projekt definiował wszelkie przerwy robocze i sposób ich uszczelnienia. Płyta denna części wystawienniczej i kongresowej była zdylatowana od płyt wjazdów do podpiwniczenia obiektu. Dylatacje występowały również mię­dzy ścianami wjazdów a konstrukcją obiektu. Ponadto firma Forbuild wery­fikowała recepturę dostarczanego na plac budowy betonu oraz opracowała i prowadziła pielęgnację zabetonowa­nych segmentów płyty i ścian.

 

Miejsce przenikania się części wystawienniczej i kongresowej (grudzień 2014 r.)

 

Betonowanie segmentów płyty dennej

 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną i hydrologiczną placu budowy, woda o napiętym poziomie znajdowała się 5 m p.p.t. Dodatkowo, na podstawie obserwacji ustalono możliwy poziom wahania się poziomu wody na ±1 m. Ze względu na realizację budowy w sprzyjających warunkach atmos­ferycznych, betonowanie na maksy­malnej głębokości 5,73 m p.p.t. nie wymagało odwadniania i było realizo­wane w suchym wykopie.

Płyta denna była betonowana w czte­rech taktach, zarówno w części wy­stawienniczej, jak i kongresowej. Do betonowania wykorzystano beton klasy C 30/37 W8, opracowany przez technologów Forbuild SA. Na budowie każda dostarczona partia badana była przez niezależną od wykonawcy jed­nostkę badawczą.

Płyta denna była wykonywana na łoży­sku z dwóch warstw folii PVC grubo­ści 0,2 mm, ułożonym na podbetonie, dodatkowo boki przegłębień płyty den­nej zostały wyłożone warstwą 5 cm wełny mineralnej średniej gęstości w celu zabezpieczenia przed kumula­cją naprężeń w narożach. Przerwy ro­bocze w betonowaniu płyty szalowane były szalunkiem traconym profilowa­nym STP, co pozwoliło na wykonanie fugi zębatej o maksymalnym zespole­niu sąsiadujących segmentów. Dylatacje płyty dennej i płyt wjazdowych uszczelnione zostały taśmą dylatacyj­ną BESAPLAST AD320 i FV30/20/2 od góry płyty, zaś przerwy robocze – taśmami AA320.

 

Zastosowanie blachy BETOFLEX na styku płyty i ściany

 

Pielęgnacja płyty betonowej poprzez przykrywanie warstwami mat i folii

 

Przerwy robocze w przegłębieniach płyty dennej na styku płyty i ścian zewnętrznych oraz przerwy robocze w betonowaniu ścian zewnętrznych fundamentowych zostały uszczelnione blachami BETOFLEX. Poszczególne segmenty płyty dennej realizowane były tak, aby sąsiednie segmenty mia­ły przerwę betonowania nie mniejszą niż dwa tygodnie. Płyta była zaciera­na mechanicznie i to determinowało sposób prowadzenia pielęgnacji. Ze względu na wykonywanie prac betoniarskich w I kwartale 2014 r., beton był przykrywany warstwami folii bą­belkowej na okres 7 dni.

Ściany fundamentowe zewnętrzne, realizowane w odcinkach ustalonych przez konstruktora, były zabezpieczo­ne w przerwach roboczych blachami BETOFLEX. Dodatkowo, na odcinkach przekraczających długość równą h/2g (gdzie h – wysokość ściany, a g – gru­bość ściany) montowane były taśmy specjalne typu S, służące wymu­szaniu i uszczelnieniu strefy spękań w ścianach.

Szalunki systemowe stosowane do formowania ścian łączono ściągami B15 w osłonie systemu K22. System składa się z rurki plastikowej 22 mm oraz stożków EX22 /10. Po betonowa­niu ściany były rozszalowywane w za­leżności od warunków zewnętrznych w cyklu trzy i pół dnia lub siedem dni. Ściany po otwarciu były przykrywane warstwą folii, natomiast korki beto­nowe wklejane w ściany po uzyskaniu przez beton wilgotności poniżej 10%.

 

Szalunki ścienne łączone ściągami B15

 

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe podczas prac wykończeniowych (źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – Biuro Projektu CWK)

 

Założenia projektu uszczelnienia oraz zaangażowanie dozoru i pracowników generalnego wykonawcy oraz wszyst­kich podwykonawców realizujących budowę zostały potwierdzone osią­gniętymi parametrami wykonanych elementów i szczelnością części pod­ziemnej obiektu.

Obecnie brygady generalnego wyko­nawcy realizują montaż warstw przekrycia dachu oraz szklenie stalowej kopuły części wystawienniczej, jak również prowadzą prace wykończe­niowe (listopad 2015 r.).

 

Leszek Ścisło

doradca techniczny FORBUILD SA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.