Window and door framework

10.02.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– I would like to discuss with you what works can be done on the construction site in low-temperature conditions.
– It’s winter, so it’s necessary to complete the building shell. This is the stage of construction during which all openings in the structure of the building are closed by installing window frames, external doors and a garage door. It will not only secure the building over the remaining winter months, but also allow performing works including plumbing, electrical installations, plasterboard walls. It would be better if this happened in autumn, but in our case the building is dry enough as the roofing was made about 3 months ago.
– What frames should I choose, wooden or PVC?
– It depends on what we pay attention to and what parameters we want to achieve. Although they are made of different materials, they might have the same “a” coefficient of infiltration or “R” values for thermal resistance. Both types can have the same parameters of glass panes. Both of them can also have anti-theft systems installed.
– Would you advise me on what windows I should install then?
– I will provide you with the pros and cons of each type, but it’s up to you to decide. Wooden frames are more sustainable and have a natural look. They tone in with interior elements made of wood such as floor, furniture or stairs. However, you have to take into account that you will pay substantially more. Wooden windows require more frequent maintenance, but if damaged during installation or use, they are more easily repaired. On the contrary, PVC windows are much less resistant to weather conditions. Lots of sunlight and temperature changes might cause the material to expand and contract. This disadvantage, however, might be diminished through proper installation. New technologies also help to obtain improved parameters of PVC window frames. Buyers decide to choose them due to their lower price.
– What about the front and garage door?
– I think it will look good if doors and windows are made of the same material.
– Thanks for all your insights. I had made the decision earlier, but you have just strengthened my belief. I’ll go for wood.

Stolarka okienna i drzwiowa

– Chciałbym uzgodnić z panem, jakie roboty można jeszcze wykonać na budowie w warunkach obniżonych temperatur.
– Ponieważ jest zima, konieczne jest wykonanie stanu surowego zamkniętego. To etap budowy, podczas którego – poprzez montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej – zamknięte zostają wszystkie otwory w bryle budynku. Pozwoli to nie tylko zabezpieczyć budynek na pozostałe miesiące zimowe, ale także wykonywać niektóre roboty, np. instalacje wod.-kan., elektryczne, ścianki z płyt g-k. Lepiej byłoby zrealizować to jeszcze jesienią, ale w naszym przypadku budynek jest dostatecznie wysuszony, gdyż pokrycie dachu było wykonane jakieś 3 miesiące temu.
– Jaką stolarkę zamontować: drewnianą czy plastikową?
– Zależy, na co zwracamy uwagę i jakie parametry chcemy osiągnąć. Stolarka może być wykonana z dwóch różnych materiałów, ale jednocześnie mieć te same współczynniki np. infiltracji „a” czy izolacyjności „R”. W obu typach mogą być zamontowane szyby o jednakowych parametrach. W obu można zamontować też systemy antywłamaniowe.
– Czy doradzi mi pan, jakie okna powinienem zamontować?
– Przedstawię panu pozytywy i negatywy poszczególnych rodzajów, ale decyzję musi pan podjąć sam. Okna drewniane są bardziej ekologiczne i mają naturalny wygląd. Świetnie harmonizują z innymi elementami wewnątrz budynku wykonanymi z drewna: podłogą, meblami, schodami. Trzeba się jednak liczyć z tym, że zapłacimy znacznie więcej. Okna drewniane wymagają częstszej konserwacji, za to powstałe uszkodzenia, np. przy montażu i użytkowaniu, dają się lepiej naprawić. Z kolei okna plastikowe są dużo mniej odporne na warunki atmosferyczne. Duże nasłonecznienie i zmiany temperatury mogą skutkować rozszerzaniem oraz kurczeniem się tworzywa. Wadę tę można zminimalizować poprzez prawidłowy montaż. Nowe technologie pozwalają również uzyskać coraz lepsze parametry okien plastikowych. Nabywcy decydują się na nie, kierując się niższą ceną.
– A co z drzwiami wejściowymi i bramą do garażu?
– Myślę, że dobry efekt da wykonanie drzwi oraz okien z tego samego materiału.
– Dziękuję za wszystkie uwagi. Decyzję podjąłem już wcześniej, ale pan utwierdził mnie o jej słuszności. Postawię na drewno.

Słowniczek/Vocabulary

window framework/joinery/woodwork – stolarka okienna
door framework/joinery/woodwork – stolarka drzwiowa
low-temperature conditions – warunki obniżonych temperatur
building shell – stan surowy zamknięty
opening – otwór
window frames – ramy okienne
PVC frames/profiles – stolarka plastikowa
wooden frames/profiles – stolarka drewniana

coefficient – współczynnik
thermal resistance – izolacja/odporność
termiczna (thermal expansion – rozszerzalność termiczna)
glass pane – szyba
anti-theft/anti-burglary – antywłamaniowe
sunlight – światło słoneczne
temperature changes – zmiany temperatury
to expand – rozszerzać się
to contract – kurczyć się
improved parameters – lepsze parametry

Użyteczne zwroty/Useful phrases

It’s necessary to (complete the building shell). – Konieczne jest (wykonanie stanu surowego).
It would be better if this happened before/in autumn. – Lepiej, gdyby zadziało się to wcześniej/jesienią.
What frames should I choose? – Jakie ramy wybrać?
It depends on what we pay attention to. – To zależy, na co zwracamy uwagę.
They have some features in common. – Mają wspólne cechy.
Would you advise me on what (windows) I should install? – Czy doradzisz mi, jakie (okna) zainstalować?
I will provide you with the pros and cons of each type. – Przedstawię plusy i minusy poszczególnych rodzajów.
It’s up to you to decide. – Decyzja należy do ciebie.
You will pay substantially more. – Zapłacisz znacznie więcej.
This disadvantage might be diminished. – Tę wadę można zminimalizować.
Thanks for all your insights. – Dziękuję za wszystkie uwagi/spostrzeżenia.
You strengthened/reinforced my belief. – Utwierdziłeś mnie w przekonaniu.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in