Wiceminister Artur Soboń na Krajowej Radzie PIIB

06.04.2018

14 marca br. w obradach Krajowej Rady PIIB wziął udział Artur Soboń, wiceminister odpowiedzialny za budownictwo w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Wiceminister przedstawił plany rządu związane z budownictwem na najbliższe lata oraz odniósł się do współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

– Chciałbym, abyście byli państwo partnerem do współpracy. Bez współpracy z państwem nie jest możliwa prawie żadna realizacja. Myślę, że pól do naszego współdziałania może być dużo – podkreślił w swojej wypowiedzi Artur Soboń. W swoim wystąpieniu zauważył także m.in., że będą kontynuowane prace dotyczące Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Podkreślił, że część regulacji prawnych w nim zawartych jest dobra i pozostanie, natomiast co do niektórych zapisów pojawiły się wątpliwości.

A. Soboń zaznaczył, że jest zwolennikiem tezy: „mniej przepisów, więcej korzyści”. Dodał także, że trwają prace nad ustawą o architektac h, inżynierach budownictwa oraz urbanistach i chciałby, aby do końca roku 2018 obydwaprojekty, czyli Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, zostały zakończone.

 

Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, i wiceminister Artur Soboń

 

Wiceminister przybliżył zebranym plany inwestycyjne rządu, kładąc szczególny nacisk na politykę mieszkaniową i realizację programu Mieszkanie Plus. Omówił towarzyszące temu projektowi prace oraz zasygnalizował wchodzenie w życie nowych ustaw, m.in. specustawy mieszkaniowej oraz ustawy o dopłatach. Obrady Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadził Andrzej Roch Dobrucki, jej prezes.

Jesienną, ubiegłoroczną sesję egzaminacyjną na upra wnienia budowlane omówił Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. W efekcie jej przeprowadzenia uprawnienia budowlane w kraju uzyskało 3017 osób. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (505), następniew Małopolskiej OIIB (305) oraz Śląskiej OIIB (255).

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2017 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych, nadano 5922 osobom uprawnienia budowlane. Pierwsze miejsca zajęły specjalności: konstrukcyjno-budowlana – 2615, instalacyjna sanitarna – 1254 i instalacyjna elektryczna – 899 osób. Przewodniczący podsumował także sesje egzaminacyjne, które odbyły się w latach 2012-2017. Okazało się, że najlepiej pisemny egzamin wypadł podczas I sesji egzaminacyjnej w 2013 r. i zdawalność wyniosła 92,2%. Natomiast egzamin ustny najlepiej wypadł podczas drugiej sesji egzaminacyjnej w 2012 r. – zdawalność 86,4%. W 2017 r. w czasie II sesji egzaminacyjnej średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 85,6%, a ustnego – 80,3%.

Następnie Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, omówił projekt regulaminu w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. – Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego – powiedział A. Podhorecki.

 

Andrzej Cegielnik, przewodniczący Rady Lubuskiej OIIB, Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Adam Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

 

Przewodniczący KUDZ PIIB przedstawił m.in. formy podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego, sposób dokumentowania zdobywania wiedzy oraz sprawdzanie realizacji podnoszenia kwalifikacji. Podczas dyskusji zwracano uwagę na możliwość zmian zaproponowanych form oraz punktacji. Podkreślano potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu, jednak zaproponowane zasady wymagają korekty.

W dalszej części obrad Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, a zarazem przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, zaprezentował funkcjonowanie rady oraz działającej w jej ramach Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB.

Działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rada ma być platformą, na której będzie można budować ramę kwalifikacji spójną z ramami kwalifikacji obowiązującymi w innych krajach europejskich. Ma ona umożliwić także pracownikom branży budowlanej prezentowanie swoich kwalifikacji, a pracodawcom ułatwić ich ocenę.

Prace rady zostały zainicjowane przez partnerstwo: Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Instytutu Techniki Budowlanej. Jedną z funkcjonujących grup roboczych jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowaniapracodawc ów w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez PIIB i kierowana przez prof. dr. hab. inż. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej. Jej zadaniem jest m.in. identyfikacja barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi.

Jak przedstawiał się samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na koniec grudnia 2017 r. w statystyce, zaprezentował Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB. – Skupialiśmy w naszych szeregach 115 983 osoby. Mężczyźni stanowili 88%, natomiast kobiety 12% – zauważył A. Kuśmierczyk. Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB z 17 055 członkami, drugie miejsce zajmowała Śląska OIIB (12 720), a trzecie przypadło Małopolskiej OIIB 11 383). Najmniej zrzeszała Opolska OIIB – 2597 osób.

Wśród członków PIIB największą grupę stanowiły osoby reprezentujące budownictwo ogólne (52,90%); następnie instalacje sanitarne – 19,05%; instalacje elektryczne – 14,68%; budownictwo drogowe – 7,50%; budownictwo mostowe – 1,98%; budownictwo kolejowe – 1,56%; budownictwo wodno-melioracyjne – 1,36%; budownictwo telekomunikacyjne – 0,87%; budownictwo hydrotechniczne – 0,08% i budownictwo wyburzeniowe – 0,02%.

Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, omówiła prezentację dotyczącą prac związanych z przebudową oraz modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB, zreferował realizację budżetu za styczeń 2018 r. Przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa omówili przygotowania do tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych, z których większość odbędzie się w kwietniu.

Uczestnicy posiedzenia zatwierdzili także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE). Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2018 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Lubuskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Świętokrzyskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.