Waste management

02.09.2019

Posłuchaj: Pobierz:

According to the EU policy (Waste Framework Directive), member states should reuse and recycle at least 70% of their construction and demolition waste by 2020. Then, let’s have a look at the 5 waste management tips every construction site should follow.

 

1. Firstly, aim to reduce the amount of waste you create. How? Order carefully. Consider buying durable, higher-quality materials and products which have a longer service life. Avoid over-ordering and eliminate excess stockholding. Use standard sizes of materials and plan ahead to reduce off cuts.

 

2. If waste is created, identify ways you can reuse the materials. Use off cuts and left over materials. Return or sell unused materials. Choose reusable and recyclable packaging.

 

3. Finally, if materials cannot be reused, then collect and sort them to recycle. Place separate colour-coded containers (e.g. skips or wheelie bins) close to working areas on site and use clear labels to show which material goes in each. Construction waste can be classified as inert (e.g. concrete, tiles, ceramics, bricks, debris), hazardous (contaminated waste such as asbestos, paint tins or tar) and non-hazardous (e.g. packaging, plasterboard). You mustn’t burn and bury waste to dispose of it. Try to salvage, separate and recycle the main types of waste on site, e.g. timber, gypsum, cardboard, rubble, metal. Make sure to keep materials for recycling clean and dry. It is good to hire professional waste management services, as well as ask your suppliers whether they can take back their packaging (pallets, cardboard, bulk bags).

 

4. It is also important to follow general waste disposal procedures and sort your waste generated from households or offices into the following containers:

  • blue for paper products (clean paper and paperboard packaging, leaflets, magazines, cartons);
  • yellow for metal and plastic (crushed empty plastic bags and bottles, bottle tops and lids, milk or juice cartons, plastic containers, aluminium foil, cans);
  • white or green for glass (clean food, beverage or cosmetics bottles and jars, but not porcelain, pottery, table glassware, mirror and window glass);
  • brown for bio-waste (food leftovers, fruits and vegetables, green waste, grass, flowers).

5. Only dispose of waste to landfill as a last resort. This refers mainly to mixed waste in black containers, including organic waste and food scraps, used tissues, paper towels and diapers, broken glass and mirrors and everything that cannot be segregated in the waste categories above. In case of hazardous waste such as batteries, expired medications, paint, oils and their packaging, as well as electronics and bulky waste, you should arrange for an approved waste contractor who will collect and dispose of it in the correct manner.

Tłumaczenie

Zgodnie z polityką UE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) do 2020 roku państwa członkowskie powinny ponownie wykorzystywać lub poddawać recyklingowi co najmniej 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Spójrzmy zatem na 5 wskazówek dotyczących gospodarki odpadami, które powinny być przestrzegane na każdym placu budowy.

 

1. Po pierwsze, staraj się ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Jak? Zamawiaj z głową. Rozważ kupowanie trwałych, wyższej jakości materiałów i produktów o dłuższej żywotności. Unikaj zamawiania nadmiaru materiałów oraz eliminuj składowanie zapasów. Używaj standardowych rozmiarów materiałów i planuj z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć ilość pozostałości.

 

2. Jeśli generowane są odpady, określ, w jaki sposób możesz ponownie wykorzystać materiały. Korzystaj ze ścinek i resztek. Zwróć lub sprzedaj niewykorzystane materiały. Wybieraj opakowania wielokrotnego użytku lub nadające się do recyklingu.

 

3. Jeśli materiałów nie da się ponownie wykorzystać, należy je zebrać i posortować w celu recyklingu. Ustaw osobne, oznaczone kolorami pojemniki (np. kontenery, kosze na śmieci na kółkach) w pobliżu obszarów roboczych na budowie i zastosuj wyraźne etykiety mówiące o tym, jakie materiały należy umieścić w każdym z nich. Odpady budowlane klasyfikuje się jako obojętne (np. beton, płytki, ceramika, cegły, gruz), niebezpieczne (odpady zanieczyszczone, jak np. azbest, puszki z farbą lub smoła) i niestanowiące zagrożenia (np. opakowania, płyty gipsowo-kartonowe). Nie wolno palić ani zakopywać odpadów, aby się ich pozbyć. Staraj się odzyskiwać, segregować i oddać do recyklingu główne rodzaje odpadów na budowie, np. drewno, gips, kartony, gruz, metal. Upewnij się, że materiały do recyklingu są czyste i suche. Dobrze jest skorzystać z profesjonalnej usługi gospodarki odpadami, a także zapytać dostawców, czy mogą odebrać swoje opakowania (palety, kartony, worki budowlane).

 

Istotne jest też przestrzeganie ogólnych procedur usuwania i segregowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych czy biurach w następujących pojemnikach:

  • niebieskim na papier (czyste opakowania z papieru i tektury, ulotki, czasopisma, kartony);
  • na metal i plastik (puste, zgniecione plastikowe torebki oraz butelki, zakrętki od butelek i słoików, kartony po mleku oraz sokach, plastikowe opakowania, folia aluminiowa, puszki);
  • białym lub zielonym na szkło (czyste butelki i słoiki po żywności, napojach czy kosmetykach, ale nie porcelana, ceramika, szkło stołowe, lustra czy szkło okienne);
  • brązowym na bioodpady (resztki jedzenia, owoców i warzyw, odpady zielone, trawa, kwiaty).

Wywóz odpadów na wysypisko to ostateczność. Dotyczy to głównie zmieszanych odpadów w czarnych pojemnikach, w tym odpadów organicznych, resztek żywności, zużytych ręczników papierowych, chusteczek i pieluch, potłuczonego szkła i luster oraz wszystkiego tego, czego nie można segregować w ramach ww. kategorii odpadów. W przypadku niebezpiecznych odpadów, tj. baterii, przeterminowanych leków, farb, olejów i ich opakowań, a także elektroniki oraz odpadów wielkogabarytowych, powinieneś dogadać się z uprawnionym odbiorcą odpadów, aby zabrał je i zutylizował we właściwy sposób

Słowniczek/Vocabulary

waste management – zarządzanie/gospodarka odpadami

to reuse – powtórnie wykorzystywać

to recycle – poddawać recyklingowi

to reduce – ograniczać, zmniejszać

off cuts – ścinki, pozostałości

left over materials – resztki materiałów

colour-coded container – pojemnik oznaczony kolorem

skip – tu: kontener

wheelie bin – pojemnik na śmieci na kółkach

inert – obojętny (tu: dla środowiska)

debris – gruz, śmieci, odłamki

hazardous/non-hazardous – niebezpieczny/niestanowiący zagrożenia

paint tin – puszka farby

packaging – opakowania

to salvage – odzyskiwać

rubble – gruz, rumowisko

bottle tops – zakrętki od butelek

food, beverage and cosmetics bottles – butelki po żywności, napojach i kosmetykach

glassware – wyroby szklane

mixed waste – odpady zmieszane

food scraps – resztki żywności

expired medications – przeterminowane leki

bulky waste – odpady wielkogabarytowe

Użyteczne zwroty/Useful phrases

According to… – Zgodnie z…

Let’s have a look at… – Przyjrzyjmy się/Spójrzmy na…

Consider buying/choosing… – Rozważ kupno/wybór…

Plan ahead. – Planuj z wyprzedzeniem…

Identify ways you can… – Określ, w jaki sposób możesz…

Use clear labels./Label them clearly. – Oznacz je wyraźnie.

You mustn’t burn or bury waste. – Nie wolno palić ani zakopywać odpadów.

Make sure you keep materials clean and dry. – Zadbaj o to, by materiały były czyste i suche.

It is important to follow general waste management procedures. – Ważne jest przestrzeganie ogólnych procedur gospodarki odpadami.

Waste generated from households and offices. – Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych i biurach.

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in