Ustawa Dostępność Plus

27.06.2019

Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus. Dzięki nowym przepisom mają zniknąć bariery architektoniczne i cyfrowe.

 

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – między innymi takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ustawa to część rządowego programu Dostępność Plus. Ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy mają specjalne potrzeby – powiedział minister inwestycji Jerzy Kwieciński. Podkreślił przy tym, by dostępności nie utożsamiać tylko z barierami architektonicznymi, bowiem do urzędu możemy nie wejść tak samo przez brak podjazdu, jak i przez źle zbudowaną stronę internetową, na której osoba niewidoma nie znajdzie adresu lub nie przeczyta ważnego dokumentu, bo będzie on niedostępny dla czytnika ekranowego.

 

Czytaj też: Standardy dostępności budynków

 

Fot. stock.adobe (RioPatuca Images)

Ustawa Dostępność Plus: instytucja publiczna musi być dostępna!

Obiekty sektora publicznego (np. urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia) będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznaczać to będzie między innymi konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych.

 

W indywidualnym przypadku podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.  

Finansowanie według ustawy Dostępność Plus

Uruchomiony zostanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą działania na rzecz dostępności. Chodzi na przykład o finansowanie montażu pochylni, ramp, wind w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych. Wsparcie z funduszu, udzielane będzie w formie pożyczki lub kredytu bankowego (z możliwością częściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu.

Certyfikaty według ustawy Dostępność Plus

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Podmioty, które zdecydują się na audyt potwierdzający ich dostępność, będą uprawnione do uzyskania 5 procent zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa Dostępność Plus – nakazy i kary

Każdy będzie mógł poinformować podmiot publiczny o brakach w jego dostępności. Sankcje mogą pojawić się w przypadku gdy podmiot ten nie zapewni wnioskującemu dostępności, na przykład osobie poruszającej się na wózku nie zapewni swobodnego wejścia i poruszania się wewnątrz budynku. Wówczas wnioskodawca będzie mógł złożyć skargę na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozytywne rozpatrzenie skargi ma skutkować nakazem zapewnienia dostępności. Z kolei nie wywiązanie się z tego nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. 

Koordynacja dostępności według przepisów ustawy

Rządowym koordynatorem dostępności będzie Minister Inwestycji i Rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności, która będzie wypracowywać  i rekomendować do wdrożenia najlepsze rozwiązania dla różnych sektorów i polityk publicznych. Zasiądą w niej eksperci rządowi i z organizacji pozarządowych. Ponadto, każdy organ władzy publicznej wyznaczy w obsługującym go urzędzie co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności. Do tyczy to na przykład ministerstw, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, sądów, prokuratur. Tacy koordynatorzy powinni być zostać wyznaczeni do końca września 2020 roku

Co zmieni ustawa Dostępność Plus i kiedy?

Dzięki wdrożeniu przepisów ustawy przede wszystkim poprawi się dostępność instytucji publicznych dla wszystkich osób, szczególnie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Chodzi przede wszystkim o zmiany architektoniczne, wyposażenie wnętrz (na przykład w pętlę induktofoniczną, która wspomaga słuch), aranżację przestrzeni (na przykład zainstalowanie specjalnego oznakowania w postaci elementów kontrastowych i wypukłych, map tyflograficznych), zapewnienie możliwości skorzystania z treści publikowanych w dowolnej formie i formacie.

 

Ministerstwo planuje, by ustawa Dostępność Plus przeszła drogę parlamentarną w lipcu 2019 r. Co do zasady rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach. Głównie ze względu na to, żeby instytucje publiczne miały czas (24 miesiące) na dostosowanie się do nowych przepisów.

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Zobacz też: Mieszkania bez barier

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in