Uprawnienia do projektowania i budowy dojazdów oraz zjazdów z dróg

16.06.2014

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych określają bardzo ogólnie ich zakres, wskazując jedynie specjalność i ewentualnie ich ograniczenia, bez odniesienia do konkretnych inwestycji czy robót budowlanych.

Zgodnie z ogólną zasadą wyjaśniania treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, osoba posiadająca uprawnienia może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyłącznie w zakresie wynikającym z treści posiadanej decyzji lub stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niestety, nie zawsze powyższa zasada jest prosta do zastosowania w praktyce. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych określają bowiem bardzo ogólnie ich zakres, wskazując jedynie specjalność i ewentualnie ich ograniczenia, bez odniesienia do konkretnych inwestycji czy robót budowlanych. Sprawę dodatkowo komplikują przepisy regulujące poszczególne kwestie techniczne w oderwaniu od uprawnień budowlanych.

Z zagadnieniem takim mamy do czynienia np. w odniesieniu do wyjaśnienia wątpliwości – jakie uprawnienia budowlane upoważniają do projektowania i nadzorowania budowy zjazdu z drogi publicznej. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że za właściwe należy uznać uprawnienia w specjalności drogowej lub inne uprawnienia odpowiadające zakresem merytorycznym tej specjalności. Pamiętać należy na przykład, że uprawnienia budowlane w zakresie dróg posiadają również osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 10 lipca 2003 r. Wynika to z faktu, iż we wskazanym czasie drogi i mosty włączone były do specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Powyższe w powiązaniu z zasadą ochrony praw nabytych wyrażoną w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm.) powoduje, iż uprawnienia tych osób pozostają w mocy w zakresie, w jakim zostały wydane.

Dla właściwej interpretacji przedmiotowego zagadnienia należy przede wszystkim odwołać się do przepisów m.in. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opisany zjazd może znajdować się w pasie drogowym, poza nim będzie to już dojazd. W pierwszym przypadku, tj. gdy zjazd znajduje się w pasie drogowym, jego projekt lub budowa powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie dróg. Z kolei, jeżeli jest to odcinek poza pasem drogowym, to wówczas mamy do czynienia z dojazdem, który powinien być projektowany i nadzorowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Podsumowując, możliwość projektowania i nadzorowania budowy zjazdu oraz dojazdu powinna być rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem wskazanych powyżej warunków. Ostateczna decyzja w zakresie dopuszczenia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy określonej inwestycji należy do kompetencji organów administracji publicznej w budownictwie. Organem właściwym do podjęcia decyzji w zasygnalizowanym zakresie na etapie projektowania jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast na etapie realizacji obiektu budowlanego – organ nadzoru budowlanego.

 

dr Joanna Smarż

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in