Standard nZEB w polskich realiach

19.03.2021

Czy jesteśmy gotowi dostosowywać budynki do standardu niemal zeroenergetycznego (nZEB)?

 

Unia Europejska bardzo mocno angażuje się w realizację działań związanych z ideą zrównoważonego rozwoju. Dbając o jakość środowiska, w którym żyjemy, a także mając na względzie fakt, że naturalne surowce wyczerpują się w szybkim tempie, Komisja Europejska nakłada na kraje członkowskie obowiązki ograniczenia energochłonności w gospodarce. Sektorami, które zużywają najwięcej energii oraz emitują najwięcej gazów cieplarnianych, jest budownictwo i transport. Dyrektywy UE dają wskazania, jak należy zmienić krajowe normy i dokumenty prawne, aby przeprowadzić proces transformacji energochłonnych sektorów. W sektorze budownictwa przepisy zostały znowelizowane w 2013 r., wchodziły w życie od 2014 r. i cały czas trwa proces dostosowania budynków do wymagań dyrektyw. Początek transformacji sektora nadała przyjęta w 2002 r. dyrektywa o charakterystyce energetycznej (2002/91/WE), a jej wznowienie w 2010 r. (dyrektywa 2010/31/ UE) wprowadziło nowy standard obiektów. Są to budynki „o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię” (nZEB). Standard nZEB dla wszystkich nowo projektowanych i termomodernizowanych budynków (WT 2021) zaczął obowiązywać od stycznia 2021 r. Mimo to wciąż brak jest wytycznych, jak projektować i realizować tego typu budynki. Kolejna nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (2018/844/ UE) kładzie również nacisk na fakt, że oprócz budynków nowo projektowanych i termomodernizowanych, dla których standard nZEB jest określony, również zasoby budynków zabytkowych i pod opieką konserwatora powinny być poprawiane energetycznie. W tab. 1 zestawiono wymagania izolacyjności cieplnej podstawowych elementów obudowy budynku obowiązujące dla polskiego standardu budynków nZEB. Wartości współczynników izolacyjności cieplnej znajdują się w warunkach techniczno-budowlanych.

 

Tab. 1. Współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2K)] dla wybranych elementów budynku

Standard nZEB

 

Spełnienie wymagań pokazanych w tab. 1 będzie się wiązało z koniecznością zastosowania grubszej warstwy izolacji lub materiałów o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła lambda. Dla okien wartość na poziomie 0,9 [W/(m2K)] oznacza, że tylko zestawy trójszybowe będą w stanie go spełnić. Niewątpliwie wzrosną koszty inwestycyjne budynków.

 

Fot. stock.adobe / Rawf8

 

Drugim parametrem definiującym polski standard budynku nZEB jest wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Obowiązujące od stycznia wartości zestawiono w tab. 2.

Uzyskanie wymaganego wskaźnika EP jest zdeterminowane stosowaniem w budynkach produkcji z odnawialnych źródeł energii, i to w znaczącym stopniu. Z różnych źródeł można usłyszeć głosy, że jest to bardzo trudne do spełnienia, czasami wręcz niemożliwe.

 

Sprawdź też:

Tab. 2. Współczynniki cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

 

PRZYKŁAD

Przedstawiony zostanie przykład obliczeń dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego parterowego z poddaszem użytkowym o współczynniku zwartości A/Ve > 0,5 m-1.

Lokalizacja budynku – Warszawa

Podstawowe parametry:

  • powierzchnia Af – 116,70 m2
  • kubatura – 422,37 m3
  • średnia temperatura – 19,6OC

Budynek w zakresie izolacyjności cieplnej przegród spełnia wymagania polskiego standardu nZEB.

 

Standard nZEB

 

Obliczenia przeprowadzono dla kilku typów źródeł ciepła, a także trzech wariantów sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

W tab. 3 zestawiono otrzymane wartości wskaźnika EP.

Z obliczeń (tab. 3) wynika, że z wyjątkiem zasilania budynku biomasą i takiej produkcji ciepłej wody użytkowej projektant nie spełni wymagań rozporządzenia. W obliczeniach nie było rozważane zastosowanie paneli fotowoltaicznych, więc pompy ciepła zasilane energią sieciową również nie będą w stanie zapewnić spełnienia wymagań.

 

Tab. 3. Energia pierwotna z uwzględnieniem energii pomocniczej dla stacji meteorologicznej w Warszawie

Standard nZEB

 

Należy zwrócić uwagę, że poważnym problemem jest wykonanie próby szczelności w budynkach. Szczelność, która jest parametrem deklarowanym, ma ogromny wpływ na zużycie. Według WT szczelność budynku powinna (ale nie musi) wynosić poniżej 3,0 l/h (wentylacja grawitacyjna lub hybrydowa) lub poniżej 1.5 l/h (wentylacja mechaniczna). Poniżej przedstawiono wyniki prób szczelności wykonywane na grupie 89 obiektów. Badania były przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13829.

Rys. 1. Ocena spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia szczelności powietrznej na przenikanie dla przebadanej grupy 89 budynków mieszkalnych z wentylacją mechaniczną

 

Standard nZEB

Rys. 2. Procentowa ocena spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia krotności wymiany powietrza dla przebadanej grupy 89 budynków mieszkalnych z wentylacją mechaniczną

 

Jak wynika z rysunków, aż 70% budynków nie spełnia wymagań dotyczących zalecanej szczelności, a tym samym ich zużycie energii jest wyższe niż wynikające z obliczeń. Obowiązkowe wymaganie próby szczelności powinno być powinnością wynikającą z warunków technicznych.

 

Problemów z restrykcyjnymi wymaganiami określonymi dla polskiego standardu jest bardzo dużo. Na pewno można powiedzieć, że jest to rewolucja sektora budowlanego.

 

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

mgr inż. Ewa Kozak-Jagieła

mgr inż. Maciej Surówka

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in