Rozbiórki konstrukcji z betonu

13.01.2015

Wnumerze listopadowym „IB” przeczytałem artykuł zatytułowany „Rozbiórki konstrukcji z betonu”.

Na wstępie autorzy piszą o formalnych podstawach prowadzenia robót rozbiórkowych. Najpierw cytują ustalenia ustawy – Prawo budowlane dotyczące pozwolenia na rozbiórkę, później podają:

Tok postępowania i niezbędne dokumenty, jakie są wymagane do uzyskania decyzji o rozbiórce obiektu, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych(chodzi o rozporządzenie z 30 sierpnia 2004 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043).

Czytelnik może zrozumieć, że przywołane wcześniej zapisy ustawy to ustalenia ogólne, natomiast szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu. To nie jest prawdą. Cytowane zapisy ustawy dotyczą pozwolenia na rozbiórkę, czyli wnioskodawca sam chce rozebrać obiekt lub jego część. Natomiast rozporządzenie dotyczy sytua­cji, w której nie ma przewidzianego w ustawie wniosku, jednak zachodzą przesłanki do nakazania rozbiórki.

Przepisy dotyczące pozwolenia na rozbiórkę zamieszczono w rozdziale 4 ustawy „Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”.

Natomiast rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy:

Art. 72.1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.

Ustawa odsyła do art. 67:

Art. 67.1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.

Przepisy te zamieszczono w rozdziale 6 ustawy „Utrzymanie obiektów budowlanych”.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy do wydania pozwolenia na rozbiórkę, działając na wniosek, może żądać tylko tego, co wskazano w art. 33 ust. 4 ustawy. Nie ma prawa żądać dokumentów wskazanych w rozporządzeniu.

Do wydania nakazu rozbiórki właściwe są organy nadzoru budowlanego,które działają z urzędu. 

 

mgr inż. Andrzej Stasiorowski

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.