Pytania o VAT

10.11.2006

Publikacją „VAT w usługach budowlanych” zamieszczoną w poprzednim numerze „Inżyniera budownictwa” rozpoczęliśmy cykl tekstów poświęconych opodatkowaniu działalności firm szeroko rozumianej branży budowlanej. W kolejnym numerze zamieszczony zostanie tekst poświęcony podatkom dochodowym, a poniżej odpowiedzi na kilka pytań, które nurtują naszych Czytelników.

Jesteśmy podwykonawcą usługi świadczonej na rzecz generalnego wykonawcy. Kontrakt, w ramach którego podzlecane są nam roboty budowlane, dotyczy bloków mieszkalnych. Czy w takiej sytuacji możemy stosować stawkę VAT 7%, czy uprawnienie takie przysługuje jedynie generalnemu wykonawcy, a my powinniśmy stosować stawkę 22%?
W przepisie przejściowym art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej „ustawa o VAT” – ustawodawca podatkowy wskazał, że do końca grudnia 2007 r. podatnicy wykonujący roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą opodatkowują je VAT przy zastosowaniu stawki 7%.

W kolejnych przepisach zostało doprecyzowane, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Z uwagi na brak w pytaniu informacji szczegółowych dotyczących samej usługi wykonywanej przez Czytelnika nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy świadczone przez niego usługi mogą być uznane za roboty budowlane. Można jednak w sposób jednoznaczny stwierdzić, że obniżona, 7%, stawka VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą stosowana jest nie tylko przez generalnego wykonawcę, ale również przez każdego z podwykonawców.

Istotne bowiem jest tylko to, by sama czynność i okoliczności jej wykonania spełniały warunki niezbędne dla sklasyfikowania jej jako usługi, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Bez znaczenia jest to, przez kogo usługi wymienione w tym przepisie są wykonywane: przez wykonawcę czy podwykonawcę.
Konkludując, należy zatem stwierdzić, że w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT ustawodawca podatkowy nie warunkuje istnienia prawa do zastosowania stawki obniżonej tym, że wymienione w nim roboty wykonywane są przez wykonawcę generalnego, a nie przez zatrudnionego przez niego podwykonawcę.
Jesteśmy firmą budowlaną świadczącą swoje usługi na terytorium Polski. Wykonując zlecone nam prace, korzystamy niekiedy z usług zagranicznych podwykonawców, którzy nie dokonali w Polsce rejestracji na potrzeby VAT. Kto i według jakiej stawki powinien opodatkować usługi wykonywane przez moich podwykonawców: oni (po wcześniejszej rejestracji) czy ja?
W przypadku opisanym w treści pytania firma podatnika dokonuje importu usług i z tego powodu powinna opodatkować VAT nabywane przez siebie usługi.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że import usług ma miejsce we wszystkich tych przypadkach, w których podatnikiem jest nie świadczący usługę, lecz jej nabywca.

Stosownie do regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, co do zasady, opodatkowują nabywane przez siebie usługi, gdy świadczącymi je są podatnicy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.
Oczywiście, aby można było mówić o imporcie usług, konieczne jest, by miejscem świadczenia było terytorium Polski. Tak też jest w analizowanym przypadku – w pytaniu zostało wskazane, że roboty budowlane wykonywane są na nieruchomościach położonych w Polsce. Przypomnijmy, że zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, miejscem świadczenia usług zawsze jest miejsce położenia nieruchomości.
Skoro zatem w analizowanym przypadku miejsce świadczenia znajduje się w Polsce, wykonawcą usługi jest podmiot zagraniczny, a nabywcą krajowy, to obowiązek opodatkowania świadczenia spoczywa na nabywcy. (…)
RADOSŁAW KOWALSKI
Doradca Podatkowy Prezes Zarządu Ceid Spółka Doradztwa Podatkowego

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, listopad 2006. 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in