Projektowanie przyłączy a przepisy Prawa budowlanego

21.04.2020

Co do zasady projekt budowlany powinien zostać przedłożony wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Należy jednak podkreślić, że do obligatoryjnych uzgodnień nie jest zaliczane ustalanie przebiegu projektowanych przyłączy.

Ostatnio robiłem projekt przyłącza bez specjalnych rozwiązań z typowymi skrzyżowaniami, opracowany według norm, a mimo to podczas spotkania tzw. ZUD przedstawiciele poszczególnych branż zadecydowali, że konieczne są uzgodnienia indywidualne. Kiedyś było to zakazane, ale chyba znowu branże chcą zarabiać na inwestorach.
Czy jest jakaś podstawa prawna umożliwiająca wykonanie projektu bez tych uzgodnień?

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
 

– Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1935) w treści § 8 ust. 3 pkt 6 i 7 nakłada na projektanta opracowującego część rysunkową projektu budowlanego obowiązek zobrazowania elementów, takich jak:

  • układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;
  • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów.

Oznacza to, że projektant jest zobowiązany w projekcie zagospodarowania terenu wskazać miejsca planowanego sytuowania poszczególnych przyłączy.
 

Co do zasady projekt budowlany powinien zostać przedłożony wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Należy jednak podkreślić, że do obligatoryjnych uzgodnień nie jest zaliczane ustalanie przebiegu projektowanych przyłączy.

 

Fot. stock.adobe / Romolo Tavani
 

Wynika to między innymi z dyspozycji art. 29 ust. 1 pkt 20, które stanowią, że na budowę przyłączy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Oznacza to, że przy takiej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie projektu budowlanego. W kolejnych regulacjach Prawa budowlanego sam proces budowy przyłączy jeszcze bardziej uproszczono, zwalniając inwestora z konieczności dokonywania zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Traktuje o tym art. 29a ww. ustawy:

 

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Z treści przytoczonych wytycznych ustawowych wynika, że roboty budowlane polegające na budowie przyłączy należy prowadzić w zgodzie ze stosownymi przepisami odrębnymi. Nie jest to jednak równoznaczne z koniecznością formalnego uzgadniania branżowego w ramach procesu budowlanego.

 

Powyższe regulacje współgrają z dyspozycjami zawartymi w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teksy jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.). Zgodnie z art. 28b ust. 1 przedmiotowej ustawy sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Jednakże kolejne przepisy, tj. ust. 2 ustawy, wskazują, że uzgodnieniom na naradach koordynacyjnych nie podlegają przyłącza oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowane wyłącznie w granicach działki budowlanej.
 

Zobacz też: Budowa sieci gazowych – przepisy i uwarunkowania
 

Reasumując, pod względem formalnym dla zatwierdzenia projektu przyłącza w zakresie postępowania przed wydaniem pozwolenia na budowę nie będzie wymagane uzyskanie uzgodnień w ramach narady koordynacyjnej. Natomiast zamierzenie budowlane polegające jedynie na budowie przyłączy jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym nie jest konieczne sporządzanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

 

Katarzyna Mateja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich

Przeczytaj także: Bezwykopowa budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.