Projekt zmian warunków legalizacji starych samowoli budowlanych

07.03.2019

Prostszą i tanią legalizację użytkowanych przez ponad 20 lat budynków wybudowanych bez zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę zamierza wprowadzić Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dziś przy legalizacji „starych” samowoli budowlanych trzeba udowodnić zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, co jest trudne, bo od czasu wykonania robót plan mógł się wielokrotnie zmieniać a warunki zabudowy są nieaktualne.

 

Fot. Fotolia.com

 

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń mówił, że nie zachęca do samowoli, ale te, które zostały wykonane ponad 20 lat temu i są bezpiecznie eksploatowane powinny zostać poddane prostszej i tańszej procedurze. To umożliwi ich bezpieczną eksploatację w przyszłości. Chodzi o możliwość ich legalnego remontu, obowiązkowych przeglądów okresowych, które zwiększą bezpieczeństwo osób w nich przebywających i mieszkających. Takich budynków może być aktualnie nawet 500 tys.

Artur Soboń zaznaczył, że chodzi wyłącznie o budynki, wobec których „nie ma żadnych kontrowersji”, nie toczyły się wobec nich dotychczas procedury legalizacyjne. Dodał, że nie jest to abolicja – taką zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (ustawa z 2009 r.), tylko wprowadzenie na stałe „super prostej procedury” dla najstarszych samowoli. Zaznaczył, że to procedura podobna do okresu przedawnienia w innych naruszeniach prawa. Podkreślił, że chodzi wyłącznie o budynki bezpieczne.

 

Projektowane przepisy dotyczące „starych samowoli budowlanych”

 

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad nowelizacją ustawy, w zakresie przepisów dotyczących samowoli powstałych wcześniej niż 20 lat temu, w tym samowoli powstałych przed 1995 r.

Funkcjonowanie nielegalnych obiektów budowlanych wiąże się z pominięciem przez ich właścicieli stosowania przepisów rozdziału 6. Prawa budowlanego, zapewniających utrzymanie budynków w prawidłowym stanie technicznym i ich bezpieczne użytkowanie. Takie postępowanie może nieść ze sobą negatywne skutki związane z powstaniem zagrożenia w obiektach, które nie są poddawane okresowym kontrolom.

Nowa procedura powinna zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować ich stan prawny oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo. Zalegalizowane obiekty budowlane podlegają okresowym kontrolom wynikającym z rozdziału 6. Prawa budowlanego. Rozwiązanie będzie dotyczyć tylko takich obiektów, co do których do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej.

Głównym wymogiem legalizacji byłoby dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy: oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończeniu budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. Zgodnie z tą procedurą legalizacja samowoli budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego byłaby możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej.

W przypadku tej procedury rola organu nadzoru budowlanego będzie się ograniczać jedynie do sprawdzenia warunku dotyczącego braku wszczęcia postępowania w sprawie budowy takiego obiektu oraz kompletności dołączonych dokumentów, w tym ekspertyzy technicznej, z której ma wprost wynikać, czy obiekt ten nadaje się do użytkowania – w szczególności, czy nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Organ będzie dodatkowo badał spełnienie warunku odnoszącego się do terminu zakończenia budowy – czy upłynęło przynajmniej 20 lat od jej ukończenia – w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w tej kwestii.

W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nie będzie badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Źródło: MIiR

 

Czytaj też: Prawne aspekty legalizacji samowoli budowlanej obiektu a obowiązek jego rozbiórki

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in