Prace konserwatorskie przy zabytkach – nowelizacja rozporządzenia

03.11.2022

 

20 października weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2022 r. poz. 2053)

 

Prace konserwatorskie

Fot. pixabay/geralt

 

Rozporządzeniem znowelizowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku
wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2022 r. poz. 1388).
Wprowadzone nowelizacją zmiany dotyczą terminów naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej kierowanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zamiast dotychczasowego ścisłego określenia terminów zakończenia naborów wniosków (zależnie od rodzaju dotacji były to: 31 marca i 31 października) przyjęto, że wnioski o udzielenie dotacji przez ministra składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków. Terminy składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków pozostały bez zmian.
Nie będzie też obligatoryjnego drugiego naboru wniosków. Natomiast minister w ciągu roku ma ogłaszać
co najmniej jeden nabór wniosków o dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone, i o refundację wydatków.
Ogłoszenia o naborze wniosków będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra
lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, natomiast nabór wniosków ma trwać co najmniej 30 dni.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Zabytki nieruchome – zasady prowadzenia robót budowlanych

>>> Wykorzystanie termowizji w obiektach zabytkowych

>>> Rejestr i ewidencja zabytków a roboty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in