Praca na budowie w aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju

24.03.2020

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami członków PIIB, pojawiającymi się w aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PIIB wyjaśnia stan prawny, jaki dotyczy pracy na budowach.

 

Fot. geralt – pixabay.com

 

Wiodąca rola w sytuacji epidemicznej należy do centralnych organów władzy państwowej, szczególnie Rządu RP, w tym Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wskazane organy podejmują odpowiednie działania i wydają zalecenia, do których wszyscy obywatele mają obowiązek się stosować.

Jednocześnie należy pamiętać, że aktualne pozostają przepisy powszechnie obowiązujące, stanowiące, iż za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie odpowiada każdorazowo kierownik budowy, który zobowiązany jest w każdej sytuacji zapewnić maksymalnie bezpieczne warunki pracy na budowie. Kontrola zapewnienia prawidłowych warunków pracy należy zaś do Państwowej Inspekcji Pracy.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy kierownik budowy ma wątpliwości w zakresie postępowania, np. z uwagi na specyfikę miejsca i sposobu wykonywanej pracy lub warunków jej wykonywania, powinien wystąpić do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej o wskazówki postępowania w określonym przypadku.

Należy też przypomnieć, że kierownik budowy ma prawo wstrzymać wykonywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. W takim przypadku powinien równocześnie bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ (art. 22 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego).

 

Przeczytaj też: Egzamin na uprawnienia budowlane – zmiana terminów

Wsparcie dla przedsiębiorstw w czasie epidemii. PROPOZYCJE

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in