Poradnik dla podwykonawców

24.04.2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tu najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi wykonawcami.

 

Fot. Fotolia.com

 

GDDKiA jako zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce nadzoruje realizację PBDK oraz wprowadza zmiany, które pozwolą ochronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw.

W specjalnej zakładce podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy znajdą schemat płatności, informacje, co zrobić, aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Obowiązek generalnego wykonawcy a wypłaty dla podwykonawców

Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów, ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, wypracowano rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

 

Czytaj też: Waloryzacja kontraktów budowlanych staje się faktem

 

Większe możliwości ochrony PUD

W ostatnich latach GDDKiA wdrożyła nowe rozwiązania chroniące PUD, czyli podwykonawców, usługodawców i dostawców, co było możliwe, m.in. dzięki zapisom wprowadzonym w 2016 r. do Prawa zamówień publicznych i wzorcowych Szczególnych Warunków Kontraktów zawieranych przez GDDKiA z generalnym wykonawcą.

Nowe regulacje dotyczące ochrony PUD:

Pzp:

  • rozszerzenie ochrony PUD,
  • wymogi dla umowy o roboty budowlane zawieranej pomiędzy zamawiającym a generalnym wykonawcą (zapłata wynagrodzenia wykonawcy po przedstawieniu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy).

GDDKiA – SWK sukcesywnie uzupełniane od 2016 r.:

  • szczegółowe wymogi dla umowy o podwykonawstwo, mające na celu ochronę podwykonawców (np. zakazane postanowienia umowne niekorzystne dla podwykonawców) – w oparciu Subkl. 4.4 SWK,
  • sankcje dla wykonawcy za naruszenie zobowiązań względem podwykonawcy lub GDDKiA w związku z prawami podwykonawcy (np. kara za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, kara za niezgłoszenie podwykonawcy w celu objęcia ochroną) – w oparciu o Subkl. 8.7 SWK.

 

Rachunek powierniczy na inwestycjach

GDDKiA analizuje także możliwość wprowadzenia w nowo podpisywanych umowach innowacyjnego rozwiązania, jakim jest rachunek powierniczy escrow. Pozwoliłoby to m.in. na nadzór w czasie rzeczywistym przekazywania środków bezpośrednio dla podmiotów realizujących prace i usługi na placach budowy.

 

Przyspieszenie płatności dzięki usłudze escrow

Rachunek powierniczy miałby polegać na wypłacaniu pieniędzy zgodnie z otrzymanymi i potwierdzonymi dokumentami oraz wystawionym wówczas przez GDDKiA Pśp (przejściowym świadectwem płatności, które uprawnia generalnego wykonawcę do wystawienia dla GDDKiA fvt z terminem płatności w ciągu 30 dni, co jest dość krótkim okresem jak na branżę budowalną). Oczywiście, aby generalny wykonawca otrzymał od GDDKiA Pśp musi przedstawić podpisane przez poszczególnych, zgłoszonych PUD-ów (Podwykonawców, Usługodawców lub Dostawców materiałów) oświadczenia o rozliczeniu dotychczasowych należności przez generalnego wykonawcę dla nich. Jednakże, jak wiemy, zdażają się sytuacje nie zgłaszania PUD-ów, dlatego są za to mandaty w wysokości określonej w kontraktach, np. 25 tys. zł. Wówczas może wystąpić sytuacja, że niezgłoszony PUD wykona prace lub usługi, a pieniędzy nie otrzyma, mimo że takowe zostały wypłacone generalnemu wykonawcy.

 

Źródło: GDDKiA

 

Polecamy także: Zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in