Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2017 r.

11.06.2018

115 983 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2017 r.; 5993 nowych członków przyjęto w 2017 r.; 53,78% osób nowo przyjętych miało 35 lat i mniej niż 35, a 19,99% znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat.

 

 

 • 115 983 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2017 r.;
 • 5993 nowych członków przyjęto w 2017 r.;
 • 53,78% osób nowo przyjętych miało 35 lat i mniej niż 35, a 19,99% znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;
 • 61 358 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 52,90%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 22 093 członkami (19,05%), a trzecie – budownictwo elektryczne liczące 17 028 osób (14,68%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8697 członkami (7,50%); piąte miejsce – budownictwo mostowe liczące 2302 osoby (1,98%); szóste miejsce – budownictwo kolejowe mające 1812 osób (1,56%); siódme miejsce – budownictwo wodno-melioracyjne z 1574 członkami (1,36%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 1004 osoby (0,87%); dziewiąte miejsce – budownictwo hydrotechniczne z 96 członkami (0,08%);
 • 19 osób liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

Nasza struktura

 • 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;
 • 41 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;
 • 17 055 członków liczyła w 2017 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, następnie 12 720 członków było w Śląskiej OIIB i 11 383 osoby w Małopolskiej OIIB;
 • 2597 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

Wykształcenie naszych członków

 • 71,15% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 27,52% stanowią technicy i 1,32% – majstrowie;
 • 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% – mężczyźni;
 • 4514 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja, uwzględniając przedziały wiekowe; wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (29 111 osób).

 

Doskonalimy kwalifikacje zawodowe

 • 35 209 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;
 • 6119 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi 5,2% wszystkich członków izby;
 • 30,5% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,05 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;
 • 13 192 osoby, czyli 11,37% wszystkich członków PIIB, skorzystały ze szkoleń e-learningowych znajdujących się na stronie internetowej PIIB, na koniec 2017 r. zamieszczonych było 27 kursów;
 • 41 416 osób, czyli 35,71% wszystkich członków PIIB, skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na stronie internetowej PIIB;
 • 118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2017 r.; ukazało się 11 wydań o objętości 120 (numery 1-9) lub 100 stron (numery 10-12).
 

Nadajemy uprawnienia budowlane

 • 5922 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2017 r.;
 • 83,12% – tyle wynosiła średnia zda- walność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2017 r., natomiast 75,67% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;
 • 2615 – tyle uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1254 w instalacyjnej sanitarnej, 899 w instalacyjnej elektrycznej, 609 w inżynieryjnej drogowej, 230 w inżynieryjnej mostowej, 97 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 91 w inżynieryjnej hydrotechnicznej, 83 w instalacyjnej telekomunikacyjnej i 44 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, przy czym w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 25 decyzji pozytywnych nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano osobom posiadającym uprawnienia budowlane, w tym 17 dotyczyło specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3 – instalacyjnej sanitarnej, 2 – instalacyjnej elektrycznej, 2 – inżynieryjnej mostowej i 1 – instalacyjnej telekomunikacyjnej, 4 osobom odmówiono nadania takiego tytułu;
 • 10 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce; w grupie tej znalazły się decyzje w specjalności: 4 – konstrukcyjno-budowlanej, 3 – instalacyjnej sanitarnej, 1 – inżynieryjnej mostowej oraz 2 – inżynieryjnej drogowej; wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

 • 27 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 r., a do rozpatrzenia pozostały jeszcze 4 sprawy z 2016 r.;
 • 542 sprawy wpłynęły w 2017 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 477 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 53 dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 12 pozostawało poza kompetencją izby;
 • 551 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 55 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 496 z tytułu odpowiedzialności zawodowej, na koniec 2017 r. 163 sprawy były w toku;
 • 49,38% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót, 15,13% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 9,13% – projektantów i sprawdzających projekty, 5,88% dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole, 2,88% – postępowań rzeczoznawców, a pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej, stanowiły 17,63%.

 

Sprawujemy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

 • 22 sprawy (13 – odpowiedzialność zawodowa i 9 – odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2017 r. jako do sądu II instancji, nie było spraw w I instancji;
 • 224 sprawy wpłynęły do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 170 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 14 spraw – odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 40 wniosków dotyczyło zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in.: ukarały winnych w 118 sprawach, w 23 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 25 sprawach umorzyły postępowania, w 38 orzekły o zatarciu kary, w 2 orzekły o utracie uprawnień, a 93 sprawy pozostały w toku;
 • ponad 80% wszystkich ukaranych w 2017 r. stanowili kierownicy budowy; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.