Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2016 r.

17.07.2017

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w liczbach.

* 115 581 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2016 r.;

* 5837 nowych członków przyjęto w 2016 r.;

* 56,64% osób nowo przyjętych miało mniej niż 35 lat, a 18,71% znajdowało się w przedziale wiekowym 36–45 lat;

* 61 281 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,02%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21 955 członkami (19,00%); trzecie – budownictwo elektryczne liczące 17 012 osób (14,72%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8605 członkami (7,44%); piąte miejsce – budownictwo mostowe liczące 2205 osób (1,91%); szóste miejsce – budownictwo kolejowe mające 1746 osób (1,51%); siódme miejsce – budownictwo wodno-melioracyjne liczące 1718 członków (1,49%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 972 osoby (0,84%); dziewiąte miejsce – budownictwo hydrotechniczne z 66 członkami (0,06%);

* 21 osób liczyła grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

Fot. zinkevych – Fotolia.com

 

Nasza struktura

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

* 41 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;

* 17 153 członków liczyła w 2016 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, następnie 12 689 członków było w Śląskiej OIIB i 11 216 osób w Małopolskiej OIIB;

* 2620 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

Wykształcenie naszych członków

* 69,37% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe; 29,13% stanowią technicy i 1,43% – majstrowie;

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% to mężczyźni;

* 4887 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56–65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe; wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56–65 lat (31 232 osoby).

 

Doskonalimy kwalifikacje zawodowe

* 37 577 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;

* 5696 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi 4,9% wszystkich członków izby;

* 32,5% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

* 2,19 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;

* 11 210 osób, czyli 9,70% wszystkich członków PIIB, skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2016 r. zamieszczone były 24 kursy;

* 35 533 osoby, czyli 30,74% wszystkich członków PIIB, skorzystały z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na stronie internetowej PIIB;

* 118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2016 r.; wydano 11 zeszytów, objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

 

Nadajemy uprawnienia budowlane

* 5512 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2016 r.;

* 86,4% – tyle wynosiła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2016 r., natomiast 76,60% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;

* 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej (w tej specjalności nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym), inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej;

* 17 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego, a 2 osobom odmówiono nadania takiego tytułu;

* 10 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

* 23 sprawy wpłynęły do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r., do rozpatrzenia pozostało jeszcze 7 spraw z 2015 r.;

* 584 sprawy wpłynęły w 2016 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 494 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, 63 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 27 pozostawało poza kompetencją izby;

* 537 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 62 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 475 z tytułu odpowiedzialności zawodowej; na koniec 2016 r. 175 spraw było w toku;

* 54,64% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy lub robót; 15,76% dotyczyło projektantów i sprawdzających projekty; 9,28% – inspektorów nadzoru inwestorskiego; 2,63% – postępowań rzeczoznawców; 5,43% dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole; pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej, stanowiły 12,26%.

 

Sprawujemy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

* 23 sprawy (16 – odpowiedzialność zawodowa i 7 – odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r. jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej jako do sądu I instancji;

* 185 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 129 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 13 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej, oraz 43 wnioski dotyczyły zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 86 sprawach, w 7 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 38 sprawach umorzyły postępowania, w 43 sprawach orzekły o zatarciu kary, w 3 sprawach orzekły o utracie uprawnień, a 83 sprawy pozostały w toku;

* ponad 75% wszystkich ukaranych w 2016 r. stanowili kierownicy budowy, przy czym najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.