Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Statystyki 2018

03.06.2019

Ilu członków liczy samorząd zawodowy inżynierów budownictwa? Ile jest w nim kobiet? Która specjalność dominuje? Ilu członków ma namniejsza izba okręgowa? Poniżej przedstawiamy PIIB w liczbach.

 

 Fot. © shock – stock.adobe.com

 

 • 117 222 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 • 6489 nowych członków przyjęto w 2018 r.;
 • 55,49% osób nowo przyjętych miało 35 lat i mniej niż 35, a 20,71% znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;
 • 61 932 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 52,83%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 22 305 członkami (19,03%), a trzecie – instalacje elektryczne liczące 17 189 osób (14,66%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8839 członkami (7,54%); piąte miejsce – budownictwo mostowe liczące 2420 osób (2,06%); szóste miejsce – budownictwo kolejowe mające 1897 osób (1,62%); siódme miejsce – budownictwo wodne i melioracyjne z 1458 członkami (1,24%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 1030 osób (0,88%); dziewiąte miejsce – budownictwo hydrotechniczne ze 133 członkami (0,11%);
 • 19 osób (0,02%) liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

Struktura PIIB

 • 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;
 • 42 placówki terenowe działały w 13 okręgowych izbach;
 • 17 283 członków liczyła w 2018 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, następnie 12 789 członków było
 • w Śląskiej OIIB i 11 506 osób w Małopolskiej OIIB;
 • 2634 osoby należały do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

 

Wykształcenie członków PIIB

 • 72,95% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe; 25,84% stanowią technicy i 1,22% – majstrowie;
 • 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% – mężczyźni;
 • 4019 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja, uwzględniając przedziały wiekowe; wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (26 699 osób).

 

Doskonalimy kwalifikacje zawodowe

 • 34 139 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;
 • 7196 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi 6,1% wszystkich członków izby;
 • 29,1% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,09 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;
 • 18 526 osób, czyli 15,8% wszystkich członków PIIB, skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących się na stronie internetowej PIIB; w 2018 r. zamieszczonych było 27 kursów;
 • 23 232 osoby, czyli 19,82% wszystkich członków izby, skorzystały z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na stronie internetowej PIIB, z Serwisu Budowlanego – 10 773, z Serwisu e-Bistyp – 7644, z Serwisu BHP – 4023 i z Serwisu Prawo Ochrony Środowiska – 1524 osoby;
 • 119 800 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2018 r.; ukazało się 11 wydań o objętości 100 stron każde.

 

Czytaj też: Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2017 r.

 

Nadajemy uprawnienia budowlane

 • 5758 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2018 r.;
 • 83% – tyle wynosiła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2018 r., natomiast 75% to średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;
 • 2681 – tyle uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1074 w instalacyjnej sanitarnej, 804 w instalacyjnej elektrycznej, 641 w inżynieryjnej drogowej, 237 w inżynieryjnej mostowej, 128 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 63 w inżynieryjnej hydrotechnicznej, 89 w instalacyjnej telekomunikacyjnej i 41 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, przy czym w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz sterowania ruchem kolejowym;
 • 31 decyzji nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano w 2018 r. osobom posiadającym uprawnienia budowlane, w tym 20 dotyczyło specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 7 – instalacyjnej sanitarnej, 1 – instalacyjnej elektrycznej,1 – instalacyjnej telekomunikacyjnej i 2 – wodno-melioracyjnej;
 • 17 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce; w grupie tej znalazły się decyzje w specjalności: 5 – konstrukcyjno-budowlanej, 5 – instalacyjnej sanitarnej, 4 – instalacyjnej elektrycznej, 1 – inżynieryjnej mostowej oraz 2 – inżynieryjnej drogowej; wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii czy Czechach.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

 • 14 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 r., a do rozpatrzenia pozostało jeszcze 7 z 2017 r.;
 • 514 spraw wpłynęło w 2018 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym 446 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 50 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 18 pozostawało poza kompetencją izby;
 • 480 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 51 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 429 z tytułu odpowiedzialności zawodowej; na koniec 2018 r. 176 spraw było w toku;
 • 49,06% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót, 15,91% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 8,96% – projektantów i sprawdzających projekty, 4,81% dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole, 2,94% – postępowań rzeczoznawców, a pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej, stanowiły 18,32%.

 

Sprawujemy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

 • 26 spraw wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 r. (9 spraw jako do sądu I instancji, 17 jako do sądu II instancji);
 • 167 spraw wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 126 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 12 – odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 29 wniosków dotyczyło zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 88 sprawach, w 15 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 27 sprawach umorzyły postępowania, w 31 orzekły o zatarciu kary, 74 sprawy pozostały w toku, 18 spraw zawieszono i 2 zwrócono do OROZ;
 • ponad 81% wszystkich ukaranych w 2018 r. stanowili kierownicy budowy; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszanie zasad etyki zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Przeczytaj także: Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2016 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in