Polska branża dociepleń w 2010 r.

10.12.2009

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) przygotowało prognozę dotyczącą polskiej branży dociepleń w roku 2010. Przewidywania ekspertów SSO można uznać za umiarkowanie optymistyczne.

Zdecydowana większość (76 proc. badanych) uważa, że sprzedaż materiałów dociepleniowych nie spadnie (zwiększy albo pozostanie na obecnym poziomie). Specjaliści SSO nie przewidują również znaczących zmian w cenach materiałów ociepleniowych.
Według członków Stowarzyszenia wzrost kosztów energii jest czynnikiem najbardziej stymulującym rozwój branży systemów dociepleń (prawie jedna czwarta wskazań), zaś spadek inwestycji budowlanych w największym stopniu tenże rozwój spowalnia (niemal jedna trzecia wskazań).
Specjaliści z SSO podkreślają istotną dla branży rolę wykonawcy, ponieważ to on najczęściej dostarcza inwestorom wiedzy nt. systemów ociepleń oraz decyduje o wyborze materiałów ociepleniowych.
– Stowarzyszenie działa już siedem lat. Jego misją jest popularyzacja kompletnych systemów ociepleń poprzez konsekwentną i prowadzoną różnymi kanałami edukację osób, w gestii których leży najpierw wybór materiałów, a następnie wykonawstwo. Przygotowana na zlecenie SSO analiza ma pomóc nam strategicznie sprecyzować szczegółowe plany działań na następny rok, a także dać nam jasną wizję tego, jakie nastroje panują w naszych szeregach, jakie kwestie są najistotniejsze dla naszych członków, jakie są w końcu ich prognozy na następny rok. To unikalny na skalę kraju dokument, ponieważ jak wiemy, obecnie nie funkcjonuje żaden detaliczny i obiektywny mechanizm monitoringu i oceny sytuacji na rynku ociepleń. Jako reprezentant branży chcemy mówić jednym głosem. Ta analiza jest dla nas pomocnym narzędziem w opracowywaniu strategii na najbliższy czas, jak również wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i oczekiwań względem działalności SSO – mówi Jacek W. Kulig, prezes Zarządu SSO.
 
Prognoza sprzedaży 2010
Wśród ekspertów SSO dominuje pozytywny pogląd na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych w Polsce w 2010 roku. Prawie dwie trzecie ankietowanych (64 proc.), uważa, że sprzedaż produktów budowlanych nieznacznie się zwiększy (36 proc.) lub pozostanie na tym samym poziomie (28 proc.). Natomiast ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) wskazuje, że sprzedaż w tym segmencie nieznacznie lub znacznie się zmniejszy – odpowiednio 30 i 6 proc.
Zdecydowana większość, bo trzy czwarte ankietowanych (76%), wyraża optymizm związany z prognozami nt. sprzedaży materiałów ociepleniowych w najbliższym roku, przewidując, że ich sprzedaż nie zmniejszy się. Ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.) sądzi, że sprzedaż materiałów ETICS w 2010 roku znacznie lub nieznacznie wzrośnie. Kolejna znacząca grupa badanych (41 proc.) uważa, że nadchodzący rok nie przyniesie zmian w poziomie sprzedaży materiałów do ociepleń. Bardziej pesymistyczne prognozy są udziałem najmniej licznej części (24 proc.) przedstawicieli SSO. Według 16 proc. spodziewać się należy nieznacznego spadku cen, według 8 proc. – znacznego.
 
Sprzedaż w 2010 roku
zwiększy się
nie zmieni się
zmniejszy się
materiałów budowlanych
36%
28%
36%
materiałów ociepleniowych
35%
41%
24%
 
Specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniu nie przewidują też znaczących zmian w cenach materiałów ociepleniowych w 2010 roku – dwie piąte badanych (40 proc.) przewiduje, że pozostaną one na obecnym poziomie. 36 proc. ankietowanych uważa, że ceny wzrosną, a 22 proc. – że spadną.
– Jestem zdania, że mimo wszystko w nastrojach branży przeważa optymizm. Wyniki wskazują, że tylko jedna czwarta z nas zakłada, iż sprzedaż materiałów ociepleniowych w roku 2010 zmniejszy się – ocenia Jacek W. Kulig.
Prezes Stowarzyszenia uważa, że do pozytywnych prognoz ekspertów SSO przyczyniło się z pewnością spojrzenie w nieodległą przeszłość. – Rok 2009, ogłoszony przez analityków rokiem znacznych spadków w branży budownictwa, wcale nie okazał się tak niekorzystnym dla sektora ociepleń. Był to na pewno dla wszystkich z nas czas wyzwań i wzmożonych wysiłków, ale myślę, że pozwolił też postrzegać sytuację na rynku bardziej klarownie i z większym dystansem co do prognoz. Z drugiej strony, ogromna niepewność, z jaką stawialiśmy w tym roku niemal każdy krok w biznesie – co związane było z zawirowaniami na rynku nieruchomości – w naturalny sposób może wywoływać bardziej pesymistyczne estymacje. Stąd zapewne mniej pozytywne rokowania deklarowane przez część członków stowarzyszenia – dodaje Jacek W. Kulig.
 
Warunki rozwoju branży ociepleń
Najczęściej wymienianym czynnikiem wspierającym rozwój branży ETICS (prawie jedna czwarta wskazań) jest wzrost cen energii. Dwa kolejne zjawiska wspomagające rozwój branży to rosnąca popularność rozwiązań energooszczędnych (20 proc. wskazań) oraz zwiększająca się świadomość i wiedza nt. systemów ociepleń (16 proc.).
Dostępność kredytowa i korzystne kredytowanie usług termoizolacyjnych stymulują branżę ETICS według 13 proc. ankietowanych członków SSO. Nieco rzadziej wskazywanym czynnikiem przyspieszającym powiększanie się rynku dociepleń (8 proc.) jest spadek cen usług i materiałów budowlanych.
 
 
Natomiast na słabszą koniunkturę w branży ETICS wpływa przede wszystkim ogólny spadek inwestycji budowlanych – tak uważa prawie jedna trzecia ekspertów SSO. Według ankietowanych, również brak ulg podatkowych dla inwestorów instalujących systemy ociepleń oraz ogólny spadek dochodów ludności mogą powodować spowolnienie rozwoju polskiego rynku dociepleń (odpowiednio 23 i 22 proc. wskazań).
– Z analizy wyraźnie wynika, jak dużą rolę w rozwoju naszej branży odgrywa działalność popularyzatorska i edukacyjna. Jako stowarzyszenie dołożymy wszelkich starań, aby działań stymulujących wzrost społecznej świadomości na temat dobroczynnych skutków systemowo przeprowadzonej termomodernizacji było jak najwięcej – zapowiada Jacek W. Kulig. – Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego planu edukacyjnego, który zamierzamy realizować za pomocą programów szkoleniowych, zdywersyfikowanych dla różnych grup docelowych, działań PR i współpracy z innymi organizacjami, których celem jest popularyzacja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Naszym ogromnym atutem jest grupa dysponujących wszechstronną wiedzą z zakresu ociepleń, wysokiej klasy specjalistów, dzięki czemu łatwo nam budować wizerunek SSO jako niezależnego eksperta. To wzmaga zaufanie do propagowanych przez nas rozwiązań i ułatwia nam komunikację z różnymi grupami zainteresowanych. I ten atut zamierzamy szeroko wykorzystywać w naszej działalności – podkreśla prezes SSO.
 
Kluczowe sektory rynku
Według przedstawicieli SSO, na wielkość rynku dociepleń w Polsce największy wpływ mają renowacje zbudowanych wcześniej i dotąd nieocieplonych budynków (szacunki na poziomie 45 proc.). Nieznacznie mniejsze znaczenie ma nowe budownictwo (średnio 41 proc. wskazań). Najmniejszą rolę odgrywają projekty renowacyjne ocieplonych wcześniej obiektów (14 proc.).
 
Jeśli chodzi o typ budownictwa, budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne to dwa dominujące segmenty rynku ETICS (odpowiednio 26 i 25 proc. rynku). Łącznie stanowią ponad połowę podejmowanych inwestycji. Także budynki zamieszkania zbiorowego tworzą znaczącą część rynku dociepleń (18 proc.). Zdaniem przedstawicieli SSO z kolei, najrzadziej ociepla się w Polsce budynki przemysłowe i magazynowe oraz gospodarczo-inwentarskie (odpowiednio 8 i 5 proc. wskazań).
 
Żródła wiedzy oraz wybór systemu ociepleń
Najwięcej, bo 43 proc. badanych jest zdania, że to wykonawca najczęściej decyduje o wyborze systemu ociepleń. Nieco mniej (37 proc.) wskazuje w tym kontekście na inwestora. Najmniejszy wpływ na wybór systemu ETICS ma, zdaniem badanych, sprzedawca oraz projektant – odpowiednio 14 oraz 6 proc. wskazań.
 
Kto najczęściej decyduje o wyborze systemu ociepleń?
 
wykonawca
43%
inwestor
37%
sprzedawca/hurtownik materiałów budowlanych
14%
architekt/projektant
6%
 
W opinii ekspertów SSO wykonawca jest także dla inwestora głównym źródłem wiedzy o systemach ociepleń – uważa tak 27 proc. ankietowanych. Według 19 proc. badanych inwestorzy czerpią wiedzę przede wszystkim z internetu albo zasiegają rady sprzedawcy materiałów budowlanych (15 proc.). Członkowie stowarzyszenia podkreślają ponadto znaczenie rekomendacji rodziny i znajomych (14 proc.) oraz doradztwa producenta systemów ociepleń (13 proc. wskazań).
 
 
Zdecydowana większość, bo aż 78 proc. ankietowanych przedstawicieli SSO, uważa iż najwyższe obroty branży dociepleń przynosi dystrybucja poprzez hurtownie i sklepy budowlane. Istotna jest też rola wykonawców, którzy w tym zestawieniu znaleźli się na drugiej pozycji z 14 proc wskazań.
 
 
– Wykonawca jest ogniwem łączącym proces inwestycyjny z oferowanymi przez nas systemami produktów, stąd też zapewne takie wskazania ankietowanych – wyjaśnia prezes Jacek W. Kulig. – Z tego wynika też nasze przekonanie o ogromnej roli podnoszenia świadomości wykonawców w zakresie jak najbardziej korzystnych dla inwestycji i jej późniejszych użytkowników rozwiązań. Od wyborów firmy wykonawczej, i tych dotyczących konkretnych marek, i tych zakładających metody oraz zasady aplikacji, zależy w przeważającej mierze satysfakcja inwestora i skuteczne działanie naszych systemów. W przypadku wykonawców istotne jest więc zdobycie wiedzy od podstaw – drobiazgowe przeszkolenie w aplikacji całego systemu ETICS, wszystkich tworzących go elementów. Wykonanie ocieplenia to złożony cykl, wymagający dotrzymania terminów schnięcia poszczególnych powłok, umiejętnego przygotowania miejsc trudnych do izolacji, wykonanie obróbek etc. Jest to jeden z głównych wątków naszego programu edukacyjnego, który zamierzamy wdrożyć w przyszłym roku – mówi prezes stowarzyszenia.
 
Technologie przyszłości
Zdaniem członków stowarzyszenia styropian i wełna mineralna pozostaną w najbliższych latach dominującym rozwiązaniem dociepleniowym. Branża będzie inwestować w nowe odmiany styropianu, np. z obniżonym współczynnikiem lambda. Wzrośnie zapotrzebowanie na produkty trwałe, odporne na czynniki zewnętrzne, posiadające coraz lepsze parametry izolacyjności termicznej i akustycznej.
Jednym z kierunków rozwoju technologii systemów ociepleń stanie się ulepszanie wierzchnich wypraw elewacyjnych, które zapewnią większą trwałość rozwiązań i, w efekcie, rzadszą potrzebę renowacji. W obszarze zainteresowań znajdą się też takie rozwiązania, jak ściany jedno- i trójwarstwowe.
 
Recepta na koniunkturę budowlaną
Badani przedstawiciele stowarzyszenia są zdania, że poprawę koniunktury w budownictwie można osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian w prawie (przede wszystkim ulgi inwestycyjne i podatkowe) oraz zapewnienie stabilności przepisów. Czynnikiem, który pobudza rozwój branży jest ponadto dostępność kredytów i ich korzystne oprocentowanie. Znaczący wpływ na branżę budowlaną ma też ogólna sytuacja gospodarcza kraju, więc należy szukać rozwiązań dążących do systemowej poprawy.
W opinii prezesa stowarzyszenia Jacka W. Kuliga rozwój branży ociepleń stymulowany jest nie tylko samymi procesami gospodarczymi, ale również szeregiem czynników nie związanych wyłącznie z sektorem ociepleń. – Chodzi chociażby o wzrost eko-świadomości z zakresu energooszczędności budynków, czy działania państwa wspierające procesy, których efektem ma być zmniejszenie ilości zużytej energii. Możemy więc sądzić, że nasza branża jest jedną z tych, która będzie mieć raczej wpływ na wzrost koniunktury niż na jej spadek. ETICS to sektor rynku budowlanego, który nieustająco musi się rozwijać, po to aby w pełni zaspokajać potrzeby związane z prawodawstwem dotyczącym energooszczędności oraz zmieniającymi się trendami w architekturze – podsumowuje prezes Jacek W. Kulig.
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in