Pierwszy egzamin na uprawnienia budowlane według nowych zasad

08.01.2015

Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w izbach inżynierów budownictwa odbyła się według wytycznych wprowadzonych zapisami ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w 2014 roku weszły w życie.

We wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce 21 listopada 2014 r. rozpoczęła się jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3161 kandydatów w kraju.

Liczba kandydatów chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w tegorocznej XXIV jesiennej sesji egzaminacyjnej była porównywalna z poprzednimi sesjami. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wprowadziły nowe uwarunkowania prawne dotyczące warunków zdobywania uprawnień budowlanych oraz przeprowadzania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne egzaminów na uprawnienia budowlane.

Po raz pierwszy w tej sesji pojawiła się nowa specjalność inżynieryjna – hydrotechniczna, o którą Polska Izba Inżynierów Budownictwa zabiegała od pewnego czasu, i pierwszych 20 kandydatów starało się uzyskać takie właśnie uprawnienia. Do tej pory zakres tych uprawnień zawierał się w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W myśl nowych regulacji prawnych przywrócono także technikom budownictwa oraz mistrzom w zawodzie możliwość uzyskiwania ograniczonych uprawnień do wykonawstwa. Technicy już w tej sesji wnieśli pierwsze 12 wniosków. Sądzić można, że jest to grupa, która odbywała praktykę wcześniej i nie zdążyła uzyskać uprawnień.

 

Egzaminy pisemne w izbie mazowieckiej, fot. Mieczysław Wodzicki

 

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczął się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystąpili do części ustnej. Zgodnie z nowymi regulacjami pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania.

Egzamin ustny to 5–10 pytań, a odpowiedzi oceniane były przez członków zespołów egzaminacyjnych w skali 0–5 punktów za każde pytanie. Dla kandydatów ubiegających się na przykład o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi egzamin ustny zawiera maksymalną liczbę 10 pytań, a wymagana liczba punktów do zdania to 34 na 50 możliwych. Przy uprawnieniach bez ograniczeń odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi kandydat losuje 8 pytań, a wymaganych jest 27 na 40 możliwych punktów. Dla ubiegających się o uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania wyznaczono 8 pytań, zaś  pozytywny wynik gwarantuje 27 punktów. Przy uprawnieniach w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania kandydat odpowiada na 6 pytań, a wymagana do zaliczenia egzaminu liczba punktów to 20 na 30 możliwych.

W przypadku ubiegania się o uprawnienia w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane już uprawnienia, zgodnie z zasadą określoną w art. 12 ust. 4d ustawy – Prawo budowlane, egzamin jest ograniczony do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

 

Egzaminy ustne w izbie wielkopolskiej, fot. M. Praszkowski

 

Do XXIV sesji egzaminacyjnej zostało zakwalifikowanych 3161 osób, z tego do testu przystąpiło 2845 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Test zdało ok. 79% osób biorących w nim udział – około 15% mniej w porównaniu z poprzednimi sesjami egzaminacyjnymi. – powiedział Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. – Należy zauważyć, że także kandydaci biorący udział w egzaminie ustnym reprezentują niesatysfakcjonujący poziom wiedzy praktycznej. Moim zdaniem, jedną z przyczyn takiej sytuacji może być zmniejszenie czasu trwania praktyki zawodowej we wszystkich specjalnościach i zakresach uprawnień budowlanych – szczególnie radykalne w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń – do 1 roku z 2 lat czasu trwania praktyki projektowej – przez zapisy ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie w tym roku. PIIB była temu przeciwna i zgłaszaliśmy nasze uwagi o istotnej roli praktyki zawodowej po ukończeniu studiów w edukacji zawodowej absolwentów wyższych uczelni technicznych. Obecna sesja jest pierwszą wprowadzającą te regulacje. Należy dodać, że w XXIV sesji, zgodnie z zapisami ustawy deregulacyjnej, mogli brać udział także technicy oraz inżynierowie, absolwenci studiów I stopnia posiadający 3-letnią praktykę, którzy starali się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Pełną analizę wyników XXIV sesji przeprowadzimy w styczniu 2015 r.

Podczas tegorocznej jesiennej sesji egzaminacyjnej zdecydowana większość kandydatów ubiegała się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniej osób natomiast chciało rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną. Najbardziej oblegane były: Mazowiecka OIIB – ponad 430 kandydatów, Śląska OIIB – ponad 340 kandydatów, Pomorska OIIB – ponad 320 i Małopolska OIIB – ponad 300 kandydatów.

W okresie działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w rezultacie przeprowadzenia już XXIII sesji egzaminacyjnych, uprawnienia budowlane uzyskało 44 910 osób. 

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in