Inspektor nadzoru budowlanego

mazowieckie

29.12.2023

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu
26-616 Radom ul. Wjazdowa 4A
Ogłoszenie nr 131981 / 29.12.2023

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: 1
Status: nabór w toku
Miejsce pracy: Radom, ul. Wjazdowa 4A
Ważne do 19 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 5000,00 do 7000,00 zł brutto

 

Czym będziesz się zajmować osoba na tym stanowisku:
1. Sprawowanie nadzoru budowlanego.
2. Wykonywanie czynności organu I instancji w sprawach określonych ust. z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
3. Prowadzenie działalności inspekcyjnej na przydzielonym obszarze.
4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie: samowoli budowlanych utrzymania obiektów i przygotowanie postanowień oraz decyzji w tym zakresie.
5. Rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy.
6. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie
decyzji w tym zakresie.
7. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Kogo poszukujemy?
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe budownictwo, inżynieria środowiska, architektura.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na budowie lub w organach nadzoru budowlanego.
Znajomość ustawy prawo budowlane i kpa.
Znajomość przepisów techniczno-budowlanych.
Umiejętność obsługi komputera.
Prawo jazdy kat.B.
Bycie w trakcie procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych (możliwość dokończenia praktyki w urzędzie).
Posiadanie obywatelstwa polskiego.
Korzystanie z pełni praw publicznych.
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:
Staż pracy co najmniej 1 rok przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie lub na stanowisku o podobnym
zakresie zadań.
Uprawnienia budowlane.
Znajomość pracy biurowej.
Samochód.
Odporność na stres.

 

Co oferujemy?
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
Możliwość dokończenia praktyki na budowie celem uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy
1. Praca w urzędzie.
2. Praca na terenie miasta Radomia.
3. Narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe.
4. Praca na parterze budynku bez windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
5. Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez inspektorat.

 

Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy.
Kopię prawa jazdy.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe).
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy.

 

Aplikuj do 19 stycznia 2024
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ogłoszenie nr 131981” na adres: Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu, ul. Wjazdowa 4A, pok.1, 26-616 Radom
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://pinb.radom.pl/
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu ul.
Wjazdowa 4A, 26 – 616 Radom.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Lilianę Kozicką, z którą można kontaktować się pod adresem
e-mail: iod@pinb.radom.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustaw:
a. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
b. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.,
c. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.,
d. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo:
a. dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą,
b. żądania ich sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

link do ogłoszenia: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/radom/inspektor-nadzoru-budowlanego,131981,v7

Kontakt:

Telefon: 48 366 20 04-05

Email: kancelaria@pinb.radom.pl

Województwo: mazowieckie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.