Obradowało Prezydium KR

21.06.2012

13 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświęcone było konsultacjom dotyczącym Kodeksu budowlanego oraz planowanym przedsięwzięciom Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

Obrady prowadził prezes Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR, zebrani zapoznali się z założeniami do Kodeksu budowlanego, które zaprezentował Zbigniew Kledyński – wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Projekt założeń do Kodeksu budowlanego opracował zespół pod przewodnictwem Janusza Żbika – podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie został zaopiniowany przez Radę Opiniodawczo-Doradczą, działającą pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego. Podczas regionalnych konferencji konsultacyjnych, które odbyły się w Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie, prezentowano projekty założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako części składowych Kodeksu budowlanego. Udział w nich brali także przedstawiciele naszego samorządu zawodowego. Prof. Z. Kledyński omawiając projekty założeń, zwrócił uwagę m.in. na kwestię związaną z  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawił pomysł, aby przenieść niektóre tematy dotyczące lokalizowania inwestycji do nowej ustawy Prawo budowlane. Proponowane rozwiązania wprowadzają także nowe elementy, takie jak miejscowe i krajowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiając proponowane regulacje wiceprezes KR PIIB zauważył chęć wprowadzenia przez autorów zmian tzw. „strony trzeciej”, która zajmowałaby się etapowym sprawdzaniem realizowanej inwestycji. – Budzi to dezaprobatę i niezadowolenie wśród naszych członków oraz jest odbierane jako zakwestionowanie idei zawodu zaufania publicznego, który wykonujemy – zaakcentował Z. Kledyński. Ponadto dodał, iż jest propozycja, aby wszystkie kwestie związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi przenieść do Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

 

 

Podczas obrad Piotr Korczak – zastępca skarbnika KR PIIB omówił realizację budżetu za pięć miesięcy tego roku, natomiast plany związane z działalnością Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przybliżył zebranym Janusz Rymsza, przewodniczący tej komisji. Zapowiedział on m.in. rozbudowywanie szkoleń e-learningowych, które w tym roku zostały wprowadzone przez nasz samorząd i cieszą się sporym zainteresowaniem. Wszyscy członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa  mogą z nich bezpłatnie korzystać. W bazie propozycji szkoleniowych mają się w najbliższym czasie pojawić nowe tematy dotyczące: ochrony odgromowej, techniki oświetleniowej oraz eksploatacji obiektów budowlanych. Uczestnicy posiedzenia zgadzali się, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków jest zdecydowanym priorytetem i należy podjąć wszelkie kroki, aby im to umożliwić.

 

 

O zamierzeniach związanych z działalnością public relations poinformowała Urszula Kieller-Zawisza – rzecznik prasowy PIIB. Podkreśliła, że jest to dla nas szczególny rok obfitujący w ważne dla samorządu wydarzenia dotyczące jego funkcjonowania, w których bierzemy udział, m.in. w debacie w sprawie deregulacji zawodów zaufania publicznego, czy też konsultacjach odnoszących się do Kodeksu budowlanego. Następnie w dniach 6-7 lipca br. odbędzie się XI Krajowy Zjazd PIIB, natomiast 11 października br. czeka nas Jubileuszowy Zjazd z okazji 10-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Wydarzenia te pozwalają na umocnienie wizerunku naszego samorządu jako samorządu zawodu zaufania publicznego oraz jego roli, jaką odgrywa w demokratycznym państwie.

 

Źródło: PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in